Η Ευρ. Επιτροπή απευθύνει τελική έγγραφη προειδοποίηση στην Ουγγαρία σχετικά με τη νομοθεσία για την προστασία των πτηνών

0
16
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει στην Ουγγαρία τελική έγγραφη προειδοποίηση επειδή η χώρα αυτή δεν έλαβε τα αναγκαία εθνικά μέτρα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των αγρίων πτηνών. Επίσης, η Επιτροπή θέτει στο αρχείο υπόθεση που αφορά τη Φινλανδία, σχετικά με την χορήγηση αδειών κυνηγίου λύκων, διότι θεωρεί ότι η Φινλανδία συμμορφώθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2007.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά: «Έχει τεράστια σημασία για τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τη βιοποικιλότητα της ηπείρου μας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία της φύσης έχει θεσπιστεί με γνώμονα τις μελλοντικές εξελίξεις: με την εφαρμογή των οδηγιών για την προστασία των ζώων και των οικοτόπων, τα κράτη μέλη προστατεύουν το μέλλον των οικονομιών μας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Φινλανδία συμμορφώθηκε με την απόφαση του Δικαστηρίου.» Τελευταία προειδοποιητική επιστολή προς την Ουγγαρία για παράλειψη συμμόρφωσης προς την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των αγρίων πτηνών Η Επιτροπή αποστέλλει στην Ουγγαρία τελική έγγραφη προειδοποίηση για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας για τα άγρια πτηνά [1]. Δυνάμει της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να απαγορεύσουν δραστηριότητες που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τα εν λόγω πτηνά. Ωστόσο, η Ουγγαρία παρέλειψε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή μεταφορά πολλών άρθρων της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή τον Απρίλιο του 2006. Από τις απαντήσεις της Ουγγαρίας, το 2006 και το 2007, προκύπτει ότι πολλά από τα θέματα που είχαν ανακύψει έχουν ρυθμιστεί με σειρά νομοθετικών μέτρων αλλά ότι αρκετά παραμένουν ακόμη εκκρεμή. Τα άρθρα της οδηγίας που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί ορθώς στο εθνικό δίκαιο αφορούν τη συλλογή αυγών στο φυσικό περιβάλλον και ειδικές απαγορεύσεις για το κυνήγι ορισμένων ειδών. Επιπλέον, όσον αφορά το κυνήγι μπεκάτσας (Scolopax rusticola), η ουγγρική νομοθεσία δεν συνάδει με την οδηγία για τα άγρια πτηνά λόγω του ότι προβλέπει κυνηγετική περίοδο που συμπίπτει με την περίοδο αναπαραγωγής, φωλεοποίησης και αποδημίας των εν λόγω ειδών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ουγγαρία τελική έγγραφη προειδοποίηση. Η υπόθεση για το κυνήγι των λύκων στη Φινλανδία τίθεται στο αρχείο. Η Επιτροπή θέτει στο αρχείο την υπόθεση σχετικά με το κυνήγι των λύκων στη Φινλανδία μετά τη θέσπιση νέων κανόνων για το κυνήγι των ζώων αυτών. Τον Ιούνιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Φινλανδία είχε παραβεί την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας [2] λόγω της χορήγησης αδειών κυνηγίου στις οποίες δεν διευκρινίζονταν οι όροι υπό τους οποίους επιτρεπόταν. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο πληθυσμός των λύκων στη Φινλανδία εξαπλώθηκε από τις ανατολικές περιοχές της Φινλανδίας (Kainuu και Βόρεια Καρελία), όπου συνήθως ζούσε, στις κεντρικές και δυτικές περιοχές της χώρας. Οι λύκοι, οι οποίοι υπολογίζεται ότι δεν υπερβαίνουν τους 250-300 στη Φινλανδία, προστατεύονται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα. Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Φινλανδία θέσπισε νομοθεσία στην οποία διευκρινίζονται οι κανόνες χορήγησης αδειών για το κυνήγι λύκων. Η Φινλανδία κατέδειξε επίσης μέσω περιπτωσιολογικών μελετών ότι το κυνήγι λύκων σε προληπτική βάση συμβάλλει στον περιορισμό των επιθέσεων σε οικόσιτα ζώα. Με βάση τους νέους κανόνες για την προστασία των λύκων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία συμμορφώθηκε με την απόφαση του ΔΕΚ και ότι μπορεί, ως εκ τούτου, να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βλέπε: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm [1] Οδηγία (79/409/ΕΟΚ) περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. [2] Οδηγία (92/43/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Σχόλια