Χρειάζεται βελτίωση και απλούστευση το ευρωπαϊκό σύστημα συλλογής, ανάλυσης και υποβολής περιβαλλοντικών πληροφοριών

0
10
Γενικού ενδιαφέροντος

Η ύπαρξη έγκαιρων, αξιόπιστων και σχετικών με το αντικείμενο πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη ορθών πολιτικών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει το κλίμα, για το αν βελτιώνονται τα ύδατα της Ευρώπης και για τον τρόπο με τον οποίο η φύση αντιδρά στη ρύπανση και στις αλλαγές των χρήσεων γης. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση όλων και να είναι εύκολα κατανοητές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει, να εκσυγχρονίσει και να απλουστεύσει τα παρόντα συστήματα πληροφοριών, δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό Κοινόχρηστο Σύστημα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών. Στόχος του συστήματος αυτού είναι η καλύτερη σύνδεση όλων των υφισταμένων ροών συγκέντρωσης δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως το Διαδίκτυο και η δορυφορική τεχνολογία. Στόχος επίσης είναι η μετάβαση από την υποβολή στοιχείων σε χαρτί σε ένα σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση των χρηστών στην πηγή κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Οι έγκαιρες, σχετικές με το αντικείμενο και αξιόπιστες πληροφορίες για το περιβάλλον είναι απολύτως απαραίτητες στους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων για να ανταποκριθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι πολίτες μας έχουν επίσης δικαίωμα να είναι ενήμεροι για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων στον τόπο που ζουν ή εάν πλημμύρες, ξηρασία ή ρύπανση θέτουν σε κίνδυνο την περιουσία τους και τα μέσα βιοπορισμού τους. Επομένως, οφείλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο συλλογής, ανάλυσης και κοινοποίησης πληροφοριών για το περιβάλλον μας.» Η αναγκαιότητα κοινής χρήσης των περιβαλλοντικών πληροφοριών Από τις εκατοντάδες νομοθετικές πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες από 70 υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα της επικράτειάς τους. Έτσι, συλλέγεται μεγάλη ποσότητα περιβαλλοντικών δεδομένων από τα διάφορα επίπεδα των δημοσίων αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τάσεων και των πιέσεων στο περιβάλλον και είναι ζωτικής σημασίας κατά τη χάραξη πολιτικής και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ή της ορθής εφαρμογής της πολιτικής. Επί του παρόντος, αυτός ο πλούτος πληροφοριών ούτε διατίθεται έγκαιρα ούτε σε μορφή που οι πολιτικοί ιθύνοντες και το κοινό να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν. Αυτό οφείλεται σε ένα φάσμα εμποδίων νομικής, οικονομικής, τεχνικής ή διαδικαστικής φύσεως. Με το Κοινόχρηστο Σύστημα Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (SEIS), πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον θα αποθηκεύονται σε περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα διασυνδέονται ηλεκτρονικά και θα είναι συμβατές. Το προτεινόμενο SEIS είναι ένα αποκεντρωμένο, αλλά ολοκληρωμένο, σύστημα πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο βασίζεται σε ένα δίκτυο παρόχων πληροφοριών του δημόσιου τομέα που μοιράζονται περιβαλλοντικά δεδομένα και πληροφορίες. Αποκομίζουμε τα οφέλη της τεχνολογίας Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών θα δώσει τη δυνατότητα να τίθενται στη διάθεση των ιθυνόντων λήψης αποφάσεων δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν άμεσες και σωτήριες αποφάσεις. Οι πρόσφατες εμπειρίες δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και ξηρασίας καταδεικνύουν σε ποιο βαθμό η έγκαιρη περιβαλλοντική πληροφόρηση έχει σημασία στη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αντιμετώπιση των σημερινών περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η λειψυδρία, η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εξαρτάται από την αξιολόγηση δεδομένων που προέρχονται από ποικίλους τομείς και πηγές. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία μπορούν να αξιολογηθούν, εάν τα στατιστικά στοιχεία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τις συγκεντρώσεις πληθυσμού και την υγεία συμπίπτουν για μια συγκεκριμένη περιφέρεια ή γεωγραφική περιοχή και αναλύονται συλλογικά. Ανάλογα με τα αποτελέσματα μπορεί να ακολουθήσει η κατάλληλη δράση. Καλύτερες περιβαλλοντικές πληροφορίες για καλύτερες πολιτικές Το SEIS θα προσφέρει στα κράτη μέλη της ΕΕ ένα αποδοτικό ηλεκτρονικό σύστημα, για να εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ και την περιβαλλοντική νομοθεσία. Το νέο σύστημα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην αποφυγή της άσκοπης επανάληψης υποβολής στοιχείων, στην απλούστευση των δεδομένων και στη μείωση του κόστους παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων. Από την άλλη πλευρά, το SEIS θα παρέχει στα κράτη μέλη και στα όργανα της Ε.Ε. πιο συνεκτικές περιβαλλοντικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν τη χάραξη, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι ευρωπαίοι πολίτες θα αποκτήσουν επίσης μεγαλύτερες δυνατότητες χάρη στο SEIS. Θα τους παρέχει χρήσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες στη γλώσσα τους και έτσι θα τους δίνει τη δυνατότητα να καταλήγουν σε εμπεριστατωμένες αποφάσεις για το περιβάλλον τους και να επηρεάζουν τη δημόσια πολιτική. Από το όραμα στην υλοποίηση Εντός του 2008 θα παρουσιασθεί λεπτομερές σχέδιο υλοποίησης του SEIS. Θα στηρίζεται σε προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί στην Ευρώπη για τη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται το Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (EIONET), η οδηγία INSPIRE του 2007 για την πρόσβαση και διαλειτουργικότητα των χωρικών δεδομένων και η πρωτοβουλία Παγκόσμιας Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια (GMES) σχετικά με δεδομένα παρακολούθησης της γης από δορυφόρους. Ωστόσο, δεν υπάρχει ολοκληρωμένο υπόβαθρο που να συνδέει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε ένα κοινόχρηστο σύστημα. Το SEIS αποβλέπει στην κάλυψη αυτού του κενού. Η κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για τη συμπλήρωση των εθνικών και περιφερειακών προϋπολογισμών υλοποίησης του SEIS θα προέλθει από τα Προγράμματα Πλαίσια Έρευνας, το LIFE, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Σχόλια