Τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν την υψηλή τους ποιότητα

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Από την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, την οποία παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει ότι, στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι περιοχές κολύμβησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πληρούσαν το 2007 τα κοινοτικά υγειονομικά πρότυπα. Τα υποχρεωτικά πρότυπα τηρούνται σε ποσοστό περίπου 95% των παράκτιων περιοχών κολύμβησης και 89% των περιοχών κολύμβησης σε ποταμούς και λίμνες. Η έκθεση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα των υδάτων των ευρωπαϊκών ακτών, που δέχονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Στις παράκτιες περιοχές κολύμβησης παρατηρείται ελαφρά πτωτική τάση, αλλά τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα. Προτρέπω τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση σε όλες τις περιοχές κολύμβησης – εσωτερικές και παράκτιες. Διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι μειώθηκε ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης που διαγράφηκαν από τους πίνακες των περιοχών στις οποίες επιβάλλονται αναλύσεις υδάτων, διαφεύγοντας έτσι τους επίσημους ελέγχους.» Έναρξη ισχύος νέας νομοθεσίας περί των υδάτων κολύμβησης Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις για την ποιότητα των περιοχών παράκτιων και γλυκών υδάτων κολύμβησης που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Οι περιοχές κολύμβησης είναι ζώνες όπου επιτρέπεται ρητά η κολύμβηση ή όπου κολυμπούν κατά παράδοση πολυάριθμοι λουόμενοι, χωρίς απαγορεύσεις. Το 2007, η παρακολούθηση της ποιότητας κάλυψε συνολικά 21.368 περιοχές κολύμβησης, αριθμός που συνιστά ελαφρά αύξηση έναντι του προηγούμενου έτους. Από τις περιοχές αυτές, 14.551 ήταν παράκτια ύδατα και 6.797 εσωτερικά γλυκά ύδατα. Για να προσδιοριστεί η ποιότητά τους, τα ύδατα κολύμβησης υποβάλλονται σε δοκιμές ως προς ορισμένες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους, για τις οποίες η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης [1] ορίζει υποχρεωτικές τιμές. Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν τις υποχρεωτικές τιμές, έχοντας πάντως τη δυνατότητα να θεσπίζουν αυστηρότερα πρότυπα ή να αποφασίζουν να τηρούν τις, μη δεσμευτικές, κατευθυντήριες τιμές. Το 2006 εκδόθηκε νέα νομοθετική πράξη για τα ύδατα κολύμβησης, ώστε να υπάρχει συνέπεια με την υπόλοιπη νομοθεσία που διέπει τα ύδατα, ιδίως με την οδηγία πλαίσιο για τους υδατικούς πόρους. Η νέα νομοθεσία προσαρμόζει τις παραμέτρους και τις σχετικές με την παρακολούθηση διατάξεις στις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη ποιότητα των υδάτων των περιοχών κολύμβησης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τον Μάρτιο του 2008, αλλά έχουν προθεσμία μέχρι το 2015 για την πλήρη εφαρμογή της. Το Λουξεμβούργο αποφάσισε να εφαρμόσει ήδη την οδηγία στην κολυμβητική περίοδο 2007. Μείωση του αποχαρακτηρισμούΣυνολικά, ο αριθμός των περιοχών κολύμβησης που ανταποκρίνονται το 2007στις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις παρέμεινε σταθερός. Το ποσοστό των παράκτιων περιοχών κολύμβησης που πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα μειώθηκε κατά μία σχεδόν ποσοστιαία μονάδα σε 95,2%. Ο αριθμός των παράκτιων περιοχών που ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες, αλλά μη δεσμευτικές, κατευθυντήριες τιμές της οδηγίας, μειώθηκε από 88,4% το 2006 σε 86,1%, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τις περιοχές κολύμβησης σε γλυκά ύδατα παρέμειναν σταθερά. Για τα υποχρεωτικά πρότυπα, το ποσοστό συμμόρφωσης το 2007 ήταν 88,7%, έναντι 88,8% το 2006. Η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές μειώθηκε ελαφρά από 63,9% το 2006 σε 62,7% το 2007. Το 2007, τα κράτη μέλη διέγραψαν συνολικά 143 περιοχές κολύμβησης από τους οικείους εθνικούς καταλόγους περιοχών που υπόκεινται στα πρότυπα της οδηγίας. Η κατά 44% αυτή μείωση του αριθμού των περιοχών που αποχαρακτηρίστηκαν είναι ενθαρρυντική, αλλά η Επιτροπή επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα τυχόν προβλήματα ρύπανσης στην πηγή τους, αντί να αποχαρακτηρίζουν τις περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά πρότυπα της ΕΕ. Το 2006 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 11 κρατών μελών σε σχέση με τον αποχαρακτηρισμό. Η έκθεση Περίληψη της έκθεσης, καθώς και αναλυτικές εκθέσεις κατά χώρα διατίθενται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τα ύδατα κολύμβησης: http://ec.europa.eu/water/water-bathing/index_en.html Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος περιέχει επίσης χάρτες και καταλόγους των περιοχών κολύμβησης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που αφορούν την ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τα συμβουλευθούν και να τα τηλεφορτώσουν με τη μορφή χαρτών, με πολλούς νέους τρόπους. Οι νέες αυτές εφαρμογές απεικονίζουν στοιχεία δημοσίου ενδιαφέροντος με ανάλυση που αρχίζει από την ευρωπαϊκή κλίμακα και φθάνει έως την περιφερειακή και είναι διαθέσιμες μέσω του πληροφορικού συστήματος για τα ύδατα της Ευρώπης WISE, στην ιστοσελίδα: http://water.europa.eu/bathingwater. [1] Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως.

Σχόλια