Επιτυχής ολοκλήρωση του έργου προώθησης ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλ. διαχείρισης και ασφάλειας στον βιομηχανικό τομέα με την συμμετοχή της ΕΠΤΑ

0
9
Οι εταιρείες μιλούν για το περιβάλλον

Το ακόλουθο άρθρο μας το έστειλε η κα Αναγνώστου από την ΕΠΤΑ ΕΠΕ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον προηγούμενο μήνα, το έργο «Προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας στο βιομηχανικό τομέα της πόλης Καλίνινγκραντ», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό πρόγραμμα Life-3rd countries. Δικαιούχος του έργου ήταν η Ρώσικη Δημοτική Επιχείρηση ECAT Kaliningrad και συμμετείχε εκτός της ΕΠΤΑ, η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το έργο είχε ως αντικείμενο την προώθηση τριών περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ και ειδικότερα την πρόληψη της ρύπανσης στην βιομηχανία (Οδηγία IPPC), την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία Seveso) και το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν 3 χρόνια και στα πλαίσια υλοποίησής του διαμορφώθηκε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για την καταγραφή και τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή της πόλης κατέστη υποχρεωτική για τις βιομηχανίες, η ετήσια συμπλήρωση ερωτηματολογίων αντίστοιχων αυτών που προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία IPPC. Επιπροσθέτως αναπτύχθηκε σύστημα GIS για την απεικόνιση των βιομηχανικών και περιβαλλοντικών δεδομένων της περιοχής, συντάχθηκαν οδηγοί, εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση των προαναφερθέντων πολιτικών, εκθέσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή και βάσεις δεδομένων με πληροφοριακό υλικό. Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια και για τις 3 θεματικές με τη συμμετοχή εκπροσώπων του βιομηχανικού τομέα καθώς και λοιπών φορέων της περιοχής και αναπτύχθηκαν δύο ιστοσελίδες για την προώθηση του έργου, η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος με τα παραδοτέα του έργου καθώς και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με πρόσθετο πληροφοριακό υλικό για τις 3 προαναφερθείσες θεματικές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.esmak.ru/. Επικοινωνία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Ολοφύτου 15 Αθήνα ΤΚ 11142 Τηλ 210 2224208 Fax 210 2914534

Σχόλια