Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει μέτρα περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα

0
4
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νομοθεσία για τη μείωση του μέσου όρου εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα σε 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο έως το έτος 2012. Η προτεινόμενη νομοθεσία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βελτίωση της εξοικονόμησης καυσίμων από τα αυτοκίνητα, τα οποία ευθύνονται για ποσοστό περίπου 12% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση υπογραμμίζει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο και την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με τα αέρια θερμοκηπίου βάσει του πρωτοκόλλου του Κυότο και πέραν αυτού.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε τα ακόλουθα: «Η παρούσα πρόταση αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την περικοπή των εκπομπών CO2 και την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και το παγκόσμιο τεχνολογικό της προβάδισμα.» Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας προέβη στις εξής δηλώσεις: «Στόχος της νομοθεσίας είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα, ώστε να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η νομοθεσία θα αποφέρει επίσης σοβαρή εξοικονόμηση καυσίμων, η οποία θα ωφελήσει σημαντικά τους καταναλωτές. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και να προωθήσει ενεργά την οικολογική καινοτομία η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για περισσότερες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.» Περικοπές εκπομπών Η πρόταση θα αποτελέσει μείζον βήμα στην πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Συνεπεία αυτής, οι μέσες εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα στην ΕΕ θα μειωθούν από περίπου 160 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο σε 130 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο το έτος 2012, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την επίτευξη, εν τέλει, 120 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο. Αυτό συνεπάγεται μείωση κατά 19% των εκπομπών CO2 και θα κατατάξει την ΕΕ στην παγκόσμια πρωτοπορία ως προς τα αυτοκίνητα με υψηλή απόδοση καυσίμου. Λοιπά οφέλη Πέραν της επίτευξης περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, η πρόταση θα ωφελήσει επίσης τους καταναλωτές, αποφέροντάς τους σοβαρή εξοικονόμηση καυσίμων. Θα βελτιώσει περαιτέρω την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, θα δώσει ώθηση στις οικολογικές καινοτομίες και θα δημιουργήσει υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η ανταγωνιστικότητα διασφαλίζεται μέσω της ευελιξίας Η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή και καινοτόμο αυτοκινητοβιομηχανία. Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει αυτή την ανταγωνιστικότητα και τον επιδιώκει με διατάξεις που είναι δίκαιες και ευέλικτες και θα τονώσουν την ανάπτυξη και χρήση αυτοκινητοβιομηχανικών τεχνολογιών αιχμής. Με βάση την νομοθεσία, όσοι κατασκευαστές το επιθυμούν θα έχουν το δικαίωμα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν σύμπραξη μέσω της οποίας θα μπορούν να ενεργούν από κοινού στην εκπλήρωση των ειδικών στόχων για τις εκπομπές. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, οι κατασκευαστές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες του δικαίου περί ανταγωνισμού. Ανεξάρτητοι κατασκευαστές που πωλούν λιγότερο από 10.000 οχήματα κατ’ έτος και δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να προσχωρήσουν σε σύμπραξη μπορούν αντ’ αυτού να ζητήσουν από την Επιτροπή μεμονωμένο στόχο. Από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας εξαιρούνται αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, όπως οχήματα κατασκευασμένα για να επιτρέπουν την προσπέλαση σε αναπηρικά αμαξίδια. Εφαρμογή της στρατηγικής για τις εκπομπές CO2 από ελαφρά οχήματα. Η επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για το CO2 και τα αυτοκίνητα [1] προβλέπει επίσης ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία θα συμβάλουν σε περαιτέρω περικοπή των εκπομπών κατά 10 g/km ή ισοδύναμο, μειώνοντας τοιουτοτρόπως τον συνολικό μέσον όρο εκπομπών του στόλου νέων αυτοκινήτων τόσο ώστε να επιτευχθεί ο κοινοτικός στόχος των 120 g/km. Τα συμπληρωματικά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν βελτιώσεις του βαθμού απόδοσης για τα κατασκευαστικά μέρη αυτοκινήτων που επηρεάζουν περισσότερο την κατανάλωση καυσίμων, όπως τα ελαστικά επίσωτρα και τα συστήματα κλιματισμού του αέρα. Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να υποβάλει, αργότερα στο μέλλον, προτάσεις για την επιβολή απαιτήσεων όσον αφορά τον βαθμό απόδοσης των εν λόγω κατασκευαστικών μερών αυτοκινήτων και την περιεκτικότητα σε ά
νθρακα των καυσίμων οδικών οχημάτων, ιδίως μέσω της ευρύτερης χρήσης βιοκαυσίμων. Τόσο η πρόταση για την ποιότητα των καυσίμων, η οποία εξετάζεται τη στιγμή αυτή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όσο και η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πρόκειται να υποβληθεί τον Ιανουάριο, θα συμβάλουν στην προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Τρόπος κατά τον οποίο θα λειτουργήσει η νομοθεσία Στο σχέδιο νομοθεσίας καθορίζεται καμπύλη οριακών τιμών επιτρεπτών εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα ανάλογα με τη μάζα του οχήματος. Η καμπύλη έχει χαραχθεί κατά τρόπο ώστε ο μέσος όρος εκπομπών του στόλου αυτοκινήτων να ανέρχεται σε 130 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο. Ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίσει ότι έως το 2012 οι μετρούμενες μέσες εκπομπές του στόλου αυτοκινήτων είναι κατώτερες από τις οριακές τιμές της καμπύλης, συνυπολογίζοντας όλα τα οχήματα που κατασκευάστηκαν και ταξινομήθηκαν ένα δεδομένο έτος από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο εκπομπών από τα βαρύτερα οχήματα οφείλει να βελτιωθεί αναλογικώς περισσότερο απ’ ό,τι στα ελαφρύτερα, σε σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση. Οι κατασκευαστές θα εξακολουθήσουν να έχουν την δυνατότητα να κατασκευάζουν αυτοκίνητα με εκπομπές πάνω από τις οριακές τιμές της καμπύλης, υπό τον όρο ότι αντισταθμίζονται από αυτοκίνητα με εκπομπές κατώτερες από την καμπύλη, εφόσον ο μέσος όρος εκπομπών του στόλου παραμένει στα 130 γραμμάρια. Τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν κάθε χρόνο την πρόοδο που επιτελούν οι κατασκευαστές, με βάση τα δεδομένα ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων. Η πρόταση θα προσφέρει στους κατασκευαστές το αναγκαίο κίνητρο για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 των οχημάτων τους, επιβάλλοντας τίμημα υπέρβασης εκπομπών εάν τα μέσα επίπεδα εκπομπών τους είναι ανώτερα από τις οριακές τιμές της καμπύλης. Το τίμημα αυτό θα βασίζεται στον αριθμό γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (g/km) που ένα μέσο όχημα, πωλούμενο από τον κατασκευαστή, εκπέμπει πάνω από την τιμή της καμπύλης, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των οχημάτων που πώλησε ο κατασκευαστής. Προτάθηκε τίμημα 20 € ανά g/km κατά το πρώτο έτος (2012), αυξανόμενο σταδιακά σε 35 € κατά το δεύτερο έτος (2013), 60 € κατά το τρίτο έτος (2014) και 95 € από το 2015 και έπειτα. Αναμένεται ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές θα ανταποκριθούν στο στόχο που τάσσει η νομοθεσία, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή σοβαρών προστίμων. Επόμενα βήματα Η πρόταση θα ανακοινωθεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας συναπόφασης. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm [1] COM(2007) 19 – Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα.

Σχόλια