Η Ευρ. Επιτροπή συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία για τη διαχείριση των αποβλήτων στις περιφέρειες Καμπανίας και Λατίου της Ιταλίας

0
4
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δικαστική διαδικασία που έχει κινήσει κατά της Ιταλίας για δύο υποθέσεις, οι οποίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που ενέχουν τα απόβλητα. Η Επιτροπή προσφεύγει κατά της Ιταλίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για την κρίση των αποβλήτων που μαστίζει τη Νάπολη και την περιφέρεια Καμπανίας. Απευθύνει επίσης στην Ιταλία μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση επειδή, στην περιφέρεια Λατίου, η χώρα δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του ΔΕΚ που έκρινε ότι δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να καταρτίσει περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου, εφόσον δεν συμμορφωθεί η Ιταλία. Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε: «Οι σωροί σκουπιδιών που παρέμεναν στους δρόμους της Καμπανίας προβάλλουν παραστατικά την απειλή που συνιστά για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου η ανεπαρκής διαχείριση των αποβλήτων. Η Ιταλία οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην κατάρτιση αποτελεσματικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για την Καμπανία και το Λάτιο, καθώς και στη δημιουργία της υποδομής αποκομιδής και επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για την ορθή εφαρμογή των σχεδίων αυτών.» Προσφυγή στο Δικαστήριο για την Καμπανία Η υπόθεση αφορά τη δραματική κρίση των αποβλήτων που πλήττει τη Νάπολη και την περιφέρεια Καμπανίας. Την άνοιξη του 2007, τα απορρίμματα δεν συλλέγονταν επί εβδομάδες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν τα σχολεία να κλείσουν για λόγους δημόσιας υγείας και οι κάτοικοι, αγανακτισμένοι, να πυρπολήσουν τους σάκκους απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στους δρόμους. Τα ασύλλεκτα απορρίμματα και οι φωτιές στους δρόμους έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και το περιβάλλον, με την εξάπλωση ασθενειών και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους. Κατόπιν αυτού, τον παρελθόντα Ιούνιο, η Επιτροπή κίνησε κατά της Ιταλίας διαδικασία λόγω παράβασης της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ περί των στερεών αποβλήτων[1] Η κατάσταση αυτή επαναλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2007, οπότε η Επιτροπή αντέδρασε απευθύνοντας στην Ιταλία μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση, την 1η Φεβρουαρίου 2008, με την οποία έδινε στη χώρα προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει, δεδομένου ότι η κρίση ήταν επείγουσα . Τον Φεβρουάριο η Επιτροπή οργάνωσε αποστολή συγκέντρωσης στοιχείων στη Νάπολη και τη γύρω περιοχή και στις αρχές Μαρτίου έλαβε την απάντηση της Ιταλίας. Μολονότι η άμεση κρίση εκτονώθηκε πρόσφατα, με την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους δρόμους, μετά το διορισμό από την Κυβέρνηση νέου «Επιτρόπου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης σε σχέση με τα Απόβλητα» για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα τα προβλήματα της Καμπανίας στον τομέα των αποβλήτων και να αποτραπεί η επανάληψη των περυσινών απαράδεκτων συμβάντων. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2007 εγκρίθηκε νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την περιφέρεια Καμπανίας, αλλά η Επιτροπή γνωρίζει ότι το προηγούμενο σχέδιο, που είχε εγκριθεί προ δεκαετίας και πλέον, ουδέποτε εφαρμόστηκε σωστά. Σήμερα, η Καμπανία πόρρω απέχει από τη συγκρότηση αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης που να καλύπτει την αποκομιδή, την επεξεργασία και την τελική διάθεση των αποβλήτων. Επιπλέον, οι ιταλικές αρχές αδυνατούν να υποβάλουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση και την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαλογής, χώρων υγειονομικής ταφής, αποτεφρωτήρων και λοιπών έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για τη επίλυση των σχετικών με τα απόβλητα προβλημάτων της περιφέρειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο ΔΕΚ κατά της Ιταλίας για μη συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο περί των στερεών αποβλήτων. Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ανάκτηση ή τη διάθεση των αποβλήτων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου, να απαγορεύουν την εγκατάλειψη και την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης. Απουσία σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για την περιφέρεια Λατίου Η Επιτροπή απευθύνει στη Ιταλία μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης, επειδή η περιφέρεια Λατίου δεν έχει εγκρίνει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Το άρθρο 228 εφαρμόζεται
όταν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με απόφαση του ΔΕΚ και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καταθέτει, μετά από δύο προειδοποιήσεις, δεύτερη προσφυγή στο Δικαστήριο κατά του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ζητώντας την επιβολή χρηματικού προστίμου. Με απόφαση που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2007 [2] , κατόπιν προσφυγής της Επιτροπής, το ΔΕΚ καταδίκασε την Ιταλία για παράλειψη κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για ορισμένες περιφέρειες και επαρχίες. Τα σχέδια αυτά είναι υποχρεωτικά βάσει της οδηγίας πλαισίου περί των στερεών αποβλήτων και της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα [3]. Στη συνέχεια, η Ιταλία ενέκρινε σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για όλες τις εν λόγω περιφέρειες και επαρχίες πλην του Λατίου. Οι ιταλικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι λαμβάνονται μέτρα για την έγκριση του σχεδίου για το Λάτιο, χωρίς όμως να έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή κινεί διαδικασία λόγω παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 228. Δικαστική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ζητώντας από αυτό να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή την έλλειψη απάντησης – του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται με σαφήνεια και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητά από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει διατίθενται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm [1] Οδηγία 2006/12/ΕΚ [2] Υπόθεση C-082/06 [3] Οδηγία 91/689/EΟΚ

Σχόλια