Ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική

0
5
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε δεύτερη ανάγνωση, σχετικά με την οδηγία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την οποία σφραγίζεται η πρόσφατη συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της πορτογαλικής προεδρίας και του Κοινοβουλίου. Στόχος της συμφωνίας είναι η επίτευξη, έως το 2020, καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για τα θαλάσσια ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι επαναδιακηρύσσεται η ισχυρή δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας των θαλασσών και των ωκεανών της Ευρώπης. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Είμαι κατευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της ψήφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική. Είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία των θαλάσσιων υδάτων και η απορρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών της. Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των θαλασσών και των ωκεανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κείμενο που είχε συμφωνηθεί μετά από σειρά συναντήσεων μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η οδηγία θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη, το αργότερο έως το 2020, να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική υγεία των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ. Παράλληλα με άλλα νομοθετήματα περί υδάτων, όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική θα προσφέρει, σε όλο τον κύκλο λειτουργίας της, ένα περιεκτικό πλαίσιο για την προστασία των υδάτων. Μια θεματική στρατηγική που καλύπτει το κενό στον τομέα των θαλασσών Τα θαλάσσια οικοσυστήματα αποτελούν μείζονα πηγή βιοποικιλότητας και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των κλιματικών και καιρικών συνθηκών, επηρεάζοντας έτσι τα βιοποριστικά μας μέσα. Μας προσφέρουν ευρύ φάσμα βασικών αγαθών και υπηρεσιών – από ηλιακή ενέργεια μέχρι απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα. Το θαλάσσιο περιβάλλον συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής και στην κοινωνική ευημερία, η δε διατήρησή του είναι απαραίτητη για την οικονομική ευμάρεια των θαλάσσιων περιφερειών και της ΕΕ ως συνόλου. Ωστόσο, το θαλάσσιο περιβάλλον της Ευρώπης επιδεινώνεται ταχύτατα. Οι πιέσεις που ασκούνται στους φυσικούς θαλάσσιους πόρους και η ζήτηση για θαλάσσιες υπηρεσίες οικολογικού χαρακτήρα είναι συχνά υπέρμετρα υψηλή. Οι απειλές για το θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, την εμπορική αλιεία, την εισαγωγή εξωτικών ειδών, τη ρύπανση και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών από το ναυτιλιακό κλάδο, τις έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις πετρελαιοκηλίδες, τον εμπλουτισμό με θρεπτικά συστατικά από τη γεωργία και από ανεπεξέργαστα αστικά λύματα, τα θαλάσσια απορρίμματα και την ηχορρύπανση. Τα θαλάσσια ύδατα της Ευρώπης καλύπτουν περί τα 3 εκατ. τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση ίση προς το σύνολο της επιφάνειας της ευρωπαϊκής ξηράς. Ενώ ορισμένα μέτρα συμβάλλουν έμμεσα στην προστασία της θάλασσας, δεν έχει ληφθεί ακόμη κανένα μέτρο για την προστασία του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή πρότεινε μια θεματική στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον (IP/05/1335). Μόλις τεθεί σε ισχύ η σχετική οδηγία, θα συνεπάγεται την ευρύτερη γεωγραφική επέκταση του κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. Ένα ισχυρό πλαίσιο για την απορρύπανση των θαλασσών και των ωκεανών μας Κύριος στόχος της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική είναι να επιτύχουμε, έως το 2020, περιβαλλοντικώς υγιή θαλάσσια ύδατα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της θέσπισης θαλάσσιων περιφερειών και υποδιαιρέσεων περιφερειών οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο ολοκληρωμένης διαχείρισης από τα κράτη μέλη, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Η κατάστρωση θαλάσσιων στρατηγικών για τα ύδατα εντός εκάστης θαλάσσιας περιφέρειας θα απαιτήσει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Κάθε θαλάσσια στρατηγική συνίσταται σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο υλοποιείται σε πολλά στάδια. Τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις κύριες πιέσεις που ασκούνται στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιφέρειές τους, να προσδιορίσουν έπειτα τι μπορεί να θεωρηθεί ως καλή περιβαλλοντική κατάσταση και τέλος να καθορίσουν στόχους, δείκτες και προγράμματα παρακολούθησης. Πρέπει να
καταρτιστούν έως το 2015 προγράμματα μέτρων ώστε να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση έως το 2020. Σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την οδηγία αποτελεί η επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να χαρακτηρίσουν θαλάσσιες περιοχές ως προστατευόμενες. Τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια θαλάσσια περιοχή πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διασφαλίσουν ειρμό και συντονισμό των θαλάσσιων στρατηγικών τους. Πρέπει επίσης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους με χώρες εκτός ΕΕ, εντός της ίδιας όμως θαλάσσιας περιφέρειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο περιφερειακών συμβάσεων για θαλάσσιες περιοχές. Προσέγγιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με βάση το οικοσύστημα Στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι θαλάσσιες στρατηγικές θα εφαρμόσουν μια προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συλλογική πίεση που ασκείται από τις δραστηριότητες αυτές παραμένει εντός βιώσιμων επιπέδων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα θαλάσσια ύδατα – σε όλο το εύρος της οικολογικής τους ποικιλομορφίας – παραμένουν δυναμικά, καθαρά, υγιή και παραγωγικά. Περισσότερες πληροφορίες: Δικτυακός τόπος της ΓΔ Περιβάλλοντος, για τη θαλάσσια στρατηγική: http://ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 6ο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον: http://ec.europa.eu/environment/newprg/intro.htm Ιστοσελίδα της ΕΕ, για τη Θαλάσσια πολιτική: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html

Σχόλια