Η Ευρ. Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο λόγω έλλειψης σχεδίων έκτακτης ανάγκης για επικίνδυνα ατυχήματα

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επειδή δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία που είχε κινήσει κατά της Ιταλίας για τον μη καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας της φύσης, μετά τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε το 2007.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Οι ιταλικές αρχές πρέπει να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των πολιτών τους και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων. Πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των συνεπειών από τέτοια ατυχήματα.» Αίτημα έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για επικίνδυνα ατυχήματα Η Επιτροπή παραπέμπτει την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν έχει συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία για τον έλεγχο των επικίνδυνων συνεπειών από μεγάλα ατυχήματα που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες [1] . Σύμφωνα με την οδηγία, που είναι γνωστή και ως οδηγία Seveso II, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις περιοχές γύρω από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύονται ή διακινούνται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. Η οδηγία απαιτούσε από τις αρχές των κρατών μελών να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις εγκαταστάσεις αυτές μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2002. Τον Οκτώβριο του 2007 η Επιτροπή απέστειλε στην Ιταλία τελική προειδοποιητική επιστολή στην οποία τονιζόταν ότι πάνω από το 20% των εγκαταστάσεων όπου αποθηκεύονται ή διακινούνται επικίνδυνες ουσίες δεν είχαν καταρτιστεί τα αναγκαία σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η Ιταλία, στις δύο απαντήσεις που απέστειλε τον Δεκέμβριο του 2007, αναγνώριζε αυτή την παράλειψη και αναλάμβανε τη δέσμευση να καταρτίσει και τα υπόλοιπα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Μέχρι σήμερα, όμως, η Ιταλία δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ελλείψεις πρόκειται να καλυφθούν σύντομα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι ανεπίτρεπτη και για τον λόγο αυτό παραπέμπει την Ιταλία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η διαδικασία για τις ζώνες ειδικής προστασίας περατώνεται Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία που είχε κινήσει κατά της Ιταλίας για τον μη καθορισμό ζωνών ειδικής προστασίας, μετά την πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2007. Το 2003 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε εκδώσει απόφαση με την οποία αποφαινόταν ότι η Ιταλία είχε παραλείψει να χαρακτηρίσει μεγάλο αριθμό περιοχών ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την προστασία διαφόρων πτηνών και άλλων μεταναστευτικών ειδών όπως επιβάλλει η οδηγία για τα άγρια πτηνά. Το δίκτυο ζωνών προστασίας ήταν ιδιαίτερα ελλιπές στη Σικελία, στη Σαρδηνία, στη Λομβαρδία και στην Καλαμβρία. Η Ιταλία έχει καθορίσει και τις τελευταίες ζώνες που έπρεπε να καθοριστούν και δεδομένου ότι οι περιφέρειες της Ιταλίας διαθέτουν πλέον ικανοποιητικό αριθμό ζωνών ειδικής προστασίας, η Επιτροπή κρίνει ότι η Ιταλία έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και επομένως μπορεί να κλείσει την υπόθεση. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και πάλι με την αποστολή πρώτης γραπτής προειδοποίησης («επίσημη προειδοποιητική επιστολή») και, στη συνέχεια, δεύτερης και τελικής γραπτής προειδοποίησης («αιτιολογημένη γνώμη»). Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βλ.: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm [1] Οδηγία 96/82/EΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες

Σχόλια