Στρατηγική του ΥΠΕΧΩΔΕ για την Αστική Κινητικότητα

0
23
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :Tο ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις του σε θέματα Αστικής Κινητικότητας. Η έννοια της Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνει τις πολιτικές για την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Mε Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Ειδικών του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα θέματα της Αστικής Κινητικότητας. Η Ομάδα αυτή αφού έλαβε υπόψη της το σημαντικό έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ στον τομέα αυτό και τις απόψεις των συναρμόδιων Υπουργείων και βασικών φορέων κατέληξε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων για την Αστική Κινητικότητα. Η Ε.Ε. είχε ζητήσει, στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για την Αστική Κινητικότητα που παρουσιάστηκε το περασμένο φθινόπωρο, τις απόψεις όλων των φορέων των κρατών – μελών (Υπουργεία, Δήμοι, ΜΚΟ, επιστημονικοί φορείς κλπ.) για το θέμα αυτό. Στόχος της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η διαμόρφωση έως το φθινόπωρο του 2008 από την Ε.Ε. ενός συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την Αστική Κινητικότητα, το οποίο θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα κράτη – μέλη. Η προτεινόμενη από το ΥΠΕΧΩΔΕ στρατηγική για την Αστική Κινητικότητα στηρίζεται σε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: 1. Ενιαίος χωροταξικός/πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός. 2. Διαχείριση της κυκλοφορίας 3. Αναπλάσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης 4. Τεχνολογίες και μέτρα για το περιβάλλον Στις κατευθύνσεις αυτές, το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη παράγει σημαντικό έργο. Η εισήγηση της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για την Αστική Κινητικότητα περιλαμβάνει σειρά μέτρων για κάθε μία βασική κατεύθυνση. Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων αστικής κινητικότητας των ελληνικών πόλεων. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνονται: – η ιεραρχημένη ανάπτυξη υποδομών – η σύγχρονη διαχείριση της κυκλοφορίας – η τεχνολογική καινοτοµία – η ανάπτυξη καθαρών, ασφαλών και «έξυπνων» μεταφορών – η προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης κ.ά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων αποτελεί αρμοδιότητα κυρίως του ΥΠΕΧΩΔΕ αλλά και άλλων φορέων, όπως του ΥΜΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν στην υλοποίηση των δράσεων. Ο ρόλος του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να θέτει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις για την Αστική Κινητικότητα στις ελληνικές πόλεις και να υποστηρίζει με κάθε μέσο τις δράσεις αυτές. Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα μέτρα στο πλαίσιο των βασικών κατευθύνσεων για την Αστική Κινητικότητα είναι τα εξής: 1. Ενιαίος Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός Για να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές πόλεις την βεβαρημένη πολεοδομική και συγκοινωνιακή ιστορία τους, είναι απαραίτητη μια συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού που θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας με έμφαση στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: (α) Εναρμόνιση των χρήσεων γης με το είδος των συγκοινωνιακών υποδομών (β) Ιεραρχημένη Ανάπτυξη Υποδομών (γ) Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου (δ) Προώθηση Θεσμικών Ρυθμίσεων για Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό 2. Διαχείριση Κυκλοφορίας Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Ι.Χ. στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, οι κάτοικοι τους έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μετακίνηση με Ι.Χ. θα είναι συνεχώς και πιο αργή και η μόνη αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κυκλοφορίας είναι εκείνη που προωθεί και υποστηρίζει συστηματικά τις μαζικές μετακινήσεις αντί της κυκλοφορίας των Ι.Χ. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: (α) Προτεραιότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (β) Έξυπνη κυκλοφορία (γ) Ολοκληρωμένη πολιτική στάθμευσης (δ) Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας 3. Αναπλάσεις για Ήπιες Μορφές Μετακίνησης Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις ελληνικές πόλεις είναι απαραίτητη μια πολιτική αναπλάσεων για ήπιες μορφές μετακίνησης, όπου θα αποδοθεί σημαντικός ωφέλιμος χώρος στους πεζούς και στους ποδηλάτες. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: (α) Υποδομές για ήπιες μορφές μετακίνησης (β) Ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης 4. Τεχνολογίες και Μέτρα για το Περιβάλλον Για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων ρύπανσης των ευρωπαϊκών και ελληνικών πόλεων είναι απαραίτητη μια πολιτική τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με έμφαση στη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων με νέα καθαρότερα οχήματα. Οι βασικότεροι άξονες της πολιτικής αυτής είναι: (α) Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα οχήματα (β) Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα καύσιμα (γ) Περιβαλλοντική Τιμολόγηση Ι.Χ. στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». (π.χ. τέλη κυκλοφορίας, τέλη στάθμευσης, διόδια αυτοκινητοδρόμων και πόλεων).

Σχόλια