Κινείται διαδικασία παράβασης κατά της Βουλγαρίας για ανεπαρκή υποδομή διαχείρισης αποβλήτων στη Σόφια

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά της Βουλγαρίας για ανεπαρκή υποδομή διαχείρισης αποβλήτων στην πρωτεύουσά της, Σόφια. Οι ελλείψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την απουσία συστήματος και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση και διάθεση των οικιακών απορριμμάτων, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Βουλγαρία όφειλε να έχει συμμορφωθεί με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα από την προσχώρησή της, την 1η Ιανουαρίου 2007.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Σόφια δεν φαίνεται να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων της που να λειτουργεί χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πρόκειται για βασική απαίτηση της κοινοτικής νομοθεσίας και προτρέπω τις αρμόδιες αρχές να επιλύσουν γρήγορα τα σχετικά με τα απόβλητα προβλήματα της Σόφιας.» Η Επιτροπή απευθύνει στη Βουλγαρία την πρώτη έγγραφη προειδοποίηση, αφού έλαβε πληροφορίες ότι η υποδομή διαχείρισης αποβλήτων της Σόφιας δεν είναι επαρκής και είναι πηγή σοβαρών προβλημάτων. Η παρούσα κατάσταση προέκυψε εν μέρει επειδή ο μόνος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Σόφιας έκλεισε πριν από δύο έτη, αν και ακόμη είχε διαθέσιμο χώρο. Μεταξύ των ελλείψεων που εντόπισε η Επιτροπή, οι πιο σημαντικές είναι η απουσία συστήματος και εγκαταστάσεων για την ανάκτηση και διάθεση των οικιακών απορριμμάτων της πόλης, η απουσία ή ανεπάρκεια προσωρινών χώρων εναπόθεσης – ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται κοντά σε περιοχές κατοικίας – και η απουσία κατάλληλης προεπεξεργασίας των απορριμμάτων. Οι ελλείψεις αυτές συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και σαφή παράβαση της κοινοτικής οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα [1] , η οποία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Η συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας δεν προβλέπει μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, η Βουλγαρία έπρεπε να είχε συμμορφωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν εκθέτει ρητά και κατηγορηματικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να αιτείται από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. [1] Οδηγία 2006/12/ΕΚ

Σχόλια