Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημόσιο Τομέα.

0
6
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος και Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα». Η ΚΥΑ είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος «ενεργειακά και περιβαλλοντικά φιλικού» στη λειτουργία του Δημοσίου, έτσι ώστε το Δημόσιο να αποτελέσει πράγματι τον προπομπό για τα όσα πρέπει να γίνουν και στη χώρα μας στον τομέα της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, επικαιροποιείται το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και ρυθμίζεται ενιαία το θέμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά τους. Η εν λόγω ΚΥΑ περιλαμβάνει οδηγίες και καθορίζει λειτουργικές παραμέτρους και περιβαλλοντικές συνθήκες για όλα τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επίσης εισάγονται καινοτόμες δράσεις, όπως π.χ. η υποχρεωτική κάλυψη ελάχιστων ενεργειακών προδιαγραφών στις δημόσιες προμήθειες. Ειδικότερα, η ΚΥΑ αναφέρεται : • στην υποχρέωση σύνδεσης των κτηρίων (όπου υπάρχει ήδη δίκτυο) ή υποβολής αίτησης σύνδεσης (όπου αναμένεται να υπάρξει δίκτυο) με το δίκτυο φυσικού αερίου, • στη μείωση αέργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων, • στην προληπτική, τακτική και λεπτομερή συντήρηση των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, • στην τήρηση των διαφόρων προτύπων CEN για καθορισμό των επιθυμητών και επιτρεπόμενων θερμοκρασιών, της απαιτούμενης ποσότητας φρέσκου αέρα, καθώς και των επιπέδων φωτισμού ανάλογα με το χώρο, • στην αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους (κλάσης Α’ ή Β’). Για τη συγκεκριμένη δράση, έχει ήδη αρχίσει η συλλογή στατιστικών στοιχείων από το σύνολο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. • στην εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμού (όπου δεν υπάρχουν ήδη). • Επίσης, προτείνονται πρόσθετα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία δεν απαιτούν την συναίνεση του ιδιοκτήτη του κτηρίου (στην περίπτωση που το κτήριο δεν είναι ιδιοκτησία του Δημοσίου ή των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα), όπως πχ. χρήση κατάλληλων ψυχρών βαφών, τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για φυσικό αερισμό, σκίαση του κελύφους των κτιρίων, σκίαση κλιματιστικών μονάδων ευρισκόμενων σε εξωτερικούς χώρους, φύτευση δώματος, ελεύθερη ψύξη κατά τις ενδιάμεσες περιόδους ψύξης/θέρμανσης, διατάξεις ανάκτησης θερμότητας, κ.α. Σε ζητήματα προμηθειών, η ΚΥΑ υιοθετεί τις ρυθμίσεις της κοινοτικής νομοθεσίας που επιτρέπουν την εισαγωγή περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και οικολογικών σημάτων μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, ορίζεται ότι, το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και να προμηθεύονται με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να συνάδει με τις ενεργειακές απαιτήσεις, προδιαγραφές και πρότυπα που εξειδικεύονται στην ΚΥΑ εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ, οι προμήθειες αγαθών που δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που εξειδικεύονται σε αυτήν δε θα θεωρούνται δημόσια δαπάνη και δε θα αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου. Παράλληλα προβλέπεται ο ορισμός Ενεργειακού Υπεύθυνου, που μπορεί να είναι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα του ενός κτήρια κάθε φορέα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες, το συνολικό υπαλληλικό δυναμικό, την ωφέλιμη επιφάνεια και τον όγκο των κτηρίων αυτών. Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα και είναι ουσιαστικά ο «συνομιλητής» με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. Ως συντονιστές του όλου εγχειρήματος, ορίζονται οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι παρακολουθούν την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ και εισηγούνται τυχόν νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ κωδικοποιεί και διευρύνει, όπου κρίνεται απαραίτητο, το πεδίο εφαρμογής των παλαιότερων σχετικών κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, οι οποίες καταργούνται.

Σχόλια