Ένταξης των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ.

0
7
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση για την ένταξη των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ). Η ψήφος επιβεβαιώνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα. Με βάση τη νέα οδηγία, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου λόγω πτήσεων από την ΕΕ, προς την ΕΕ και εντός της ΕΕ θα ενταχθούν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από το έτος 2012. Θα καλύπτονται όλες οι αεροπορικές εταιρείες, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Όπως οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που καλύπτονται ήδη από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν τα πλεονάζοντα δικαιώματά τους εφόσον μειώσουν τις εκπομπές τους και θα χρειάζεται να αγοράζουν πρόσθετα δικαιώματα εάν οι εκπομπές τους αυξηθούν. Ο Επίτροπος για το περιβάλλον, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε: «Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αυξάνονται ταχύτερα από όλους τους άλλους τομείς στην ΕΕ και η αύξηση αυτή απειλεί να υπονομεύσει ολόκληρη την πρόοδο που επιτυγχάνεται στη μείωση των εκπομπών. Η συμφωνία θα δώσει στον αεροπορικό τομέα τη δυνατότητα να συμβάλλει δίκαια στους στόχους της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή, όπως ήδη συμβαίνει με πολλούς άλλους τομείς. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, το οποίο υπογραμμίζει στους εταίρους μας μια ακόμη φορά τη δέσμευση της Ευρώπης να εφαρμόσει τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών. Επίσης αποτελεί καλό οιωνό για την επίτευξη, αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, συμφωνίας σχετικά με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής, του Ιανουαρίου 2008, για το κλίμα και την ενέργεια». Η οδηγία Η οδηγία αποτελεί μέρος συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των εκπομπών από αεροπορικές μεταφορές, η οποία περιλαμβάνει επίσης αύξηση της έρευνας στον τομέα των οικολογικότερων τεχνολογιών και βελτιώσεις στη διαχείριση της αεροπορικής κίνησης με τη δημιουργία «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» Στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το τρέχον έτος περιλαμβάνεται πρόταση για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από αεροσκάφη. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υιοθετεί τα κύρια στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, του Δεκεμβρίου 2006 Επίσης, εκτός από κάποιες τεχνικές βελτιώσεις, στην αρχική πρόταση της Επιτροπής επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις: – Οι αεροπορικές μεταφορές θα ενταχθούν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από το έτος 2012. Απορρίφθηκε η πρόταση για εισαγωγική φάση ενός έτους για τις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις με έναρξη το έτος 2011• – Το έτος 2012, όσον αφορά τις εκπομπές λόγω αεροπορικών μεταφορών, ως οροφή θα προβλέπεται το 97% της μέσης τιμής τους κατά το χρονικό διάστημα 2004-2006. Από το έτος 2013 η οροφή αυτή θα μειωθεί στο 95%, αν και το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης της οδηγίας για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών• – Το έτος 2012 οι αεροπορικές εταιρείες θα λάβουν το 85% των δικαιωμάτων εκπομπών τους δωρεάν. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να μειωθεί από το 2013 στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης της οδηγίας για την εμπορία εκπομπών• – Εισάγεται εξαίρεση για εμπορικές αεροπορικές εταιρείες με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κίνησης σε γραμμές προς, από ή εντός της ΕΕ, ή με χαμηλές ετήσιες εκπομπές (χαμηλότερες από 10.000 τόνους CO2 ετησίως). Αυτό σημαίνει ότι θα εξαιρούνται πολλές αεροπορικές εταιρείες από αναπτυσσόμενες χώρες, με περιορισμένες αεροπορικές συνδέσεις με την ΕΕ. Η σχετική επίπτωση στις εκπομπές που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν είναι σημαντική• – Για νεοεισερχόμενες στην αγορά ή εξαιρετικά ταχέως αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες έχει προστεθεί ειδικό αποθεματικό δωρεάν δικαιωμάτων. Το αποθεματικό δεν αυξάνει τη συνολική οροφή για τα δικαιώματα, οπότε δεν επηρεάζει την περιβαλλοντική επίπτωση του συστήματος. Οι αεροπορικές εταιρείες που αναπτύσσονται θα μπορούν να επωφελούνται από το αποθεματικό, με όριο το ένα εκατομμύριο δικαιώματα• – Εισάγεται νέος μηχανισμός για να διασφαλιστεί η συνεπής και αυστηρή επιβολή σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως τελευταία λύση, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από αεροπορική εταιρεία να παύσει να ασκεί δραστηριότητα στην ΕΕ, εφόσον κατ’ εξακολούθηση δεν συμμορφώνεται προς το σύστημα και κάθε άλλο μέτρο επιβολής αποδεικνύεται αναποτελεσματικό. Επόμενα μέτρα Αναμένεται ότι σε μία από τις προσεχείς συνόδους του το Συμβούλιο θα εγκρίνει την οδηγία κατά τα προβλεπόμενα. Μετά την τυπική της έγκριση, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να ισχύει την ίδια ημέρα. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 12 μήνες για τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία. Ιστορικό Οι εκπομπές λόγω εσωτερικών πτήσεων καλύπτονται από τους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό ή τη μείωση των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που δεν συμβαίνει με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Επιπλέον, το καύσιμο αεριωθουμένων για διεθνείς πτήσεις ήταν ανέκαθεν απαλλαγμένο από φορολογία. Τώρα, στις εκπομπές λόγω αεροπορικών μεταφορών αντιστοιχεί περίπου το 3% του συνόλου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, με πορεία ταχείας αύξησης – μέχρι 87% από το έτος 1990. Η πτήση ενός ατόμου, παραδείγματος χάρη, από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη με επιστροφή παράγει περίπου την ίδια ποσότητα εκπομπών με το μέσο άτομο που θερμαίνει το σπίτι του στην Ευρώπη ολόκληρο το έτος. Σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις, οι εκπομπές λόγω αεροπορικών μεταφορών είναι πιθανό ότι θα υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα μέχρι το 2020. Η ταχεία αυτή αύξηση αντιτίθεται στην επιτυχία που σημειώνεται σε πολλούς άλλους τομείς όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών. Το Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δεσμευθεί η ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το έτος 2020, και μέχρι 30% εφόσον άλλες αναπτυγμένες χώρες αναλάβουν τη δέσμευση να προβούν σε συγκρίσιμες μειώσεις. Η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για το κλίμα και την ενέργεια του Ιανουαρίου του 2008, η οποία επί του παρόντος αποτελεί το αντικείμενο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προωθεί βασικά μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών, για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας . Περισσότερες πληροφορίες: Ιστότοπος της ΓΔ Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή: http://europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm

Σχόλια