Συνάντηση υπουργών περιβάλλοντος Ε.Ε. και χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

0
1
Γενικού ενδιαφέροντος

Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απώλεια βιοποικιλότητας και αποδάσωση ήταν τα κορυφαία θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρώτης συνάντησης των Υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 4/3.Τα ζητήματα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της σημασίας τους για την οικονομική ευμάρεια των χωρών της ΕΕ και της ΛΑΚ. Τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΕΕ-ΛΑΚ, στη Λίμα, τον προσεχή Μάιο. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος περισσότεροι από 24 υπουργοί από χώρες τις ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβενίας, Janez Podobnik, προέβη στην εξής δήλωση: «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την κυριότερη περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πρόκληση για την ανθρωπότητα. Γίνονται ήδη αισθητές οι αρνητικές συνέπειες της συμπεριφοράς μας και, αν τώρα δεν δράσουμε αποφασιστικά σε παγκόσμια κλίμακα, αργότερα θα είναι αδύνατον να τις διαχειριστούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής αποφάσισαν κατά την τέταρτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Βιέννη, το 2006, να εγκαινιάσουν στρατηγικό πολιτικό διάλογο με θέμα το περιβάλλον.» Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, αν και δεν συνδέονται γεωγραφικά μεταξύ τους, μοιράζονται ένα κοινό περιβάλλον, έχουν κοινό μέλλον και αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Για να επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα αυτά χρειάζεται παγκόσμια δράση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει τη μάχη αυτή αν δεν έχει την υποστήριξη των εταίρων της από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες χώρες αποτελούν δεξαμενή βιοποικιλότητας και δασών, είναι απόλυτα απαραίτητο να συνεργαστούμε, ώστε να ανακόψουμε την απώλεια ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.» Νέα ώθηση στην εταιρική σχέση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής/Καραϊβικής Η συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος των χωρών των δύο περιφερειών αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία με την οποία επιδιώκεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης EΕ-ΛAΚ. Μέχρι σήμερα, η σχέση των κρατών μελών της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχει εστιαστεί σε μεγάλο βαθμό σε υποπεριφέρειες, όπως είναι η Καραϊβική, η Κοινότητα των ¶νδεων και η Mercosur , και σε μεμονωμένες χώρες, όπως η Βραζιλία και το Μεξικό. Η συνάντηση αυτή αποσκοπούσε στον προσδιορισμό κοινών προτεραιοτήτων και πεδίων συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΛΑΚ σε θέματα περιβάλλοντος. Προετοίμασε το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμα τον Μάιο και στην οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν διεξοδικότερα τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο περιφερειών. Με δεδομένο τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, είναι ζωτικής σημασίας η από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων από τις δύο αυτές περιφέρειες. Δεξαμενή φυσικών πόρων Η Λατινική Αμερική διαθέτει πλούτο φυσικών πόρων και βιοποικιλότητας. Θεωρείται ως η βιολογικά πλουσιότερη περιοχή του πλανήτη, με ποσοστό περίπου 40% των ζωικών και φυτικών ειδών του. Η ορθή διαχείριση και φροντίδα του πλούτου αυτού είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξή του, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχουν ήδη εξοικειωθεί με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι βροχοπτώσεις στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής, ενώ πολλές περιοχές της ενδοχώρας της έχουν πληγεί από ξηρασία. Οι παγετώνες της Νότιας Αμερικής απειλούνται με εξαφάνιση, η οποία θα μειώσει κατά πολύ τις διαθέσιμες ποσότητες νερού για την κατανάλωση, τη γεωργία και την παραγωγή ενέργειας. Η αλλαγή του κλίματος θα πλήξει σοβαρά και τη βιοποικιλότητα, επειδή πολλά είδη θα εκλείψουν από τις τροπικές περιοχές. Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα νησιά της Καραϊβικής, όπου ο μισός πληθυσμός ζει σε απόσταση έως 1,5 χιλιόμετρο από τις ακτές. Στήριξη των χωρών ΛΑΚ από την ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ορισμένες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει τη διάθεση περίπου 345 εκατομ. ευρώ την περίοδο 2002-2007 για δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ετοιμότητα αντιμετώπισης καταστροφών, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η διατήρηση των δασών και της βιοποικιλότητας και η απερήμωση. Από το 2002 έως το 2006 η ΕΕ συγχρηματοδότησε επίσης 74 επιστημονικά και ερευνητικά έργα συνολικού ύψους 210 εκατομ. ευρώ, τα οποία είχαν ως αντικείμενο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, την ολοκληρωμένη διαχείριση οικοσυστημάτων, τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και των υδάτων, τη βιοποικιλότητα και τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην υγεία. Την περίοδο 2007-2010, η ΕΕ προβλέπεται να διαθέσει 100 εκατομ. ευρώ για έργα στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική στα πεδία της διαχείρισης δασών, της αποδάσωσης, της δασικής διακυβέρνησης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η στήριξη αυτή θα συμπληρωθεί με οικονομική συνδρομή σε έργα που επικεντρώνονται σε θέματα όπως το περιβάλλον, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενέργεια (ENRTP), καθώς και με τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων βάσει του 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει περί τα 2,8 δις ευρώ υπό μορφή δανείων για έργα με αντικείμενο την περιβαλλοντική αειφορία, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Στον τομέα της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να δεσμεύσει κονδύλια ύψους περίπου 24 εκατομ. ευρώ για την Καραϊβική, στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα εγκρίνει τον προσεχή Οκτώβριο για τον περιορισμό του κινδύνου φυσικών καταστροφών και την ετοιμότητα αντιμετώπισής τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες: Δικτυακός τόπος της Επιτροπής σχετικά με τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής http://ec.europa.eu/world/lac/index.htm

Σχόλια