Στη διάσκεψη του Μπαλί πρέπει να δρομολογηθούν διαπραγματεύσεις και να καθοριστεί ένας «οδικός χάρτης» για νέα συμφωνία στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθών

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Στη διάσκεψη των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπαλί της Ινδονησίας από τις 3 έως τις 14 Δεκεμβρίου, πρέπει να συμφωνηθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια εκτενή και φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή για την περίοδο μετά το 2012, όταν πλέον θα έχει λήξει η πρώτη περίοδος ανάληψης δεσμεύσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Αυτό αποτελεί βασικό στόχο της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ μετά την ιδιαίτερα ανησυχητική αξιολόγηση της παρούσας και της μελλοντικής αλλαγής του κλίματος που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC). Ο επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θα συμμετάσχει στις υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο πλαίσιο της διάσκεψης του Μπαλί, από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου. Πριν από τη διάσκεψης αυτή θα πραγματοποιηθούν, στις μεν 8-9 Δεκεμβρίου συνάντηση των υπουργών εμπορίου με αντικείμενο τα σχετιζόμενα με το εμπόριο ζητήματα του κλίματος, στις δε 10-11 Δεκεμβρίου συνάντηση των υπουργών οικονομικών για τη χρηματοδότηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.«Τα επιστημονικά στοιχεία για τη κλιματική αλλαγή, τα οποία ήλθαν στο φως με την αξιολόγηση της IPCC, είναι εντυπωσιακά και ανησυχητικά», δήλωσε ο επίτροπος κ. Δήμας. «Η μόνη υπεύθυνη αντίδραση είναι να ενισχυθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει στο Μπαλί να υπάρξει συμφωνία να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προς την κατεύθυνση ενός φιλόδοξου στόχου και την επίτευξη μιας περιεκτικής συμφωνίας για το κλίμα, καθώς και για τον καθορισμό ενός «οδικού χάρτη» στον οποίο θα τάσσονται οι κύριες συνιστώσες της. Στη διάσκεψη πρέπει επίσης να καθοριστεί το τέλος 2009 ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.» Ο κ. Δήμας συνέχισε ως εξής: «Στόχο της μελλοντικής συμφωνίας πρέπει να αποτελέσει ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2 ºC σε σχέση με τα επίπεδα στην προβιομηχανική εποχή, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να προλάβουμε τις πλέον καταστροφικές συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος. Η συνάντηση του Μπαλί αποτελεί μοναδική ευκαιρία να συμφωνήσουμε στο φιλόδοξο αυτό επίπεδο, το οποίο να καθοδηγεί τις διαπραγματεύσεις μας κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των υπουργών περιβάλλοντος στις 30 Οκτωβρίου. Η ΕΕ κρίνει ότι μια συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος μετά το 2012 πρέπει να περιλαμβάνει οκτώ βασικούς άξονες: – Τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2ºC άνω της θερμοκρασίας πριν από τη βιομηχανική εποχή. Η τήρηση του ορίου αυτού θα απαιτήσει τον τερματισμό της αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 έως 15 ετών και στη συνέχεια να μειωθούν μέχρι το 2050 κατά τουλάχιστον 50% κάτω από τα επίπεδα του 1990. – Σοβαρότερες υποχρεωτικές απόλυτες μειώσεις εκπομπών από τις ανεπτυγμένες χώρες. Η ΕΕ προτείνει να μειώσουν οι ανεπτυγμένες χώρες συνολικά τις εκπομπές τους μέχρι το 2020 κατά 30% και μέχρι το 2050 κατά 60-80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Εν αναμονή συμφωνίας για το ζήτημα αυτό, η ΕΕ προέβη σε μονομερή δέσμευση να μειώσει τις δικές της εκπομπές κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020. Η Επιτροπή θα προτείνει δέσμη νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου στις αρχές του 2008. – Εύλογη και ουσιαστική συνεισφορά από άλλες χώρες, ιδιαίτερα τις ταχέως αναδυόμενες οικονομίες, που να περιορίζει την ένταση εκπομπών ως προς την οικονομική τους μεγέθυνση. – Ενίσχυση και επέκταση της παγκόσμιας αγοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω καινοτόμων και πιο ευέλικτων μηχανισμών. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) δείχνει ότι η αγορά εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα λειτουργεί. – Αύξηση της συνεργασίας για την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή των καθαρών τεχνολογιών που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών. – Ενδυνάμωση των προσπαθειών για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Η συνεργασία για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συνεπειών από την αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενισχυθεί, ιδιαίτερα δε να βοηθηθούν οι φτωχότερες και πλέον ευάλωτες χώρες. – Αντιμετώπιση των εκπομπών από τη διεθνή αεροπλοΐα και ναυτιλία. Η ΕΕ συζητεί ήδη την ένταξη της πολιτικής αεροπορίας στο ΕU ETS. – Μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση των δασών, που ευθύνεται για ποσοστό έως 20% των π
αγκόσμιων εκπομπών CO2. Οι συζητήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά το 2012 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια και η ΕΕ πιστεύει ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η διαδικασία αυτή να στραφεί σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών έλαβε χώρα ανεπίσημος διάλογος για την μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των 192 συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC). Ο διάλογος αυτός θα λήξει επίσημα στο Μπαλί και η ΕΕ επιθυμεί να δοθεί συνέχεια με τη μορφή διαδικασίας επίσημων διαπραγματεύσεων που να καλύπτουν όλα τα δομικά στοιχεία μιας μελλοντικής συμφωνίας. Παράλληλα, τα 176 συμβαλλόμενα μέρη του Πρωτοκόλλου του Κιότο συζητούν νέους στόχους μείωσης των εκπομπών για τις βιομηχανικές χώρες, οι οποίοι θα διαδεχθούν τους στόχους της περιόδου 2008-2012. Η συνάντηση των υπουργών εμπορίου, στις 8-9 Δεκεμβρίου, θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την αντιμετώπιση εγκάρσιων ζητημάτων εμπορίου που αφορούν το κλίμα. Η σύνοδος των υπουργών οικονομικών, στις 10-11 Δεκεμβρίου, θα εστιαστεί στις δυνατότητες αναπροσανατολισμού και αύξησης της κλίμακας των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξεύρεση της απαραίτητης χρηματοδότησης μέσω, μεταξύ άλλων, της επέκτασης της παγκόσμιας αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και εργαλείων όπως είναι το Παγκόσμιο ταμείο ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (GEEREF). Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνασπισμού αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος με τις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο από την αλλαγή αυτή, ενώ διαθέτουν τα λιγότερα μέσα για την αντιμετώπισή της. Ιστορικό Η σύνοδος του Μπαλί περιλαμβάνει την 13η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP-13) της UNFCCC και την 3η σύνοδο των συμβαλλομένων μερών (COP/MOP-3) του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στις υψηλού επιπέδου συζητήσεις, επικεφαλής της ΕΕ θα είναι η «τρόικα», αποτελούμενη από τον Πορτογάλο υπουργό περιβάλλοντος Francisco Nunes Correia, τον Σλοβένο υπουργό περιβάλλοντος Janez Podobnik και τον επίτροπο κ. Δήμα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Σχόλια