Ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα.

0
3
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε, σε δεύτερη ανάγνωση, η συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, η οποία αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της κοινοτικής πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον ευρωπαίος Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα νομοθεσία σηματοδοτεί μια στροφή στον τρόπο θεώρησης των αποβλήτων ως πολύτιμου πόρου αντί για ανεπιθύμητο βάρος, συντείνει δε στο να καταστεί η Ευρώπη μια κοινωνία της ανακύκλωσης. Με τη νομοθεσία καθιερώνεται εκσυγχρονισμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων, με σαφέστερους ορισμούς, μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και νέους τολμηρούς στόχους όσον αφορά την ανακύκλωση. Οι σαφείς ορισμοί που δίνει και οι αρχές διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπει θα επιλύσουν υφιστάμενα προβλήματα ερμηνείας, θα μειώσουν τον αριθμό υποθέσεων που παραπέμπονται στο Δικαστήριο και θα συγκροτήσουν άρτια νομική βάση για τη λειτουργία του τομέα επεξεργασίας αποβλήτων». Ο Επίτροπος κ. Δήμας ευχαρίστησε την εισηγήτρια του ΕΚ Caroline Jackson και τη Σλοβενική Προεδρία για την καταβληθείσα προσπάθεια στην επίτευξη, σε δεύτερη ανάγνωση, συμφωνίας σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία, αποφεύγοντας τοιουτοτρόπως την ανάγκη διαπραγματεύσεων συμβιβασμού. Στην αναθεωρημένη οδηγία συνεκτιμώνται πολλές από τις τροποποιήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνοπτικώς, η οδηγία: – Ορίζει νέους στόχους ανακύκλωσης προς επίτευξη εκ μέρους των κρατών μελών μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένων ποσοστού ανακύκλωσης 50% για τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα και 70% για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων. – Ενισχύει τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων μέσω της επιβολής, στα κράτη μέλη, υποχρεώσεως να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα πρόληψης αποβλήτων και δέσμευσης, εκ μέρους της Επιτροπής, να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόληψη και να ορίσει στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. – Καθιερώνει μια σαφή, «ιεράρχηση» επιλογών διαχείρισης αποβλήτων σε πέντε επίπεδα, σύμφωνα με την οποία η πρόληψη αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, άλλες μορφές ανάκτησης και την ασφαλή διάθεση ως λύση έσχατης ανάγκης. – Διευκρινίζει αρκετούς σημαντικούς όρους, όπως την ανακύκλωση, την ανάκτηση και τα ίδια τα απόβλητα. Ειδικότερα, κάνει διαχωρισμό μεταξύ αποβλήτων και παραπροϊόντων και ορίζει πότε τα απόβλητα έχουν ανακτηθεί αρκετά – μέσω ανακύκλωσης ή άλλης επεξεργασίας – ώστε να παύουν να θεωρούνται απόβλητα. Η νέα οδηγία θα απλουστεύσει επίσης την κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων, αντικαθιστώντας τρεις υφιστάμενες οδηγίες: τη σημερινή οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα [1], την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα [2] και την οδηγία για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [3] . Περαιτέρω πληροφορίες: Ιστοσελίδα της ΓΔ ENV για την πολιτική αποβλήτων: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm [1] Οδηγία 2006/12/ΕΚ [2] Οδηγία 91/689/ΕΟΚ [3] Οδηγία 75/439/ΕΟΚ

Σχόλια