Η Ευρ. Επιτροπή φιλοξενεί διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα «Έδαφος και κλιματική αλλαγή».

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε χθες διάσκεψη υψηλού επιπέδου με θέμα τη σχέση μεταξύ του εδάφους και της κλιματικής αλλαγής και το ρόλο της διαχείρισης του εδάφους για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Είναι θεμελιώδης η σημασία της οργανικής ύλης για την υποστήριξη της γονιμότητας του εδάφους, τη συγκράτηση του νερού, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ρύθμιση του παγκόσμιου κύκλου των ανθρακούχων ενώσεων. Ωστόσο η οργανική ύλη απομειώνεται και στην διάσκεψη αναφέρθηκαν οι τεράστιες ποσότητες ανθρακούχων ενώσεων που έχουν αποδεσμευτεί στην ατμόσφαιρα τα τελευταία έτη. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι είναι απαραίτητη η δράση σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία του εδάφους. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος και άλλοι σημαίνοντες παράγοντες συμφώνησαν ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του εδάφους ως αποθήκη ανθρακούχων ενώσεων. Συζήτησαν τις εναλλακτικές δυνατότητες χάραξης πολιτικής για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός και τάχθηκαν υπέρ της θέσπισης οδηγίας για την προστασία του εδάφους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της οδηγίας πλαισίου για το έδαφος, η οποία δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Στο έδαφος της Ευρώπης είναι αποθηκευμένοι εβδομήντα τρισεκατομμύρια τόνοι ανθρακούχων ενώσεων και ακόμη και ελάχιστες απώλειες είναι δυνατόν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων. Κατά συνέπεια, καλώ το Συμβούλιο να αναγνωρίσει τη σημασία του εδάφους για την αειφορία στο σύνολο της Ευρώπης και να επανεξετάσει την ανάγκη να προστατευτεί με ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτός ο πολυτιμότατος πόρος». Φθίνοντα επίπεδα οργανικής ύλης Τα εδάφη περιέχουν άνθρακα υπό μορφή οργανικής ύλης. Όταν η οργανική ύλη εκτίθεται στο οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα, ο άνθρακας που περιέχει ενώνεται με το οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα εδάφη χάνουν την οργανική ύλη για διαφόρους λόγους. Στους λόγους αυτούς συγκαταλέγονται οι μακροπρόθεσμες αλλαγές των ακολουθούμενων πρακτικών για τη διαχείριση της γης, οι μεταβαλλόμενες τεχνικές διαχείρισης του εδάφους και οι αλλαγές του ρυθμού των βροχοπτώσεων καθώς και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες. Τα εδάφη της ΕΕ περιέχουν περισσότερους από 70 τρισεκατομμύρια τόνους οργανικού άνθρακα και η αποδέσμευση έστω και ενός ελαχίστου κλάσματος αυτής της ποσότητας θα εξουδετέρωνε τελείως τις εξοικονομήσεις από άλλους κλάδους. Για παράδειγμα, η ετήσια απώλεια ανθρακούχων ενώσεων από τα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε τα τελευταία 25 έτη σε 13 εκατομμύρια τόνους. Στη διάσκεψη εξετάστηκε επίσης η σημασία των τυρφώνων, των οποίων η έκταση περιορίζεται φθίνουσα πορεία σε όλο τον πλανήτη. Οι τυρφώνες είναι αφενός αποθήκες ανθρακούχων ενώσεων και, αφετέρου, δυνητικές πηγές εκπομπών μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου. Απαιτείται επειγόντως η αποκατάστασή τους για να μειωθούν οι τεράστιες εκπομπές θερμοκηπικών αερίων από τα τυρφώδη εδάφη. Με ποιον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση; Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία πλαίσιο για το έδαφος θα μπορούσε να βελτιώσει την προστασία του εδάφους και να διασφαλίσει καίριες λειτουργίες, όπως λόγου χάρη η δέσμευση του άνθρακα. Η Επιτροπή πρότεινε πέρυσι οδηγία βασιζόμενη σε αυτές τις κατευθύνσεις, με την οποία καλούσε τα κράτη μέλη να εξετάσουν ενδεχόμενη απομείωση της οργανικής ύλης στην επικράτειά τους και να καθορίσουν τις προσεγγίσεις για να επανορθωθεί αυτή η κατάσταση. Η πρόταση οδηγίας απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Το θέμα του εδάφους θα πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, η, επικείμενη για το φθινόπωρο, Λευκή Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο έγγραφο αυτό θα υπογραμμίζεται πόσο σημαντικό είναι να καταστεί το έδαφος ανθεκτικότερο στην κλιματική αλλαγή και θα παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους υγιή και ευπροσάρμοστα στις αλλαγές εδάφη είναι δυνατόν να βοηθήσουν την κοινωνία να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου, η προστασία του εδάφους αναβαθμίστηκε στο πλαίσιο των πρόσφατων τροποποιήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για ποιους λόγους δεν εγκρίθηκε η οδηγία πλαίσιο για το έδαφος; Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας
σε πρώτη ανάγνωση, τον Νοέμβριο του 2007, επισημαίνοντας με έμφαση την ανάγκη προστασίας του εδάφους από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Εν συνεχεία όμως, η πρόταση δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, τον Δεκέμβριο του 2007, όταν καταψηφίστηκε από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υπόλοιπα 22 κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ της πρότασης. Η πρόταση της Επιτροπής εξακολουθεί να εξετάζεται, ενώ διεξάγονται διμερείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη που απέρριψαν το σχέδιο της νομοθετικής πράξης, με σκοπό να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο. Για περισσότερες πληροφορίες: Πλήρη αναλυτικά στοιχεία της πρότασης για οδηγία πλαίσιο και της θεματικής στρατηγικής που αφορούν το έδαφος παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm.

Σχόλια