Δήμος Νέας Ιωνίας: Ενεργειακός σχεδιασμός του Δήμου από την ΕΠΤΑ

0
9
ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων
ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο υλοποίησης μίας ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής προχωρά στον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου για την περίοδο 2009-2015 με συγκεκριμένους στόχους και στρατηγική για δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας.

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του παρέχεται μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Δήμος με την τεχνική στήριξη της ΕΠΤΑ, εταιρείας συμβούλων – μελετητών περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων, προχωρά στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και θα διεξάγει ενεργειακούς ελέγχους σε επιλεγμένα ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια υψηλής προτεραιότητας λόγω της παλαιότητας και της χρήσης τους, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Παράλληλα, εκτιμάται το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από επιλεγμένες επεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό αλλά και στοχευμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των δημοτικών υπαλλήλων όσον αφορά την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Η επιλογή των δράσεων που θα τεθούν προς ένταξη στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Η παραπάνω πρωτοβουλία θα αναδείξει τα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία από μία ενεργειακά ορθή συμπεριφορά και ορθολογική χρήση της ενέργειας συνεισφέροντας στην παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΠΤΑ, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει είτε ως συντονιστής και εταίρος είτε ως τεχνικός σύμβουλος, έχει δικτυωθεί με πρωτοπόρους οργανισμούς στην Ευρώπη σε θέματα αειφορίας και ενέργειας και έχει ήδη ολοκληρώσει καινοτόμα προγράμματα σε ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Δήμους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του κλίματος. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν σε αυτά είχαν ως κύριο άξονα τη διάδοση και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στoν κτηριακό τομέα και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες των Δήμων, με σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα.

Επικοινωνία: ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Ολοφύτου 15 Αθήνα ΤΚ 11142 Τηλ 210 2224208 Fax 210 2914534

Σχόλια