Τίθεται σε ισχύ η οδηγία για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

Η νέα οδηγία που τέθηκε σε ισχύ στις 26/11/2007 αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων από πλημμύρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την οδηγία, η διαχείριση των σχετικών κινδύνων προϋποθέτει διασυνοριακές διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των μερών, ενώ προβλέπονται σημαντικές δεσμεύσεις για αύξηση της διαφάνειας και εμπλοκή των πολιτών. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα την υποχρέωση να προσδιορίσουν τις λεκάνες απορροής ποταμών και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες που κινδυνεύουν από πλημμύρες, καθώς και να εκπονήσουν χάρτες πλημμυρικού κινδύνου και σχέδια διαχείρισης των εν λόγω ζωνών.Ο κύριος Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε: «Έχει σημασία για τα κράτη μέλη να προλαμβάνουν την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και να προστατεύουν τις περιοχές που κινδυνεύουν να πληγούν από τέτοια φαινόμενα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να προετοιμάσουμε τους ευρωπαίους πολίτες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο εμφάνισης πλημμύρας. Το σημαντικό αυτό νέο νομοθέτημα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκτιμούν τον κίνδυνο πλημμύρας, να ενημερώνουν τον πληθυσμό περιοχών που κινδυνεύουν δυνητικά και να τον εμπλέκουν στη διεργασία σχεδιασμού.» Οι επιπτώσεις των πλημμυρών στην Ευρώπη Μολονότι οι πλημμύρες μπορούν να έχουν έναν φυσικό ρόλο στην αναζωογόνηση των οικοσυστημάτων, μπορούν όμως και να προξενήσουν εκτεταμένες περιβαλλοντικές ζημίες. Η ρύπανση που μεταφέρεται με τα νερά των πλημμυρών μπορεί να εξαπλωθεί σε περιοχές άντλησης πόσιμου νερού, ενώ ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μπορεί να καταστρέψουν ολοσχερώς ευαίσθητα οικοσυστήματα. Από το 1998 μέχρι σήμερα, έχουν πλήξει την Ευρώπη περισσότερες από 100 μεγάλες πλημμύρες, μεταξύ των οποίων οι υπερχειλίσεις των ποταμών Δούναβη και Έλβα το καλοκαίρι του 2002. Οι διαδοχικές πλημμύρες των ετών 2005 και 2007 ήρθαν να επαληθεύσουν ότι η Ευρώπη είναι πλέον πολύ περισσότερο ευάλωτη στις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένη δράση. Από το 1998, περισσότεροι από 700 ανθρώπους έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών, πάνω από ένα εκατομμύριο υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ το ύψος των ζημιών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα• η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί όμως, μέσω π.χ. της πολεοδομικής επέκτασης και της κλιματικής αλλαγής, να αυξήσει την πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Με κατάλληλα μέτρα πρόληψης, μπορούν να μειωθούν τόσο το ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρών όσο και οι συνέπειές τους. Μια διεργασία τριών σταδίων Η νέα αυτή σημαντική οδηγία [1] έρχεται να προστεθεί στην κοινοτική νομοθεσία για τους υδατικούς πόρους, γι’αυτό και η επεξεργασία της έγινε κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατή με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Η νέα οδηγία καλύπτει κάθε τύπο πλημμύρας, ανεξαρτήτως εάν προήλθε από ποτάμια και λίμνες, εάν εκδηλώθηκε σε αστικές και παράκτιες περιοχές ή αν ήταν αποτέλεσμα καταιγίδας ή παλιρροϊκών κυμάτων. Η εφαρμογή της στα κράτη μέλη θα γίνει σε τρία στάδια• το πρώτο στάδιο θα είναι μια προκαταρκτική εκτίμηση τής πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής ποταμών και στις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες, και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2011. Το δεύτερο στάδιο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση χαρτών πλημμυρικού κινδύνου μέχρι το 2013. Στους χάρτες θα προσδιορίζονται ζώνες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου η εμφάνιση πλημμύρας μπορεί να θεωρηθεί ακραίο φαινόμενο. Οι χάρτες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες όπως προβλεπόμενο βάθος υδάτων, οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να θιγούν, αριθμό κατοίκων που θα διατρέξουν κίνδυνο και δυνητική περιβαλλοντική ζημία. Κατά το τρίτο στάδιο, τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν υποχρεωτικά σχέδια διαχείρισης της επικινδυνότητας μέχρι το 2015. Τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν μέτρα μείωσης της πιθανότητας πλημμύρας και των συνεπειών της, θα εστιάζονται δε στην πρόληψη μη αειφόρων πρακτικών ως προς τις χρήσεις γης, αποτρέποντας, για παράδειγμα, την οικοδόμηση σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες. Τα σχέδια θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών από το ενδεχόμενο πλημμύρας και μείωσης των δυνητικών επιπτώσεων με αποκατάσταση των πεδίων κατάκλυσης ή των υγρών ζωνών. ¶λλη σημαντική πτυχή των σχεδίων διαχείρισης της επικινδυνότητας είναι η ανάγκη προετοιμασίας του πληθυσμού για το ενδεχόμενο πλημμύρας. Εννοείται ότι οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα θα επανεξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθώς και της έντασης και της συχνότητας των πλημμυρικών φαινομένων μακροπρόθεσμα. Σημαντικές πτυχές της νέας οδηγίας είναι επίσης η διαφάνεια και η εμπλοκή των πολιτών. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση του πληθυσμού τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας, τους χάρτες και τα σχέδια διαχείρισης. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης της επικινδυνότητας πρέπει να διεξάγονται σε συντονισμό με τις προσπάθειες συμμετοχής του ευρύτερου πληθυσμού στα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής τα οποία προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Δυνάμει της οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους όταν πρόκειται για λεκάνες απορροής ποταμών οι οποίοι διατρέχουν τα εδάφη και άλλων κρατών μελών ή και μη κοινοτικών χωρών. Καλούνται επίσης να μην εφαρμόζουν μέτρα τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο πλημμύρας στα ανάντη ή στα κατάντη, εκτός εάν έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με το θιγόμενο κράτος μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της επικινδυνότητας των πλημμυρικών φαινομένων καθώς και με την κοινοτική πολιτική υδατικών πόρων: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm [1] Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 , για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (Επίσημη Εφημερίδα L 288, 06.11.2007, σ. 27)

Σχόλια