Πρόσκληση του ΕΚΠΑΑ για συμπλήρωση των εντύπων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

0
27
ekpaa

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ 101111/17-2-2009, δεκάδες εταιρείες στη χώρα , που ανήκουν στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009, τις εκλύσεις και μεταφορές των ρύπων και των αποβλήτων του έτους 2007. Για το έτος αναφοράς 2008 τα στοιχεία για τις εκλύσεις και τα απόβλητα θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 31 Μαϊου 2009, ενώ από εδώ και στο εξής, σε ετήσια βάση και μέχρι 31 Μαρτίου θα αποστέλλονται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία θα συλλεγούν και θα ελεγχθούν από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και εφ’όσον υπερβαίνουν τα όρια του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 2006/166/ΕΚ, μετά από συνεννόηση με τους φορείς εκμετάλλευσης, θα αποσταλούν στην Κοινότητα για να δημοσιοποιηθούν. Χαρακτηριστικό είναι πως εάν για κάποια υπόχρεη εγκατάσταση δεν υπάρξουν στοιχεία, αυτά θα υπολογιστούν από την υπηρεσία.

Για τη συμπλήρωση των στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ (http://www.minenv.gr/4/41/g4106.html) στην οποία είναι αναρτημένο σχετικό έντυπο με οδηγίες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και το Κατευθυντήριο Έγγραφο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού MEMP (Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων) που έχει εκδώσει η Κοινότητα.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο,  το συμπληρωμένο έντυπο θα αποστέλλεται στο ΕΚΠΑΑ, είτε ταχυδρομικά (Βίλα Καζούλη, Κηφισίας 241, 14561 Κηφισιά) ή μέσω email (ldiapouli@ekpaa.gr  ή  akaravanas@ekpaa.gr) ή με φαξ (210 8084707) .

Σχόλια