Οι Ευρωπαίοι θέτουν το περιβάλλον στο επίκεντρο του προβληματισμού τους

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων προτιμούν οι πολιτικές αποφάσεις για το περιβάλλον να λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε σήμερα. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τον ρόλο που παίζει το περιβάλλον στην καθημερινή τους ζωή. Περισσότεροι από 95% των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί το περιβάλλον. Σε ποσοστό 80% περίπου πιστεύουν επίσης ότι επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους και θεωρούν ότι έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν στην προστασία του. Η αλλαγή του κλίματος βρίσκεται στην κορυφή των περιβαλλοντικών ανησυχιών των Ευρωπαίων, ακολουθούμενη από την ρύπανση και τις καταστροφές που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε τα εξής: «Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράττει περισσότερα για το περιβάλλον και ότι οι αποφάσεις για το περιβάλλον λαμβάνονται καλύτερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρούν την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία απαραίτητη και πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις τρίτες χώρες να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα.» Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τους ΓΤΟΕνώ από την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου προκύπτει ότι τα πέντε περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους Ευρωπαίους είναι η αλλαγή του κλίματος, η ρύπανση του αέρα και των υδάτων, οι ανθρωπογενείς καταστροφές και η χρήση χημικών ουσιών στα προϊόντα καθημερινής χρήσης, στην πλειονότητά τους ανησυχούν επίσης για τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στη γεωργία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ποσοστό 58% δηλώνουν ότι θεωρούν επίφοβη τη χρήση των ΓΤΟ ενώ 21% την υποστηρίζουν. Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να αγοράσουν οικολογικά προϊόντα Οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν αξιοσημείωτη προθυμία να αρχίσουν να αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Περίπου τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να το πράξουν, ακόμη και εάν τους στοιχίζουν λίγο περισσότερο. Κατά μέσο όρο μόνο το 17% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι είχαν αγοράσει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα κατά τον προηγούμενο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι το 60% περίπου των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι επιθυμούν να στραφούν προς την κατανάλωση οικολογικών προϊόντων, αλλά δεν το έχουν πράξει ακόμη. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων (52%) δηλώνουν ότι θα ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν ένα γνήσια φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν από την ετικέτα του. Περιβαλλοντική προστασία και όχι εμπόδιο στην οικονομική επίδοση Σχετικά με το ερώτημα αν η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί εμπόδιο στην καλή οικονομική επίδοση ή κίνητρο για καινοτομία, τα δύο τρίτα περίπου των Ευρωπαίων θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος περισσότερο ως κίνητρο για καινοτομία (63%) και λιγότερο ως εμπόδιο στην οικονομική επίδοση (16%). Σχεδόν ισάριθμοι Ευρωπαίοι (64%) θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την οικονομική ανταγωνιστικότητα ενώ σε ποσοστό18% θεωρούν σημαντικότερη την ανταγωνιστικότητα. Πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών είναι επίσης πεπεισμένοι ότι η μέτρηση της προόδου κάθε χώρας θα έπρεπε να βασίζεται σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς δείκτες, ενώ η μειοψηφία (15%) πιστεύουν ότι η πρόοδος πρέπει να βασίζεται κυρίως σε χρηματοοικονομικούς δείκτες. Παγκόσμιες απαντήσεις σε παγκόσμια προβλήματα Τα δύο τρίτα περίπου των Ευρωπαίων πολιτών προτιμούν να λαμβάνονται οι αποφάσεις για το περιβάλλον από κοινού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικό ποσοστό Ευρωπαίων δηλώνουν επίσης ότι θεωρούν την εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία απαραίτητη (82%), ότι η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις χώρες που δεν είναι μέλη της να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα (80%) και ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος (78%). Το 78% περίπου των Ευρωπαίων θεωρούν επίσης χρήσιμη τη δημιουργία Ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στην χώρα τους. Περαιτέρω πληροφορίες: Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Δελτία για κάθε κράτος μέλος http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm Η έκθεση του Ευρωβαρομ
έτρου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Σταύρου Δήμα: http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον: http://ec.europa.eu/environment/

Σχόλια