Η Ευρ. Επιτροπή απευθύνει στη Γαλλία τελική προειδοποίηση για την επεξεργασία λυμάτων

0
5
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στη Γαλλία τελική έγγραφη προειδοποίηση ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για δεύτερη φορά και πιθανόν να επιβληθεί στην εν λόγω χώρα πρόστιμο, εάν δεν ευθυγραμμίσει σύντομα την επεξεργασία λυμάτων με τα κοινοτικά πρότυπα. Η Γαλλία δεν έχει συμμορφωθεί ακόμη με την κοινοτική οδηγία του 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, παρά το γεγονός ότι έχει καταδικασθεί από το ΔΕΚ.Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα είναι απειλή για τους πολίτες της Ευρώπης και επιζήμια για την περιβαλλοντική ποιότητα των ευρωπαϊκών ποταμών, λιμνών και παράκτιων υδάτων. Καλώ τη Γαλλία να ενεργήσει γρήγορα, ειδάλλως η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμα.» Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων Με βάση την κοινοτική οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων , στις πόλεις και τις μεγαλουπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να συλλέγονται τα αστικά λύματα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα[1] ανεπεξέργαστα αστικά λύματα είναι δυνατόν να μολυνθούν από βλαβερά βακτήρια και ιούς και άρα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο και φώσφορο, τα οποία μπορούν να βλάψουν τα γλυκά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον, διότι ευνοούν την υπερβολική ανάπτυξη των φυκιών, τα οποία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων ζωντανών οργανισμών, διαδικασία γνωστή ως ευτροφισμός. Η οδηγία προτείνει ως κύριο τρόπο επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τη βιολογική ή “δευτερογενή” επεξεργασία. Η προθεσμία για την επιχειρησιακή λειτουργία της υποδομής αυτής έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2000. Εάν τα αστικά λύματα απορρίπτονται σε ‘ευπαθείς’ υδάτινους αποδέκτες, σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται αυστηρότερη “τριτογενής” επεξεργασία, κατά την οποία αφαιρείται ο φώσφορος ή/και το άζωτο. Αυτό έπρεπε να εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Τελική προειδοποίηση για τη Γαλλία Η Επιτροπή απευθύνει στη Γαλλία τελική προειδοποίηση για παράλειψη συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) που εκδόθηκε το 2004 σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων σε ορισμένες ευαίσθητες περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση, το ΔΕΚ καταδίκασε τη Γαλλία για παράλειψη χαρακτηρισμού 11 περιοχών ως ευαίσθητων και για ανεπαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας σε ορισμένες κοινότητες [2] , οι οποίες απορρίπτουν τα λύματά τους στις περιοχές αυτές. Το ΔΕΚ έκρινε επίσης ότι 121 κοινότητες παραβίαζαν την οδηγία, απορρίπτοντας τα λύματά τους σε περιοχές που είχαν προηγουμένως χαρακτηρισθεί ευαίσθητες. Το 2006 η Γαλλία χαρακτήρισε τις ένδεκα περιοχές ως ευαίσθητες. Ωστόσο, 140 κοινότητες – συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Παρισιού – εξακολουθούν τις απορρίψεις σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές. Όσον αφορά τις 121 κοινότητες που πραγματοποιούσαν απορρίψεις στις περιοχές που είχαν προηγουμένως χαρακτηρισθεί ευαίσθητες, η Γαλλία προχώρησε σε αναμόρφωσή τους δημιουργώντας 164 κοινότητες, με αποτέλεσμα ορισμένες κοινότητες να μη φθάνουν πλέον το κατώτατο όριο των 10.000 κατοίκων, από το οποίο εφαρμόζεται η οδηγία. Η Επιτροπή θεωρεί την αναμόρφωση αυτή των κοινοτήτων με στόχο να αποφευχθεί η συμμόρφωση με την οδηγία απαράδεκτη και καλεί τη Γαλλία να εφαρμόσει την οδηγία σε όλες τις κοινότητες που καλύπτονται από την απόφαση του ΔΕΚ. Τον Μάιο 2007 η Γαλλία γνωστοποίησε στην Επιτροπή το καθεστώς των κοινοτήτων και το πρόγραμμά της για συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση. Προκύπτει ότι ορισμένες εναπομένουσες κοινότητες δεν θα εξοπλιστούν με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων πριν από το 2011, ήτοι περίπου επτά έτη μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕΚ και 12 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας που προέβλεπε η οδηγία. Η Επιτροπή θεωρεί την καθυστέρηση αυτή λυπηρή και παρακινεί τη Γαλλία να κατασκευάσει εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε όλες τις ενδιαφερόμενες κοινότητες το συντομότερο δυνατό. Εάν η Γαλλία δεν απαντήσει ικανοποιητικά στην προειδοποίησή της, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο στη Γαλλία. Δικαστική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση δια
δικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν εκθέτει ρητά και κατηγορηματικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να αιτείται από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Για τις τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει, βλέπε: http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm [1] Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. [2] Στην οδηγία χρησιμοποιείται ο τεχνικός όρος «οικισμός», ήτοι μια περιοχή όπου ο πληθυσμός ή/και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης.

Σχόλια