Προειδοποίηση της Ευρ. Επιτροπής προς τη Βουλγαρία για παράλειψη προστασίας άγριων πτηνών.

0
4
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρώτη γραπτή προειδοποίηση στη Βουλγαρία για την λήψη ανεπαρκών μέτρων προστασίας της φύσης. Η υπόθεση αφορά την παράλειψη της Βουλγαρίας να καθορίσει επαρκείς χώρους ειδικής προστασίας (ΧΕΠ – SPA) για αποδημητικά και ευάλωτα είδη άγριων πτηνών, οπότε παραβιάζεται η οδηγία της ΕΕ για την προστασία των άγριων πτηνών. Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: “Το δίκτυο χώρων ειδικής προστασίας αποτελεί το κλειδί για την διασφάλιση του μέλλοντος των αποδημητικών και ευάλωτων ειδών πτηνών. Έχει επιτακτική σημασία η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία αυτών των χώρων”. Χώροι ειδικής προστασίας Με βάση την οδηγία για τα άγρια πτηνά [1] , τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ορίζουν τις πλέον κατάλληλες περιοχές ως χώρους ειδικής προστασίας (ΧΕΠ) για την προστασία ειδών αγρίων πτηνών. Ο καθορισμός των ΧΕΠ πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, επιστημονικώς επαληθεύσιμα. Η Επιτροπή, για να εκτιμά κατά πόσον τα κράτη μέλη εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους όσον αφορά την κατάταξη ΠΕΠ, χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες ορνιθολογικές πληροφορίες. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι αναγκαίες επιστημονικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται εθνικοί κατάλογοι χώρων για σημαντικά πτηνά (ΧΣΠ – ΙΒΑ) που εκπονεί η μη κυβερνητική οργάνωση Birdlife International. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικός, ο κατάλογος ΧΣΠ βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά κριτήρια. Το Δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει την επιστημονική του αξία, και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ισοδύναμα επιστημονικά στοιχεία ο κατάλογος ΧΣΠ αποτελεί έγκυρη βάση ώστε να εκτιμάται κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν χαρακτηρίσει ως ΧΣΠ αρκετούς χώρους σε πλήθος και σε μέγεθος. Πρώτη προειδοποίηση σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των πτηνών Η Επιτροπή απευθύνει στη Βουλγαρία πρώτη γραπτή προειδοποίηση για παράλειψη καθορισμού των πλέον κατάλληλων περιοχών, τόσο από άποψη πλήθους όσο και από άποψη μεγέθους, ως Χώρων Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Αν και η Βουλγαρία έχει καθορίσει 114 ΧΣΠ ως ΧΕΠ, 6 από αυτούς είναι σημαντικά μικρότεροι από τους αντίστοιχους ΧΣΠ. Έτσι, η Επιτροπή στρέφεται δικαστικώς κατά της Βουλγαρίας για τις παραλείψεις της όσον αφορά τον καθορισμό ως χώρων προστασίας των καταλληλότερων χώρων στο έδαφός της. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να στρέφεται δικαστικώς κατά των κρατών μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι ενδέχεται να διαπράττεται παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ η οποία μπορεί να συνεπάγεται την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει στο οικείο κράτος μέλος «επιστολή επίσημης προειδοποίησης» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) με την οποία του ζητεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του μέχρι καθορισμένη ημερομηνία, συνήθως εντός διμήνου. Με βάση την απάντηση ή την παράλειψη απάντησης από το οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (δεύτερη και τελική προειδοποίηση στο κράτος μέλος). Σε αυτήν εκτίθενται σαφώς και οριστικώς οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να κινήσει διαδικασία για παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ και ζητεί από το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, συνήθως εντός διμήνου. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση της Συνθήκης, ζητείται από το κράτος μέλος που έχει διαπράξει την παράβαση να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Το άρθρο 228 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να στρέφεται εναντίον κάθε κράτους μέλους το οποίο δεν έχει συμμορφωθεί προς προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης το άρθρο αυτό παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή προστίμου στο οικείο κράτος μέλος. Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm [1] Οδηγία για τα άγρια πτηνά (1979/409/ΕΚ), με αντικείμενο την προστασία των άγριων πτηνών.

Σχόλια