Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ, κ. Διονύση Νικολάου στο συνέδριο »Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»

0
3
Περιβάλλον και Βιομηχανία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒ. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους οργανωτές και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση που απηύθυναν στον ΣΕΒ να μετάσχει στην εκδήλωση. Δεν σας κρύβω ότι στην πρόσκληση αυτή ανταποκριθήκαμε με ιδιαίτερη προθυμία όχι μόνο επειδή στις μέρες μας η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον πρέπει να αποτελεί επιδίωξη της σύγχρονης επιχείρησηςτην οποία εκπροσωπεί και στηρίζει ο ΣΕΒ αλλά και επειδή διαπιστώνουμε ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και κατ’ επέκταση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, μέλος του ΣΕΒ εδώ και μία δεκαετία, με την πρωτοβουλία που ανέλαβαν να οργανώσουν το παρόν συνέδριο αποδεικνύουν την ευαισθησία τους ως προς το παραπάνω ζητούμενο, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αγαπητοί φίλοι, Για τον ΣΕΒ το περιβάλλον και η ανάπτυξη δεν είναι έννοιεςανταγωνιστικές. Θεωρούμε ότι η ανάδειξη της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί μία από τις κύριες συνιστώσες των πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζει μία σύγχρονη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό προτρέπουμε τα μέλη μας για έμπρακτη έκφραση περιβαλλοντικής φροντίδας ως βασικής υποχρέωσης τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Επιδιώκουμε ταυτόχρονα επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς στοχεύοντας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων μέσα από την εφαρμογή πολιτικών που υπηρετούν ισόρροπα τις επιμέρους συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης – στόχου κάθε προηγμένης κοινωνίας. Και στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι σωστά σχεδιασμένεςπεριβαλλοντικές πολιτικές δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Αντίθετα μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για ανάπτυξη και καινοτομία και αυτό είναι ήδη φανερό σε τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, σε ορισμένους από τους οποίους μάλιστα η περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη Ευρώπη είτε κατέχει είτε διεκδικεί με αξιώσεις τα πρωτεία. Πολλά είναι τα παραδείγματα ξεκινώντας από τις επιπτώσεις περιβαλλοντικών πολιτικών (ανακύκλωση, εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., κ.λπ.) στην ανάπτυξη νέων υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και κατά κανόνα κερδοφόρων δραστηριοτήτων, που με τη σειρά τους εξασφαλίζουν απασχόληση σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις δραστηριότητες απολαμβάνουν κινήτρων, όχι μόνον για την αρχική ίδρυση τους αλλά και για την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Πέρα όμως από τις ήδη δημιουργούμενες νέες δραστηριότητες, σημαντικά είναι και τα οφέλη από τις επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας που απορρέουν από την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ η φήμη και οι συνθήκες καλής γειτονίας που συνεπάγεται η περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία μιας επιχείρησης, με τη σειρά τους δημιουργούν συνθήκες απρόσκοπτης λειτουργίας. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου οδηγεί σταδιακά σε καταναλωτικές συμπεριφορές υποστηρικτικές της προσπάθειας για εγκατάσταση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι έννοιες όπως η περιβαλλοντική πιστοποίηση και ο περιβαλλοντικά φιλικός κύκλος ζωής ενός προϊόντος (που σε πρώτη φάση εκφράζεται από την ανακυκλωσιμότητα) αργά αλλά σταθερά μετεξελίσσονται σε εργαλεία της αγοράς όπως έχει ήδη συμβεί με την πιστοποίηση τηςδιασφάλισης ποιότητας. Η πραγματικότητα αυτή αναμένεται ότι με την πάροδο του χρόνου δεν θα επηρεάζει μόνο την σχέση παραγωγού- απλού καταναλωτή αλλά και τη συνεργασία με άλλους παραγωγούς, με το τραπεζικό σύστημα, τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τις ίδιες τις κυβερνήσεις. ¶λλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δώδεκα χρόνια μετά την εκπόνηση του κανονισμού 836/93 της Ε.Ε. που αφορά το EMAS και την εμφάνιση στη συνέχεια του ISO 14000 έχει αρχίσει να γίνεται αρκετή συζήτηση ως προς την σκοπιμότητα εισαγωγής οικολογικών κριτηρίων στις κρατικές προμήθειες (greening of public procurements) ενώ οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις μπορούν να ελπίζουν σε μείωση του διαδικαστικού φόρτου σε θέματα αδειοδότησης ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε πράσινα δάνεια ή ακόμα και σε ευνοϊκότερη μεταχείριση στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψής τους κατά περιβαλλοντικών κινδύνων σε συνέχεια της ενεργοποίησης της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη επιχείρηση έχει πλέον απεγκλωβισθεί από το δίλημμα: περιβάλλον ή ανταγωνιστικότητα επιδιώκοντας την ανάπτυξή της μέσα από ένα σωστά σχεδιασμένο και σύγχρονο πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής. Ποιες, όμως, πρέπει να είναι οι συνιστώσες μιας τέτοιας πολιτικής; Αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται: 1. Από περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα που θα υπηρετείται από στόχους ποσοτικούς ή ποιοτικούς ιεραρχημένους, ρεαλιστικούς ως προς την επίτευξή τους, μετρήσιμους και προπάντων διαφανείς στην κοινωνία. 2. Από οικονομική αποδοτικότητα. Η περιβαλλοντική νομοθεσία διαρκώς αναθεωρούμενη οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αβεβαιότητα καισε έναν διαρκή και δαπανηρό αγώνα δρόμου για ικανοποίηση νεοτιθέμενων περιβαλλοντικών προδιαγραφών ακόμα και αν οι πρόσφατα θεσμοθετημένες δεν έχουν επιτευχθεί. Ο ΣΕΒ θεωρεί απαραίτητο ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής που να στηρίζεται σε παραδοχές τέτοιες που να καθιστούν δυνατή την απόσβεση του κόστους των περιβαλλοντικών επενδύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εξίσου απαραίτητο πριν αλλά και μετά από κάθε νομοθετική ρύθμιση να εξετάζεται η σχέση κόστους/οφέλους για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία με παράλληλη μέριμνα για διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. 3. Από κοινωνική αποδοχή. Μία σωστά σχεδιασμένη αειφορική πολιτική πρέπει να ολοκληρώνει την περιβαλλοντική και οικονομική πολιτική διαμορφώνοντας στόχους για την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική προστασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαμορφωθούν σταδιακά περιβαλλοντικά συμβατές καταναλωτικές συνήθειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καταναλωτής απέναντι στο περιβάλλον είναι εξίσου υπεύθυνος όσο και ο παραγωγός. Η επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου ισοδυναμεί με κατάλληλη παιδεία που επιτυγχάνεται μέσα από κατάλληλη εκπαίδευση. 4. Από προαγωγή συμφωνιών σε εθελοντική βάση. Έχει διαπιστωθεί ότι η ενθάρρυνση πρακτικών αυτορύθμισης ως εργαλείου περιβαλλοντικής προστασίας οδηγεί τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενεργού ρόλου και στην εξεύρεση λύσεων αποτελεσματικών ως προς το κόστος και προσαρμοσμένων σε ταχύτερη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Είναι σημαντική πιστεύω η ενθάρρυνση της περαιτέρω προώθησης του θεσμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εθνικό όπου μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ο ΣΕΒ παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω εξειδικευμένης ομάδας εργασίας στην οποία μετέχουν στελέχη του καθώς και στελέχη από επιχειρήσεις μέλη του, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υιοθέτηση από την πλευρά της πολιτείας μέτρων και πολιτικών για πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιεί τα μέλη του ως προς την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενημερώνοντας τα παράλληλα και για κάθε νέα εξέλιξη θεσμική ή τεχνολογική που είναι σχετική με το όλο θέμα. Τέλος, απευθυνόμενος στην κοινωνία προσπαθεί να αναδείξει την προσπάθεια της βιομηχανίας για βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Αγαπητοί φίλοι, Προσπάθησα όσο πιο σύντομα μπορούσα να σας επισημάνω τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και το περίγραμμα μιας πολιτικής που κατά τη γνώμη μου θα υποβοηθούσε μάλλον την επίτευξη του κοινού μας στόχου δηλαδή της αειφόρου ανάπτυξης. Σε αυτήν την προσπάθεια είναι δύσκολο να προχωρήσει ο καθένας μόνος. Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά ότι έννοιες όπως η διαφάνεια ως προς τους τιθέμενους στόχους, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, η αποδοχή και οι πρακτικές αυτορύθμισης παραπέμπουν σε εμπλοκή όχι μόνον των επιχειρήσεων αλλά και των λοιπών φορέων της κοινωνίας (εργαζόμενοι, αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.). Για τον σκοπό αυτό ο ΣΕΒ επιδιώκει συνεργασία με φορείς αξιόπιστους, ικανούς να αρθρώσουν ανεξάρτητο παρεμβατικό λόγο και διακρινόμενους από συνεργασιμότητα με τις αρχές, τις τοπικές κοινωνίες και τις δυνάμεις της οικονομίας. Η σημερινή εκδήλωση μας δίνει άλλη μία ευκαιρία να προωθήσουμε τα προαναφερθέντα. Θέλω για τον λόγο αυτό να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά τους οργανωτές για την δυνατότητα που μας παρέχουν για κάτι τέτοιο.

Σχόλια