Η Ευρ. Επιτροπή απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις στην Πορτογαλία και την Ισπανία για παραλείψεις σε θέματα προστασίας της φύσης

0
5
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει επίσημες προειδοποιητικές επιστολές στην Πορτογαλία και την Ισπανία επειδή δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία της φύσης. Η υπόθεση της Πορτογαλίας αφορά άδειες ανέγερσης τουριστικών συγκροτημάτων σε προστατευόμενες περιοχές στην Grândola και Alcácer do Sal, νοτίως της Λισαβόνας. Η υπόθεση της Ισπανίας αφορά τη μη συμμόρφωση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που επέβαλλε στην Ισπανία να χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση και προστασία των αγρίων πτηνών σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας.Ο Επίτροπος της ΕΕ Σταύρος Δήμας, αρμόδιος σε θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η Ευρώπη εξαρτάται από τη βιοποικιλότητά της για πλήθος οικολογικών υπηρεσιών, από τον καθαρισμό του ύδατος και του αέρα έως τους δασικούς πόρους. Η βιοποικιλότητα αυτή απειλείται και είναι ζωτικής σημασίας η προστασία της. Η Ισπανία και η Πορτογαλία πρέπει να συμμορφωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης και να διατηρήσουν την ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000. Πρόκειται για κρίσιμης σημασίας ζήτημα, προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010.» Η υπόθεση κατά της Ισπανίας Η Επιτροπή απευθύνει μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση στην Ισπανία επειδή η χώρα δεν συμμορφώθηκε με την περυσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία δεν είχε χαρακτηρίσει επαρκείς σε αριθμό και μέγεθος περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας πτηνών. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί στα Κανάρια νησιά και στην Castilla-La Mancha, δεν υπήρξε συμμόρφωση με την απόφαση στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας, των Βαλεαρίδων νήσων, της Καταλωνίας, της Γαλικίας και της Βαλένθια. Με τις προειδοποιήσεις υπενθυμίστηκε στην Ισπανία η υποχρέωσή της να χαρακτηρίσει περιοχές προστασίας της φύσης. Πρώτη έγγραφη προειδοποίηση προς την Πορτογαλία Μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση δέχθηκε η Πορτογαλία για διαφορετικές περιπτώσεις, στις οποίες οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκαν για έργα υποδομής παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις. Η υπόθεση αφορά άδειες που εκδόθηκαν με ταχύρυθμη διαδικασία για κατασκευή τουριστικών συγκροτημάτων στην Costa Terra, στην Herdade do Pinheirinho και στην Herdade de Comporta, εντός του τόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος «Comporta/Galé», που βρίσκεται στην περιοχή Grândola και Alcácer do Sal, νοτίως της Λισαβόνας. Τα συγκροτήματα καλύπτουν σχεδόν 1200 εκτάρια και περιλαμβάνουν έξι γήπεδα γκολφ, 21 χωριά με διαμερίσματα, 660 τουριστικές βίλες και 21 ξενοδοχεία, δημιουργώντας συνολικά περισσότερες των 16.000 κλίνες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μολονότι διενεργήθηκαν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα συγκροτήματα, οι εκτιμήσεις αυτές δεν ήταν οι κατάλληλες, δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα προτεραιότητας και στα είδη του τόπου κοινοτικής σημασίας, δεν εξετάζουν τις σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων έργων και τις σωρευτικές επιπτώσεις με άλλα έργα που σχεδιάζονται για τον ίδιο τόπο και δεν αναλύουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τις εναλλακτικές λύσεις. Ζώνες ειδικής προστασίας και τόποι κοινοτικής σημασίας Η φύση της Ευρώπης προστατεύεται με δύο βασικά νομοθετήματα, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τα ενδιαιτήματα. Σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά, τα κράτη μέλη οφείλουν να χαρακτηρίσουν όλους τους πλέον κατάλληλους τόπους ως ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Ο χαρακτηρισμός των ΖΕΠ πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα επιστημονικά κριτήρια. Η οδηγία για τα ενδιαιτήματα απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποδεικνύουν τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) για τη διατήρηση τύπων φυσικών ενδιαιτημάτων και να προστατεύουν τα διάφορα καταγεγραμμένα είδη. Οι ζώνες ειδικής προστασίας και οι τόποι κοινοτικής σημασίας συναποτελούν το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, το σημαντικότερο μέσο της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και των ζωικών και φυτικών ειδών που διαβιούν σε αυτά. Δικαστική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να αιτείται από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Οι τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει, διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Σχόλια