Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ στην ΔΕΗ για ατμοσφαιρική ρύπανση από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά

0
20
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, όσον αφορά στις αέριες εκπομπές ρύπων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:  600.000 ευρώ, για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς (200.000), Πτολεμαΐδας (150.000) και Αγίου Δημητρίου (250.000) του Ν. Κοζάνης  400.000 ευρώ, για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Μεγαλόπολης. (207.000 για τις μονάδες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 193.000 για τη μονάδα IV) Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: « Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα. Η Ελλάδα οφείλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Σε μετρήσεις που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι το 40% της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στη χώρα μας προέρχονται από την ΔΕΗ. Επίσης είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της ΔΕΗ και στα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Γι’ αυτό το λόγο έδωσα εντολή στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσουν σε ενδελεχείς ελέγχους σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτών των ελέγχων επιβάλλω σήμερα πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ Α.Ε. για μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Σταθμών στη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ και στην ΚΟΖΑΝΗ. Συγκεκριμένα: Πρώτον, 400.000 ευρώ για τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, για τις ακόλουθες παραβάσεις:  Οι εκπομπές διοξειδίου του θείου των ΑΗΣ και ΑΗΣ Β’ της Μεγαλόπολης, είχαν υπερβεί πολλές φορές τόσο το ωριαίο όσο και το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας.  Το σύστημα αποθείωσης των απαερίων της Μονάδας ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης δεν λειτουργούσε για σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας (31,1% επί του συνόλου των ωρών λειτουργίας του Σταθμού) το 2006, με αποτέλεσμα την εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του θείου και την υπέρβαση των θεσμοθετημένων οριακών τιμών εκπομπής.  Δεν πραγματοποιούνταν μετρήσεις σε συνεχή βάση (μέτρηση / καταγραφή) των συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου (SO2), σωματιδίων, οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και O2 στα απαέρια των Μονάδων Ι και ΙΙ, του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Δεύτερον, 600.000 ευρώ για τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Καρδιάς, Πτολεμαΐδας και Αγίου Δημητρίου του Ν. Κοζάνης, για τις ακόλουθες παραβάσεις:  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006, σύμφωνα με τις μετρήσεις εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων, είχαν υπερβεί πολλές φορές το ημερήσιο όριο που είναι επιτρεπτό για την προστασία της υγείας. Για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και προστατεύουν την υγεία του πληθυσμού. Είμαι αποφασισμένος να εξαντλήσω κάθε περιθώριο αυστηρότητας προκειμένου να τηρούνται οι όροι που έχουν καθορισθεί για την λειτουργία των σταθμών της ΔΕΗ. Έδωσα επίσης εντολή να συνεχισθούν οι έλεγχοι των Επιθεωρητών σε όλους τους σταθμούς. Στα πλαίσια αυτά οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Σχόλια