Εξακριβωμένες εκπομπές το 2007 από επιχειρήσεις υπαγόμενες στο ΣΕΔΕ της ΕΕ

0
6
Αέριες εκπομπές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τα μητρώα των κρατών μελών, οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από επιχειρήσεις που υπάγονται στο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ της ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 0,68% το 2007 εάν συνυπολογιστούν οι αλλαγές στον αριθμό των καλυπτόμενων από το σύστημα εγκαταστάσεων. Μολονότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από την κατά 2,8% σημειωθείσα πέρυσι μεγέθυνση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, η ελαφρά αύξηση των εκπομπών υπογραμμίζει την ανάγκη επιβολής των αυστηρότερων ανωτάτων ορίων που ορίστηκαν για την περίοδο εμπορίας 2008-2012.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αποδίδει καρπούς. Οι εκπονηθείσες μελέτες δείχνουν ότι αν δεν υπήρχε το ΣΕΔΕ της ΕΕ οι εκπομπές θα ήσαν πιθανότατα σημαντικά υψηλότερες. Ωστόσο, η μικρή άνοδος των εκπομπών πέρυσι επιβεβαιώνει περαιτέρω την ανάγκη πρόβλεψης αυστηρού ανωτάτου ορίου εκπομπών για τη δεύτερη περίοδο εμπορίας που ξεκίνησε εφέτος τον Ιανουάριο. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την κλιματική αλλαγή και να πετύχει τους στόχους Κιότο για τις εκπομπές της.» Λήξη της πρώτης περιόδου εμπορίας και έναρξη της δεύτερης Η πρώτη περίοδος εμπορίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ – η αποκαλούμενη φάση «μάθησης στην πράξη» άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2005, όταν ξεκίνησε το σύστημα, και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η δεύτερη περίοδος εμπορίας άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2008 και θα διαρκέσει μία πενταετία έως τα τέλη του 2012, θα συμπίπτει δηλαδή με την περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη και άλλες αναπτυγμένες χώρες οφείλουν να πετύχουν τους στόχους που καθορίστηκαν με το Πρωτόκολλο του Κιότο όσον αφορά την μείωση ή τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων Στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, οι εγκαταστάσεις οφείλουν υποβάλλουν δεδομένα για τις εξακριβωμένες εκπομπές στα μητρώα των κρατών μελών τα οποία με τη σειρά τους τα διαβιβάζουν στο CITL (ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Κοινότητας). Για το 2007, τα δεδομένα αυτά δημοσιοποιήθηκαν στο CITL στις 2 Απριλίου 2008. Από τις 15 Μαΐου και μετά, στο CITL εμφαίνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη των εγκαταστάσεων προς τις υποχρεώσεις τους να επιστρέψουν ποσότητα δικαιωμάτων ίση προς τις εξακριβωμένες εκπομπές του παρελθόντος έτους. Στοιχεία του 2007 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλλαν στο CITL τα εθνικά μητρώα [1] , η συνολική ποσότητα των εξακριβωμένων εκπομπών από υπαγόμενες στο σύστημα εμπορίας εγκαταστάσεις της ΕΕ των 25 [2] (εκτός της Μάλτας) ανήλθε το 2007 σε 2.050 δισεκατομμύρια τόνους CO2, ήταν δηλαδή κατά 0,8% υψηλότερη από τα 2.034 δισεκατομμύρια τόνους που καταγράφηκαν το 2006. Ωστόσο, εάν συνυπολογιστούν οι εγκαταστάσεις που υπήχθησαν στο σύστημα και οι εγκαταστάσεις που έκλεισαν από το 2006, με αποτέλεσμα την τελική προσθήκη 581 εγκαταστάσεων στο σύστημα, το ποσοστό συνολικής αύξησης των εκπομπών κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου διαμορφώθηκε μόλις σε 0,68%. Από τις 11.186 εγκαταστάσεις που υπάγονταν στον μηχανισμό πέρυσι, 68 δεν παρέδωσαν εμπρόθεσμα, την 1η Μαΐου 2008, τον απαιτούμενο αριθμό δικαιωμάτων. για να καλύψουν τις εκπομπές τους κατά το 2007. Πρόκειται κατά κανόνα για μικρές εγκαταστάσεις και το σύνολο των ποσοτήτων που τους έχουν κατανεμηθεί αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο από το 0,08% της κατανεμηθείσας ποσότητας. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον Ιούνιο εκθέσεις σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης ανά εγκατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. [1] Στο CITL υποβάλλονται τακτικά νέες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων στοιχεία για εκπομπές που επιβεβαιώθηκαν με καθυστέρηση, νεοεισερχόμενοι, και κλείσιμο εγκαταστάσεων. [2] Η Μάλτα καθυστέρησε να υποβάλλει τα στοιχεία εκπομπών για το 2007. Τα δεδομένα καλύπτουν την ΕΕ των 25 και όχι την ΕΕ των 27 δεδομένου ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2007 και συνεπώς δεν συμμετείχαν στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ το 2006.

Αέριες εκπομπές

Σχόλια