Η Ευρ. Επιτροπή ζητά πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τη ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10.

0
5
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε επιστολή σε 23 κράτη μέλη ζητώντας πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να συμμορφωθούν με το πρότυπο της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα εις ό,τι αφορά τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που είναι γνωστά ως PM10. Τα χονδρόκοκκα αυτά σωματίδια, τα οποία εκπέμπονται από τη βιομηχανία και την οδική κυκλοφορία, μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο των πνευμόνων και πρώιμο θάνατο.Η δράση της Επιτροπής ακολουθεί τη θέση σε ισχύ, στις 11 Ιουνίου, της μείζονος νέας οδηγίας της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν , υπό ορισμένες προϋποθέσεις, περιορισμένη παράταση προθεσμίας προκειμένου να ανταποκριθούν στο πρότυπο PM10. Ο Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, δήλωσε: «Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και η συμμόρφωση με τα πρότυπα πρέπει να συγκαταλέγεται στις πρώτες προτεραιότητες. Η θέση σε ισχύ της νέας οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και για καθαρότερο αέρα στην Ευρώπη σηματοδοτεί μια νέα φάση στην εφαρμογή και υλοποίηση των προτύπων που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.» Παρατάσεις προθεσμιών Η νέα οδηγία [1] θεσπίζει φιλόδοξους και αποτελεσματικούς από πλευράς κόστους στόχους για τη βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος μέχρι το 2020. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν στην συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, προβλέπει επίσης περιορισμένες παρατάσεις για λόγους συμμόρφωσης. Στην περίπτωση των PM10, για τα οποία το υποχρεωτικό πρότυπο έχει τεθεί σε ισχύ από το 2005, η εν λόγω παράταση μπορεί να φθάσει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2011. Υπολογίζεται ότι κατά μέσον όρο 40% των ζωνών ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ δεν συμμορφούνται σήμερα με το πρότυπο PM10. Παρατάσεις προθεσμιών συμμόρφωσης θα χορηγηθούν μόνο για ζώνες που πληρούν τους όρους που ορίζονται στην οδηγία, οι οποίοι αναφέρονται σε εξωτερικούς παράγοντες επί των οποίων τα κράτη μέλη δεν είναι, εκ των πραγμάτων, σε θέση να ασκήσουν άμεσο έλεγχο, όπως είναι οι διασυνοριακές εισροές και οι αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Έξω από αυτά τα πεδία, πρέπει να υπάρχει ήδη πλήρης συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Στις 26 Ιουνίου, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση [2] με κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να ζητήσουν παρατάσεις. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παράτασης, η Επιτροπή θα εξετάσει ιδιαίτερα τις προσπάθειες των συγκεκριμένων κρατών μελών για την τήρηση της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή της 1ης Ιανουαρίου 2005 στην περίπτωση των PM10. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να είναι βέβαιη ότι θα τηρηθούν πλήρως τα πρότυπα κατά την εκπνοή της περιόδου της παράτασης. Έχοντας υπόψη τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή έστειλε επιστολή στα 23 κράτη μέλη που επεσήμαναν υπερβάσεις της οριακής τιμής για τα PM10 το 2006, ζητώντας από αυτά να της διαβιβάσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, πληροφορίες για τα θεσπισθέντα μέτρα συμμόρφωσης. Αυτό αφορά όλα τα κράτη μέλη πλην της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου, τα οποία ανέφεραν τη μη ύπαρξη υπερβάσεων του προτύπου για τα PM10 το 2006, και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες δεν προσχώρησαν στην ΕΕ παρά μόνο το 2007. Στις επιστολές, η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη καλούνται να έχουν γνωστοποιήσει, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008, την υποβολή αιτήσεων για παρατάσεις. Η μη συμμόρφωση με το πρότυπο ή η μη γνωστοποίηση αιτήσεων μέχρι αυτή την ημερομηνία θα έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Πρότυπο που εφαρμόζεται για τα PM10 Το πρότυπο για τα PM10 συνίσταται σε δύο οριακές τιμές: – συγκέντρωση 50 μικρογραμμαρίων/micrograms (µg)/m3, μετρούμενη κατά τη διάρκεια 24 ωρών• η τιμή αυτή δεν μπορεί να ξεπεραστεί για διάστημα μεγαλύτερο των 35 ημερών ετησίως – συγκέντρωση 40 µg/m3, μετρούμενη κατά τη διάρκεια ενός έτους• δεν επιτρέπεται υπέρβαση. Για περαιτέρω πληροφορίες: Ιστοσελίδα της ΓΔ περιβάλλον (DG ENVIRONMENT) για τη νέα οδηγία http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/directive.htm Η σελίδα όπου εμφαίνονται οι υπερβάσεις των προτύπων για την ποιότητα του αέρα ανά κράτος μέλος http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm [1] Directive 2008/50/EC [2] COM(2008) 403 final

Σχόλια