Κατάθεση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στη Βουλή

0
24
Γενικού ενδιαφέροντος

O Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από συστηματική και επίπονη προσπάθεια, αλλά και ουσιαστική διαβούλευση σε πολλά επίπεδα ήρθε η ώρα επιτέλους να αποκτήσει η χώρα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Η απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένα τεράστιας σημασίας έλλειμμα πολλών δεκαετιών, που η χώρα το έχει πληρώσει πολύ ακριβά σε ό,τι αφορά και την ορθολογική ανάπτυξη και οργάνωσή της και την προστασία του περιβάλλοντος. Η κατάθεση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στη Βουλή αποτελεί μέρος ενός συνολικού εθνικού προγράμματος για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, που περιλαμβάνει και έναν αριθμό Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, που είναι απαραίτητα για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του τόπου. Έχουν καταρτιστεί ήδη τα Ειδικά Χωροταξικά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τον Παράκτιο και τον Ορεινό Χώρο. Η ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού συνιστά μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά Χωροταξικά αποτελούν την σημαντικότερη «ομπρέλα» για την προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον, καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και που και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς. Στόχος του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου με ορίζοντα την 15ετία είναι η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφορική οργάνωση του εθνικού χώρου, που προωθεί ισόρροπα την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα. Όπως έχω ήδη δηλώσει, αρχικά θα γίνει συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, όπου θα κληθούν και φορείς για να πουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια δεν θα πάμε αμέσως στην ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί το Χωροταξικό, όπως γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια. Θα μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ώστε αυτά που θα έχουν συζητηθεί και οι θέσεις που θα έχουν εκτεθεί στην Διαρκή Επιτροπή να εξεταστούν εκ νέου και στη συνέχεια το τελικό κείμενο να πάει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Ευελπιστώ ότι στη Βουλή θα έχουμε μία ουσιαστική, εποικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση. Αυτές είναι οι δικές μας προθέσεις και ελπίζω σε μία αντίστοιχη στάση από όλους.» Σκοπός του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί την συνθετική θεώρηση στο χώρο των επιμέρους πολιτικών, των προγραμμάτων και έργων, εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνοχή και την συμπληρωματικότητά τους. Ως εκ τούτου, μετά τη θεσμοθέτηση του, θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας ευρείας προγραμματικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμφωνίας. Ειδικότερα, με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο επιδιώκεται: 1. Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, 2. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής 3. Η προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού, και η συνετή διαχείριση του χώρου με τον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόμηση. 4. Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων και στρατηγικών για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Το περιεχόμενο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο συμπεριλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα, απαρτίζεται από 14 άρθρα που αναφέρονται σε επτά ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και αναλύει τους κύριους πόλους και άξονες ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις προτάσεις για την αναμόρφωση των δικτύων υποδομών και των υπηρεσιών μεταφορών. Η τρίτη ενότητα αφορά στη χωρική διάθρωση των παραγωγικών τομέων, αναλύοντας τους στόχους και τις κατευθύνσεις ανά τομέα (αγροτικός τομέας, βιομηχανία τουρισμός). Η τέταρτη ενότητα αναλύει όσα προβλέπονται για τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, του ορεινού, του παράκτιου, του νησιωτικού, του αγροτικού χώρου και των παραμεθόριων περιοχών. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Η έκτη ενότητα αφορά στις προτάσεις για την γεωγραφική και διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και όσα προβλέπονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών εξελίξεων.

Σχόλια