Η Ευρ. Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της Πορτογαλίας για προστατευόμενες περιοχές πτηνών

0
11
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά της Πορτογαλίας για μέτρα που επηρεάζουν δύο Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που χαρακτηρίστηκαν έτσι με στόχο τη διατήρηση και προστασία των αγρίων πτηνών. Τα μέτρα παραβαίνουν την οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης και των αγρίων πτηνών.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η Πορτογαλία οφείλει να διασφαλίσει επαρκή προστασία των τόπων που έχει χαρακτηρίσει και να λάβει μέτρα αποκατάστασης των ζημιών που ήδη προκλήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός Ζωνών Ειδικής Προστασίας και η προστασία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ που συνίσταται στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας με χρονικό ορίζοντα το 2010.» Ζώνες ειδικής προστασίας Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά [1] , τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χαρακτηρίζουν όλες τις καταλληλότερες περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), με στόχο την προστασία των ειδών αγρίων πτηνών. Ο χαρακτηρισμός των ΖΕΠ πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά, επαληθεύσιμα επιστημονικά κριτήρια. Προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον τα κράτη μέλη συμμορφώθηκαν – ή μη – με την υποχρέωση χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες ορνιθολογικές πληροφορίες. Όταν λείπουν οι αναγκαίες επιστημονικές πληροφορίες τις οποίες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, παρέχουν τα κράτη μέλη, χρησιμοποιούνται εθνικοί κατάλογοι Σημαντικών Περιοχών Πτηνών (Important Bird Areas – IBA) που καταρτίζει η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Birdlife International. Αν και μη νομικά δεσμευτικοί, οι κατάλογοι της IBA στηρίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά κριτήρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη αναγνωρίσει την επιστημονική αξία τους, και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιστημονικές αποδείξεις, οι κατάλογοι IBA αποτελούν μια έγκαιρη βάση αναφοράς για να εξακριβωθεί κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν χαρακτηρίσει ως ΖΕΠ επαρκή αριθμό περιοχών ικανοποιητικής έκτασης. Δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν κατά της Πορτογαλίας Η Επιτροπή αποστέλλει στην Πορτογαλία δύο τελικές γραπτές προειδοποιήσεις για χωριστές υποθέσεις, στις οποίες έλαβε μέτρα που επηρεάζουν δύο ζώνες ειδικής προστασίας που αποβλέπουν στη διατήρηση αγρίων πτηνών. Η πρώτη υπόθεση αφορά την Ζώνη Ειδικής Προστασίας Castro Verde. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκου Δικαστηρίου του 2006, η Πορτογαλία οφείλει να διευρύνει τη ζώνη προκειμένου να αντισταθμίσει τη ζημία που προκαλείται από αυτοκινητόδρομο – που κατασκευάστηκε το 2000 – ο οποίος διασχίζει την περιοχή. Η Πορτογαλία συμφώνησε να λάβει το εν λόγω μέτρο, πλην όμως δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί αντισταθμιστικά μέτρα. Το Castro Verde φιλοξενεί, ειδικότερα, είδη όπως είναι το κιρκινέζι (Falco naumanni), ο αγριόγαλος (Otis tarda) και η χαμωτίδα (Tetrax tetrax). Οι πληθυσμοί και των τριών αυτών ειδών ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Η δεύτερη υπόθεση αφορά την τροποποίηση των ορίων της ΖΕΠ Moura/Mourã/Barrancos. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε, το 2006, απόφαση σύμφωνα με την οποία η Πορτογαλία είχε τροποποιήσει τα όρια της εν λόγω περιοχής χωρίς σαφή και αιτιολογημένα ορνιθολογικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, τα όρια έπρεπε να επαναφερθούν στην προτέρα κατάσταση. Η Πορτογαλία συμφώνησε να συμμορφωθεί με την απόφαση• μέχρι σήμερα όμως δεν έχει προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Η επίμαχη περιοχή φιλοξενεί είδη που περιλαμβάνουν τον μαυρόγυπα (Aegypius monachus), ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources – IUCN) ως σχεδόν απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, τον σταυραετό (Hieraetus pennatus) και τον γυπαετό (Gyps fulvus). Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Για τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις περιπτώσεις παραβάσεων εν γένει βλέπε: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm [1] Wild Birds Directive (1979/409/EC) on the conservation of wild birds.

Σχόλια