Καλά νέα για τις πεταλούδες, τις νυχτερίδες και τις αρκούδες!

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Σήμερα προστατεύονται καλύτερα η πανίδα και η χλωρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι τρεις πλέον πρόσφατες διευρύνσεις πρόσθεσαν 18.784 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Natura 2000, που αποτελεί το ευρωπαϊκό δίκτυο για την προστασία των φυσικών περιοχών και καλύπτει περίπου 20% του εδάφους της ηπείρου μας και 100.000 km2 των θαλασσών της. Οι νέες περιοχές βρίσκονται στην Αυστρία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Το Natura 2000 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάχη της Ευρώπης για ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. «Το Natura 2000 είναι το αποτελεσματικότερο όπλο που διαθέτει η Ευρώπη για την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας» δήλωσε ο κ. Σταύρος Δήμας, Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος. «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι συνεχίζεται η διεύρυνση του εν λόγω δικτύου προστατευόμενων περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες μας για να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη μέχρι το 2010 κερδίζουν έδαφος. Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας αποτελεί τη μελλοντική ασφάλεια ζωής μας.» Τι είναι το Natura 2000? Το Natura 2000 είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικών περιοχών στις οποίες προστατεύονται τα φυτά, τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα. Το δίκτυο καλύπτει περίπου 20% των ηπειρωτικών εδαφών της ηπείρου και οι πρόσφατες προσθήκες είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 489 νέους προστατευόμενους τόπους και συνολική εδαφική επιφάνεια 18.784 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η διεύρυνση αφορά τις ορεινές περιοχές, τη Μεσόγειο Θάλασσα και τα Κανάρια Νησιά και ελπίζεται ότι θα βελτιώσει την προστασία ευρύτατου φάσματος οικολογικών ενδιαιτημάτων. Τα εν λόγω ενδιαιτήματα είναι ιδιαίτερα πλούσια ως προς την πανίδα και τη χλωρίδα, όπως είναι π.χ οι πεταλούδες στους λειμώνες της Φινλανδίας, οι νυχτερίδες στα σπήλαια της Γαλλίας και οι αρκούδες στους δρυμούς της Σλοβενίας. Το φάσμα των προστατευόμενων περιοχών είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει από λειμώνες ιδιαίτερα πλούσιους σε λουλούδια μέχρι συστήματα σπηλαίων και λιμνοθαλασσών. Οι εννέα περιοχές του δικτύου αντανακλούν την ευρεία ποικιλία της βιοποικιλότητας της ηπείρου μας. Η φιλοσοφία του δικτύου είναι ότι ο άνθρωπος οφείλει να συνεργάζεται με τη φύση. Οι δραστηριότητες εντός του δικτύου πρέπει να είναι αειφόρου χαρακτήρα και να βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων εξακολουθεί να είναι εφικτός μεταξύ άλλων και στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοκομίας. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τους τόπους του Natura 2000 σε συνεργασία με την Επιτροπή. Μετά από την επιλογή οι αντίστοιχες περιοχές αναγνωρίζονται επισήμως από την Επιτροπή ως «τόποι κοινοτικής σημασίας», όπως συνέβη και σήμερα. Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει το καθεστώς που ισχύει επισήμως για τις συγκεκριμένες περιοχές και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις προστασίας τους. Για τους νέους τόπους τα κράτη μέλη οφείλουν πλέον να λαμβάνουν τα δέοντα διαχειριστικά μέτρα εντός έξι ετών. Από κοινού με τις «ζώνες ειδικής προστασίας» για τα πτηνά οι «τόποι κοινοτικής σημασίας» αποτελούν το δίκτυο Natura 2000. Γιατί είναι σημαντικό; Η βιοποικιλότητα, ήτοι οι διάφορες μορφές υπό τις οποίες εμφανίζεται η ζωή στη γη, αποτελεί περιορισμένο πόρο που βρίσκεται σε κρίση. Η απώλεια βιολογικών ειδών λαμβάνει πλέον χώρα με ρυθμούς άνευ προηγουμένου λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με αρνητικές επιπτώσεις για το μέλλον μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη μέχρι το 2010 και έχει ήδη διαμορφώσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η πρόσφατη έκθεση του 2007 για την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου επιβεβαιώνει ότι η συνεχιζόμενη διεύρυνση του Natura 2000 αποτελεί το πλέον σημαντικό των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, μολονότι συντελούνται πρόοδοι και για την επίτευξη άλλων στόχων όπως η ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για τα επεκτατικά αλλόχθονα είδη, η ενίσχυση των συνεργασιών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη βιοποικιλότητα, η ενημέρωση όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και η δρομολόγηση επισκόπησης των οικονομικών πτυχών της απώλειας της βιοποικιλότητας. Τι περιλαμβάνουν οι εν λόγω πρόσφατες προσθήκες; Οι πρόσφατες προσθήκες – τον Ιανουάριο και το Μάρτιο – καλύπτουν την αλπική, τη μεσογειακή και τη μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή. Δέκα χώρες προσέθεσαν περαιτέρω περιοχές στους καταλόγους «τόπων κοινοτικής σημασίας». Τρεις τοποθεσίες στην Αυστρία περιλαμβάνουν τους ξηρούς λειμώνες Fliesser Sonnenhänge όπου απαντά η πεταλούδα Argynnis paphia, η Κύπρος προσέθεσε 36 τόπους, μεταξύ άλλων και τις αλμυρές λίμνες της Λάρνακας, όπου διαχειμάζουν μεγάλοι αριθμοί φλαμίνγκο, η Φινλανδία προσέθεσε 5, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Mieraslompolon kenttä, όπου απαντά η δασόβια πεταλούδα Erebia medusa, η Γαλλία προσέθεσε 32 τόπους, συμπεριλαμβανομένου και του σπηλαίου των πηγών του Jaur, ήτοι ένα σύστημα σπηλαίων στο οποίο απαντούν σε μεγάλους αριθμούς μακροδάχτυλες νυχτερίδες Miniopterus schreibersi, η Μάλτα προσέθεσε 27 τόπους και μεταξύ άλλων τα Rdumijiet ta Malta, ήτοι παράκτιους γκρεμούς όπου απαντούν θαλασσοπούλια όπως το Puffinus yelkouan, η Πολωνία προσέθεσε 18 τόπους συμπεριλαμβανομένων των βουνών του Góry Slonne, όπου απαντά ο λίγκας Lynx lynx και ο λύκος Canis lupus, η Σλοβακία έχει πολλούς τόπους μεταξύ των οποίων τη Mala Fatra στα Καρπάθια, ήτοι μια περιοχή αγροκτημάτων μέρος της πανίδας της οποίας αποτελούν οι αρκούδες και οι λύκοι, η Σλοβενία προσέθεσε 750 km2 στις Ιουλιανές ¶λπεις, όπου απαντούν χαρακτηριστικά είδη της ευρωπαϊκής πανίδας όπως η φαιά αρκούδα, η Ισπανία προσέθεσε 3 τοποθεσίες στα Κανάρια Νησιά, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων φυκολειμώνων στο Sebadales de Güigüí και η Σουηδία προσέθεσε 10 μικρούς τόπους. Ημερομηνίες Ο ενημερωμένος αλπικός κατάλογος εγκρίθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2008. Ο ενημερωμένος μακαρονησιακός κατάλογος εγκρίθηκε επίσης στις 25 Ιανουαρίου 2008. Ο ενημερωμένος μεσογειακός κατάλογος εγκρίθηκε σήμερα, 28 Μαρτίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες:http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_biodiv_ap/pdf/2007_report.pdf

Σχόλια