Συνέδριο με θέμα : Μεσαίες πόλεις και περιβαλλοσχεδιασμόςντικός

0
8
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) και ειδικότερα το Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ARES)» και το Πρόγραμμα «Μεσαίες Πόλεις και Παγκόσμια Αστικοποίηση (CIMES)», το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΜΠ, το Δήμο Βόλου, το Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ και το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, οργανώνουν στο Βόλο στις 29 – 30 – 31 Μαΐου του 2008 Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο με θέμα «Μεσαίες Πόλεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» Το θέμα Οι Μεσαίες Πόλεις αποτελούν έναν προνομιακό χώρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με χρήση καινοτόμων εργαλείων, μηχανισμών και καθαρών περιβαλλοντικών τεχνολογιών με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αστικοποίησης, με τις δραματικές συνέπειες που γνωρίζουμε στο περιβάλλον και την παγκόσμια ενεργειακή οικονομία, ένα τεράστιας σημασίας ζήτημα για την Κλιματική Αλλαγή. Το Συνέδριο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και τη δυναμική της εφαρμογής του στις Μεσαίες Πόλεις, ως ενιαίοι οικονομικοί χώροι που εντάσσονται στο περιφερειακό πλαίσιο, καθώς και τα σημαντικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, που επιτρέπουν μια πιο ουσιαστική ενσωμάτωση των σύγχρονων περιβαλλοντικών απαιτήσεων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, κύρια σε ζητήματα προτεραιότητας, όπως: βιώσιμα πρότυπα χρήσεων γης, δίκτυα και βιώσιμη κινητικότητα, παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, σχέσεις μεταξύ πόλεων και περιχώρων τους, αξιοποίηση ευκαιριών για αγροτικές περιοχές, συμμόρφωση με περιβαλλοντική νομοθεσία, βελτίωση γνώσεων, έρευνας και καινοτομίας, ενίσχυση δικτυώσεων τεχνολογίας αιχμής, αύξηση ενισχύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους , πολιτική απασχόλησης, κοινωνική ένταξη μεταναστών, ενίσχυση υποδομών υγείας και πρόληψης κινδύνων, κ.ά. Οι Μεσαίες Πόλεις και τα περίχωρά τους μπορούν να παίξουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση στόχων περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα στηριχθεί σε μια διαδικασία ουσιαστικής συμμετοχής και διακυβέρνησης της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, τόσο για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, όσο και για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ο όρος «περιβαλλοντικός σχεδιασμός» περιλαμβάνει, εκτός από την πολεοδομική διάσταση, την καταγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των μεταβλητών του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες κατασταλτικού ή προληπτικού χαρακτήρα και να επιτευχθεί ο κατά το δυνατό βέλτιστος τρόπος διαχείρισης αυτών των μεταβλητών. Κύριο στόχο του περιβαλλοντικού ή αλλιώς ολοκληρωμένου σχεδιασμού αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη της υπό μελέτη περιοχής για να διασφαλιστεί η προστασία και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ παράλληλα να επιτευχθεί η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της. Η βιώσιμη ανάπτυξη μιας πόλης, ανεξαρτήτου μεγέθους, ερμηνεύεται ως ποιότητα ζωής των κατοίκων της και σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση περιβαλλοντικών μεταβλητών όπως τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, το τοπίο, τα εδάφη κ.α. καθώς και με θέματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορρύπανση κ.α. Θεματικές Ενότητες Α΄ Ενότητα. Θα περιλαμβάνει τους χαιρετισμούς και σύντομες τοποθετήσεις των φορέων, την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής με το Πλαίσιο του Διημέρου, την εισήγηση του Key-note speaker του διημέρου και του Δημάρχου Βόλου. Β΄Ενότητα. Η περιβαλλοντική σημασία του σχεδιασμού. Θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα. • Το χωροταξικό πλαίσιο του σχεδιασμού και οι περιβαλλοντικές του διαστάσεις. • Το πολεοδομικό πλαίσιο του σχεδιασμού και οι περιβαλλοντικές του διαστάσεις, με αναφορά στις μέχρι τώρα δράσεις που αφορούν τις Μεσαίες Πόλεις. • Χρήσεις γης και ο ρόλος στην ποιότητα ζωής • Μεσαίες Πόλεις και Περιβάλλον. • Καινοτόμες Τεχνολογίες και περιβάλλον στις πόλεις • Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την διαχείρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων των μεσαίων πόλεων Γ΄ Ενότητα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα και προοπτικές των μεσαίων πόλεων σε σχέση με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την ποιότητα ζωής. Στην ενότητα αυτή, βασικός εισηγητής είναι ο Ισπανός Josep LLop Torne, Διευθυντής του προγράμματος CIMES, που θα αναφερθεί στην κλίμακα της πόλης και την σημασία της. Επίσης θα παρουσιαστούν παραδείγματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού του εξωτερικού, καθώς και τις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας. Δ΄ Ενότητα. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριακό σχεδιασμό. Η βιοκλιματική θεώρηση και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιμέρους εισηγήσεις για: • Βιώσιμη κινητικότητα • Βιοκλιματικός σχεδιασμός του χώρου της πόλης • Διαχείριση αποβλήτων-απορριμάτων κλπ • Διαχείρηση υδάτινων πόρων • Ενεργειακή απόδοση κτιρίων Οργανωτική Επιτροπή • Λίζα Σιόλα, ΑΜ, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος της UIA • Πέτρος Ηλιάδης, ΠΜ, Μέλος Δ.Ε., ως εκπρόσωπος της Δ.Ε. • Θεόδωρος Σεραφίδης, Α.Μ. Μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ, σύνδεσμος της ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων με την Δ.Ε. • Γεώργιος Ζερβάκης, ΑΜ, Β΄ Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. • Ρέλια Παναγιωτοπούλου, ΑΜ, μέλος της Γραμματείας του Ελληνικού Τμήματος της UIA, και μέλος της ελληνικής Ο.Ε. CIMES • Βαλσάμω-Μίτση Βαλασσά (με έδρα τον Βόλο), ΑΜ, μέλος της Γραμματείας του Ελληνικού Τμήματος της UIA, και μέλος της ελληνικής Ο.Ε. CIMES • Απόστολος Κατσαρός, ΑΜ (με έδρα την Λάρισα), μέλος της ελληνικής Ο.Ε. CIMES • Αικατερίνη Καλτσογιάννη, ΑΜ, Γ. Γραμματέας ΔΕ του Π.Τ. ΤΕΕ Μαγνησίας • Μαργαρίτα Καραβασίλη, ΑΜ, εκπρόσωπος του Προγράμματος ARES • ¶γγελος Σιόλας, ΑΜ, μέλος της ελληνικής Ο.Ε. CIMES, καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων • Ακριβή Λέκκα, ΤΜ, Επιστημονική Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΜΠ. • Μαρία Σπανού, Μουσειοπαιδαγωγός, Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βόλου. Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΤΕΕ Email: intrel@central.tee.gr

Σχόλια