Πρόστιμα συνολικού ύψους 715.700 ευρώ σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από εντολή μου οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους σε δραστηριότητες που λειτουργούν στην περιοχή της Λίμνης Κορώνειας, κυρίως σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων τους (υγρών, στερεών και αέριων). Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν 25 δραστηριότητες και τέσσερις Δήμοι. Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ελέγχων αυτών, επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 715.700 ευρώ σε 20 εταιρείες και όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγούνται την επιβολή προστίμων ως εξής: – στον οικείο Νομάρχη, όταν το πρόστιμο δεν ξεπερνά το ποσό των 58.694,06 ευρώ – στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για πρόστιμα από 58.694,06 ευρώ – 146.735,14 ευρώ – Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ Τονίζω ότι σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιχειρήσεις, θα επιβληθεί διακοπή εργασιών. Επίσης, όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων θα αποσταλούν, στις αδειοδοτούσες αρχές με τις εξής εντολές: 1. Να επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των επιχιερήσεων. 2. Να τεθεί συγκεκριμένο χρονικό όριο συμμόρφωσης των παραβατών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους εντός του ορίου αυτού να ακολουθήσει το προσωρινό ή και οριστικό κλείσιμό τους». Επίσης, ο κ. Σουφλιάς επισήμανε ότι: «Οι Δήμοι της περιοχής δεν διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, με αποτέλεσμα σημαντικές ποσότητες ανεπεξέργαστων λυμάτων να καταλήγουν στα νερά της λίμνης. Σημειώνεται ότι ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Λαγκαδά, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από το 2001, ουδέποτε λειτούργησε λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσής του με το αποχετευτικό δίκτυο. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων αποφάσισα να ενταχθούν στην 4η Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013) τα αναγκαία έργα βιολογικού καθαρισμού και δικτύων αποχέτευσης για τους οικισμούς της λεκάνης Κορώνειας – Βόλβης. Θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι στις δραστηριότητες της περιοχής θα είναι συνεχείς και αλλεπάλληλοι και οι κυρώσεις αυστηρότατες».

Σχόλια