Η άμεση έγκριση των προτάσεων της Επιτροπής από το Συμβούλιο και το Ευρ. Κοινοβούλιο θα διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Η έγκαιρη έγκριση, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Πρωτόκολλο του Κιότο, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, ενόψει της αυριανής επετείου συμπλήρωσης τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο. «Την 1η Ιανουαρίου άρχισε η χρονική περίοδος εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και άλλες βιομηχανικές χώρες πρέπει να επιτύχουν τους οικείους στόχους για τις εκπομπές βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο – η περίοδος δέσμευσης 2008-2012», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας, συμπληρώνοντας: «Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις για τις εκπομπές δείχνουν ότι ναι μεν βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, αλλά η επιτυχία θα εξασφαλιστεί με την έγκαιρη έγκριση και εφαρμογή των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή. Αναφέρομαι στη νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα αυτοκίνητα και τα καύσιμα και στην ένταξη των αερομεταφορών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) από το 2011 και μετά. Εξάλλου, με την ταχεία προώθηση της δέσμης μέτρων του προηγούμενου μήνα, που αφορά την προστασία του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα ξεκινήσουμε εγκαίρως την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων που θέσαμε για το 2020.» Δεσμεύσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο Τα κράτη μέλη της EΕ-15 έχουν δεσμευθεί βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο να μειώσουν τις συλλογικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012 σε ποσοστό 8% ετησίως κατά μέσον όρο έναντι των επιπέδων του επιλεχθέντος έτους αναφοράς (1990 στις περισσότερες περιπτώσεις). Τα επίπεδα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην EΕ-15 το 2005 – τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία – ήταν κατά 2% χαμηλότερα από εκείνα του έτους αναφοράς. Από τις πιο πρόσφατες προβλέψεις από τα κράτη μέλη προκύπτει ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, σε συνδυασμό με την αγορά πιστωτικών μορίων για έργα μείωσης των εκπομπών σε τρίτες χώρες και για δασοπονικές δραστηριότητες που απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, θα έχουν ως αποτέλεσμα την περικοπή των εκπομπών της EΕ-15 το 2010 κατά 7,4% σε σχέση με το έτος αναφοράς – δηλαδή, μικρή υστέρηση από τον στόχο μείωσης κατά 8%. Με τα πρόσθετα μέτρα και πολιτικές που συζητούνται τώρα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, εφόσον εφαρμοστούν σύντομα και σωστά, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί, ακόμη και να ξεπεραστεί, με τη μείωση να φθάνει το 11,4% . Τα πρόσθετα μέτρα και πολιτικές που συζητούνται σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν τις προτάσεις της Επιτροπής να ενταχθούν οι αερομεταφορές στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από το 2011 και μετά , να απαιτηθεί περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα καύσιμα των μεταφορών κατά 10% κατά το χρονικό διάστημα 2011-2020 και να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα. Οι προτάσεις αυτές εξετάζονται τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης. Οι προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , εστιάζονται στην επίτευξη των στόχων για το 2020, ήδη όμως ενισχύουν το κλίμα βεβαιότητας για τους επενδυτές και μπορούν επίσης να συμβάλουν στην υλοποίηση του στόχου του Κιότο, εφόσον εγκριθούν και εφαρμοστούν σύντομα. Υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο Η έναρξη της περιόδου δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταποκριθούν σε ορισμένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, εάν επιθυμούν να κάνουν χρήση των ευέλικτων μηχανισμών του Πρωτοκόλλου που επιτρέπουν την αγοραπωλησία πιστωτικών μορίων για εκπομπές. «Παροτρύνω όλα τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν με ζήλο σε όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν και στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Οφείλουν άλλωστε να το πράξουν, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εγκαταστήσουν όλα τα κράτη μέλη εθνικό σύστημα για την εκτίμηση των εκπομπών τους και την απομάκρυνση αερίων θερμοκηπίου μέσω αποδεκτών διοξειδίου του άνθρακα (καταβόθρες).» Δεσμεύσεις για το 2020 Οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο αποτελούν μεν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά μετά τη
λήξη τους, το 2012, θα χρειαστεί πολύ εντονότερη δράση προκειμένου να μην φθάσει η αλλαγή του κλίματος σε επικίνδυνο σημείο. Βασιζόμενη στα επιστημονικά στοιχεία, η ΕΕ θεωρεί ότι οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να μειωθούν μέχρι το 2050 τουλάχιστον κατά 50% έναντι των επιπέδων του 1990. Με την προοπτική αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2007 ζήτησε να μειώσουν οι ανεπτυγμένες χώρες τις συλλογικές εκπομπές τους μέχρι το 2020 κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Δέσμευσε την ΕΕ σε μείωση κατά το ποσοστό αυτό, εάν και άλλες ανεπτυγμένες χώρες δεχθούν να καταβάλουν ανάλογες προσπάθειες στο πλαίσιο νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, που θα καλύπτει την περίοδο μετά το 2012. Έπειτα από την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί τον περασμένο Δεκέμβριο , θα ξεκινήσουν στο τέλος του επόμενου μήνα διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας παγκόσμιας συμφωνίας, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2009. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέσμευσε επίσης την ΕΕ σε μείωση των εκπομπών της τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020, ανεξάρτητα από τα μέτρα των άλλων χωρών, ώστε η Ευρώπη να μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακή άποψη οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Η δέσμη προτάσεων σχετικά με την προστασία του κλίματος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υποβλήθηκε τον προηγούμενο μήνα, αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα υλοποίησης των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ για το 2020. «Επιδιώκοντας τους πιο φιλόδοξους στόχους μεταξύ όλων των βιομηχανικών χωρών όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια, αναδεικνύουμε για άλλη μια φορά την πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας. «Πρόκειται για γεγονός κρίσιμης σημασίας, καθώς οδεύουμε προς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας παγκόσμιας συμφωνίας. Περιμένουμε τώρα και από άλλες ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.» Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδες της Γεν. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με την κλιματική αλλαγή http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Σχόλια