Η Ευρ. Επιτροπή χρηματοδοτεί νέες ασκήσεις προσομοίωσης και έργα στον τομέα της πολιτικής προστασίας

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 4,07 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης μεγάλης κλίμακας που προτάθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατα θεσπισθέντος χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας. Οι ασκήσεις αφορούν προσομοιώσεις σεισμών και πλημμυρών και θα διεξαχθούν από οργανισμούς πέντε ευρωπαϊκών χωρών. Στις 14 Ιανουαρίου διοργανώνεται στις Βρυξέλλες ημερίδα πληροφόρησης για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2008 για έργα και ασκήσεις που θα διεξαχθούν το 2009. Επτά ασκήσεις προσομοίωσης που θα διεξαχθούν από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία χρηματοδοτούνται με ποσό που υπερβαίνει τα 2,6 εκατ. ευρώ. Οι ασκήσεις στηρίζονται σε μεγάλη ποικιλία σεναρίων όπως σεισμοί και διασυνοριακές πλημμύρες. Οι ασκήσεις προσομοίωσης προωθούν την κοινή προσέγγιση όσον αφορά την συνεργασία στις επεμβάσεις παροχής βοήθειας πολιτικής προστασίας και συμβάλλουν στην επιτάχυνση της επέμβασης σε περιπτώσεις σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στις εν λόγω εκπαιδευτικές ασκήσεις δοκιμάζονται οι ικανότητες επέμβασης και παρέχεται η ευκαιρία σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας να βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους συνεργασία. Οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 2008-2009. Τα έξη έργα που επελέγησαν θα χρηματοδοτηθούν με συνολικό ποσό ύψους 1,47 εκατ. ευρώ. Την ευθύνη για τα έργα αυτά έχουν οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Ισπανία και Βέλγιο). Τα έργα καλύπτουν τους εξής τομείς: – κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, – προετοιμασία του κοινού, ιδίως των ευπαθών ομάδων, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, – συμβολή στην προετοιμασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και των ενδεχόμενων συναφών πλημμυρών, – συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών εθελοντικών οργανώσεων κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, – εκπαίδευση επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών, τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και ομάδων εθελοντών για την αντιμετώπιση διασυνοριακών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, – διάδοση των αποτελεσμάτων προηγούμενων δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της αντοχής σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Στα έξη έργα συμμετέχουν επίσης οργανισμοί από διάφορα κράτη μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Ιταλία, η Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Κύπρος και η Εσθονία. Τα έργα προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009. Το χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας αποσκοπεί στην υποστήριξη και συμπλήρωση των προσπαθειών των κρατών μελών για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των περιουσιών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς) σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ακτινολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Διευκολύνει επίσης την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Καλύπτει δράσεις ετοιμότητας και επέμβασης και χρηματοδοτείται με ποσό περίπου 190 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2007-2013. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει επίσης ημερίδα πληροφόρησης για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2008 για έργα και ασκήσεις. Περαιτέρω πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/civil

Σχόλια