Η Ευρ. Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά οκτώ κρατών μελών σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τις επικίνδυνες ουσίες

0
6
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να κινήσει διαδικασία κατά οκτώ κρατών μελών για πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα προϊόντα αυτά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα τρία κράτη της Βαλτικής δεν έχουν μεταφέρει ορθώς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας ΑΗΗΕ και ότι έξι κράτη μέλη έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΠΕΟ). Η Επιτροπή ελέγχει επί του παρόντος τη συμμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας στα υπόλοιπα κράτη μέλη και ενδέχεται να χρειαστεί να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες επί παραβάσει. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε: “Τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συχνά περιέχουν σημαντικά επίπεδα επικίνδυνων ουσιών. Όταν αυτές οι συσκευές μετατρέπονται σε απόβλητα, υπάρχει κίνδυνος ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον οι οποίες μπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου. Σκοπός των δύο οδηγιών είναι να ελαχιστοποιήσουν αυτόν τον κίνδυνο, αλλά τα κράτη μέλη οφείλουν να τις μεταφέρουν ορθώς στο εθνικό τους δίκαιο, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών τους.” Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η οδηγία ΑΗΗΕ [1] έχει ως στόχο την αύξηση της ποσότητας των ανακυκλούμενων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επομένως τη μείωση της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων. Η οδηγία υποχρεώνει τους παραγωγούς να παίρνουν πίσω τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό, χωρίς επιβάρυνση για τον καταναλωτή, και να τον ανακυκλώνουν. Η νομοθεσία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μηχανών και συσκευών, από ψυγεία μέχρι υπολογιστές και από στεγνωτήρες μαλλιών μέχρι κινητά τηλέφωνα. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 13 Αυγούστου 2004 και να καθιερώσουν συστήματα επιστροφής και ανακύκλωσης μέχρι τις 13 Αυγούστου 2005. Τα τρία κράτη της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) δεν έχουν μεταφέρει ορθώς την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν διαφέρουν ανάλογα με το κράτος και συμπεριλαμβάνουν ελλιπείς ή λανθασμένες απαιτήσεις, μη σύμφωνες προς την οδηγία διατάξεις περί συλλογής και επεξεργασίας, και μη κάλυψη των εξαγωγών αποβλήτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απευθύνει στα τρία κράτη μέλη μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Θα αποφασίσει εάν είναι αναγκαίο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβει. Επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Η οδηγία ΠΕΟ [2] έχει ως στόχο τη μείωση της ποσότητας των επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία καλύπτει η οδηγία ΑΗΗΕ. Για τον σκοπό αυτό, απαγορεύει τη χρήση, πάνω από ορισμένα επίπεδα, κάποιων βαρέων μετάλλων και βρωμιούχων φλογοεπιβραδυντικών στο νέο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η απαγόρευση ισχύει, από 1ης Ιουλίου 2006, για κάθε εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά. Όπως και για την οδηγία ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να μεταφέρουν την οδηγία ΠΕΟ στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 13 Αυγούστου 2004. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο, η Δανία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν μεταφέρει πλημμελώς την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Οι σχετικές ελλείψεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά διαπιστώθηκαν και ορισμένα κοινά προβλήματα όπως π.χ. ελλιπής ή λανθασμένος ορισμός της έννοιας του «παραγωγού», ανεπάρκεια ή απουσία κυρώσεων για παραβάσεις της οδηγίας και μη διευκρίνιση του γεγονότος ότι η οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει στα έξι κράτη μέλη μια πρώτη έγγραφη προειδοποίηση. Θα αποφασίσει εάν είναι αναγκαίο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβει. Νομική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχ
εται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη έγγραφη προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική έγγραφη προειδοποίηση). Σε αυτήν εκθέτει ρητά και κατηγορηματικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να αιτείται από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος. [1] Οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) [2] Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σχόλια