Η Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας του νερού.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε, σε δεύτερη ανάγνωση, η συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση οδηγίας για πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας στον τομέα των υδάτων. Με την οδηγία θα προστατευθούν καλύτερα οι ποταμοί, οι λίμνες και τα παράκτια ύδατα από τη ρύπανση που προκαλεί σειρά χημικών ουσιών.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η οδηγία έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των υδατικών πόρων της Ευρώπης. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την τολμηρή γραμμή που τήρησε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και δηλώνω ικανοποιημένος που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση». Η οδηγία με αντικείμενο τα πρότυπα περιβαλλοντικής ποιότητας των υδάτων αποτελεί το τελικό μείζον αναγκαίο νομοθέτημα για τη στήριξη της οδηγίας πλαισίου περί υδάτων (ΟΠΥ) [1] , η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής πολιτικής για την προστασία των υδάτων. Η ΟΠΥ επιβάλλει να έχει επιτευχθεί, μέχρι το έτος 2015, «ικανοποιητική κατάσταση» των πάσης φύσεως κοινοτικών υδάτων. Με την οδηγία θεσπίζεται νέο καθεστώς πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης των υδάτων από χημικές ουσίες. Η νέα οδηγία εφαρμόζει την εν λόγω υποχρέωση για τα επιφανειακά ύδατα καθορίζοντας εναρμονισμένα πρότυπα ποιότητας για κατάλογο 33 ουσιών τρέχουσας προτεραιότητας. Τα αντίστοιχα πρότυπα θα προσφέρουν στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία υψηλό επίπεδο προστασίας, αντικατοπτρίζοντας την αντίληψή της «ικανοποιητικής κατάστασης» σε διαφανείς αριθμητικές τιμές βασιζόμενες στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές τεχνικές και γνώσεις. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου φιλοδοξιών που πρότεινε η Επιτροπή και έβαλε τη σφραγίδα του σε καίρια σημεία, ειδικότερα: – απαιτώντας αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας και των αντίστοιχων προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, κατόπιν προτάσεως εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, – καθιερώνοντας διαφανή κριτήρια για τον καθορισμό των αποκαλούμενων «μικτών ζωνών» – που είναι ζώνες στις οποίες μπορεί να σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών των προτύπων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, – ενισχύοντας το στόχο της άμεσης ή σταδιακής αναστολής των εκπομπών 13 «επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας» εντός 20 ετών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα συντάξει, το 2018, έκθεση σχετικά με τη συντελεσθείσα πρόοδο στην πορεία επίτευξης του στόχου αυτού. Η απογραφή των εκπομπών, απορρίψεων και απωλειών θα βοηθήσει την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συντελεσθείσα πρόοδο. Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει της ΟΠΥ, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την παρούσα οδηγία, θα προσφέρει μια άρτια, προβλέψιμη και μακροχρόνια βάση για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και προγραμμάτων μέτρων, τα οποία οφείλουν να ολοκληρώσουν τα κράτη μέλη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Με τη νέα οδηγία θα καταργηθούν πέντε σημερινές οδηγίες [2] και παράλληλα θα απλοποιηθεί το σύστημα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα ύδατα στο πλαίσιο του WISE, του συστήματος πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη, το οποίο δημιουργήθηκε τελευταία. Περαιτέρω πληροφορίες: Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) http://water.europa.eu/ [1] Οδηγία 2000/60/ΕΚ [2] Οδηγία 82/176/EOK του Συμβουλίου περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων. Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου. Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων. Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου. Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.

Σχόλια