Η Ευρ.Επιτροπή θα υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο πράσινες

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

Η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ενέργεια και τους πόρους είναι ο στόχος μιας πρόσφατα δημοσιευμένης ανακοίνωσης της Επιτροπής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου και μέτρων που ενισχύουν τις υφιστάμενες πολιτικές και πρωτοβουλίες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρότερων επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η ανακοίνωση προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Το πρόγραμμα θα διοχετεύσει οικονομικούς πόρους προς τα δίκτυα υποστήριξης, θα απλουστεύσει την πρόσβαση σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και θα βοηθήσει να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις επιχειρήσεις αυτές.Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας: «Για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και για να επιτύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα, πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της οικονομίας της Ευρώπης και έχει επομένως ζωτική σημασία να διαδραματίσουν το ρόλο τους ώστε να καταστεί πιό βιώσιμη η ευρωπαϊκή οικονομία.» Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το περιβάλλον Οι μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα, αλλά τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 99% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της ΕΕ και το 57% της συνολικής οικονομικής προστιθέμενης αξίας της Ένωσης. Δεδομένου ότι καλύπτουν ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών της οικονομίας της ΕΕ, ο αντίκτυπος που έχουν οι ΜΜΕ στο περιβάλλον είναι σημαντικός. Πολλές επιχειρήσεις δεν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον και οι περισσότερες πιστεύουν πραγματικά ότι οι δραστηριότητές τους έχουν ελάχιστη ή μηδενική επίδραση. Οι ΜΜΕ τείνουν επίσης να θεωρούν ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία εκτός αν τους αναφερθεί ότι συμβαίνει το αντίθετο. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, οι δραστηριότητες των ΜΜΕ μπορούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελώντας επίσης απειλή για το περιβάλλον. Επίσης, με την μη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις οικονομικές δραστηριότητές τους, οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να χάσουν τα οικονομικά οφέλη που οφείλονται στη βελτιωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία. Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης Το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης που προτείνεται από την Επιτροπή είναι ένα σύνολο μέτρων που στοχεύουν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να ελαχιστοποιήσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία. Το πρόγραμμα σκοπεύει να μειώσει το φόρτο συμμόρφωσης, με το σχεδιασμό λειτουργικών μέσων και πολιτικών για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στις βασικές δραστηριότητες των ΜΜΕ. Τα μέτρα που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση καλύπτουν επίσης τη διάδοση πληροφοριών που έχουν ειδικότερο στόχο τους τις ΜΜΕ, την προώθηση δικτύων υποστήριξης, και τις δραστηριότητες κατάρτισης που θα βοηθήσουν να αποκτηθεί τοπική περιβαλλοντική εμπειρογνωμοσύνη. Η χρηματοδότηση για τα μέτρα του προγράμματος θα προέλθει από χρηματοδοτικούς πόρους του LIFE + (5 εκατομμύρια ευρώ για το 2007-13), ενώ θα διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι μέσω του προγράμματος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) και των διαρθρωτικών ταμείων. Για το 2007 έχουν ήδη προγραμματιστεί διάφορα μέτρα. Ο ιστοχώρος που παρέχει πληροφορίες για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ είναι σήμερα διαθέσιμος σε επτά γλώσσες και σχεδιάζεται να εκδοθούν οδηγοί σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις εκπομπές αερίων, το έδαφος και το νερό και τα απόβλητα. Θα δημοσιευθεί επίσης ένα εγχειρίδιο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το νέο δίκτυο που θα αντικαταστήσει το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης (Euro Info Centres) προς υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας θα συμμετάσχει στην εκτέλεση του προγράμματος από το 2008 και μετά. Το δίκτυο αυτό μαζί με άλλα δίκτυα υποστήριξης των ΜΜΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να υποβοηθηθούν οι ΜΜΕ προκειμένου να υλοποιήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον προσδίνοντάς τους τη μορφή λειτουργικών μέτρων. Προώθηση των ορθών πρακτικών Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που επισυνάπτεται στην ανακοίνωση παρουσιάζει μια επιλογή περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων ορθής πρακτικής από ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον κόσμο. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο της Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες Ιστοχώρος ΜΜΕ και περιβάλλοντος: http://www.ec.europa.eu/environment/sme Περιπτωσιολογικές μελέτες ορθής πρακτικής: http://ec.europa.eu/environment/sme/cases/case_study_en.htm

Σχόλια