Έκθεση αποκαλύπτει μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης νερού στην Ευρώπη

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Λίγο πριν από το άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Λισαβόνας, το οποίο θα επικεντρωθεί στο ζήτημα της λειψυδρίας και των ξηρασιών, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή αναφέρεται ότι η χρήση νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να περιοριστεί κατά 40% περίπου, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο απ’ ό,τι προέβλεπαν προγενέστερες εκτιμήσεις. Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή επεσήμανε σειρά παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη νερού για όλες τις ανθρώπινες, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες και, ταυτοχρόνως, παρουσίασε μια αρχική δέσμη επιλογών πολιτικής. Στον πυρήνα των εν λόγω επιλογών βρίσκεται η ανάγκη περιορισμού των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων που διαθέτει η ήπειρος.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Σε έναν κόσμο που πλήττεται ολοένα και περισσότερο από λειψυδρία και ξηρασίες, επείγει να τερματίσουμε την πρωτοφανή σπατάλη νερού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αποδοτικότητα του νερού πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των πολιτικών μας. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε τεράστιες ποσότητες νερού. Οι συμπεριφορές εξοικονόμησης νερού εκ μέρους των ευρωπαίων πολιτών και της βιομηχανίας πρέπει να ενθαρρυνθούν και να προωθηθούν ενεργά.» Δυνατότητες εξοικονόμησης νερού Ενώ πιστεύεται ότι η Ευρώπη διαθέτει υπεραρκετούς υδάτινους πόρους, η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαίνει αυξανόμενη. Δεν αποτελεί πλέον ασυνήθιστο φαινόμενο η ύπαρξη ελλειμμάτων, ως αποτέλεσμα ζήτησης νερού που υπερβαίνει τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Όπως αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, την οποία δημοσιοποίησε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων στην Ευρώπη εφόσον οι θερμοκρασίες συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους και δεν υιοθετηθεί σαφής στρατηγική άμβλυνσης των συνεπειών. Σε μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή εκτιμάται ότι – και μόνο μέσω των τεχνολογικών βελτιώσεων – είναι δυνατή η βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των υδάτινων πόρων κατά 40% περίπου και ότι οι τυχόν μεταβολές στην ανθρώπινη συμπεριφορά ή στις πρακτικές παραγωγής θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Ελλείψει μέτρων, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση νερού από το κοινό, τη βιομηχανία και τη γεωργία θα αυξανόταν, μέχρι το 2030, κατά 16%. Αντίθετα, η χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού και διαχείρισης των αρδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της βιομηχανίας και της γεωργίας, θα μείωνε τις υπερβάσεις σε ποσοστά μέχρι και 43%, ενώ τα μέτρα βελτίωσης της αποδοτικότητας του νερού θα μείωναν τη σπατάλη νερού μέχρι και κατά το ένα τρίτο. Στην ανακοίνωση για τη λειψυδρία και την ξηρασία που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή καθόρισε μια αρχική δέσμη επιλογών πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Ένωση. Η εν λόγω δέσμη προτεινόμενων πολιτικών αποβλέπει στη στροφή της ΕΕ προς μία οικονομία υψηλής αποδοτικότητας της χρήσης του νερού και εξοικονόμησής του. Κεντρικός άξονας των εν λόγω επιλογών πολιτικής είναι η ανάγκη σωστής τιμολόγησης του νερού, με γνώμονα την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», ανεξάρτητα από την προέλευση του νερού. Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού και αποδοτικότητας στη χρήση του, θα χρειαστούν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο τροφοδότησης των χρηστών σε νερό, καθώς και στις πρακτικές χρήσης του. Για παράδειγμα, η επιβολή της υποχρεωτικής μέτρησης του νερού και η προώθηση της εγκατάστασης συσκευών εξοικονόμησής του στις βρύσες, στα ντους και στις τουαλέτες, θα περιόριζαν σημαντικά την κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα κατάλληλης κατανομής της χρήσης νερού μεταξύ των οικονομικών τομέων, καθώς και της ενσωμάτωσης της παραμέτρου της εξοικονόμησης νερού σε όλες τις αποφάσεις που άπτονται των κοινοτικών πολιτικών. Εξάλλου, η αποτελεσματική τιμολόγηση του νερού και τα αποδοτικά – από πλευράς κόστους – μέτρα, καθώς και η αειφορία των υδάτινων πόρων και των χρήσεων γης πρέπει να καταστούν αναπόσπαστο τμήμα της χάραξης πολιτικής σε τομείς όπως είναι η γεωργία και ο τουρισμός, όπου όλες οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις τοπικά διαθέσιμες ποσότητες υδάτινων πόρων. Εκτενής περίληψη, καθώς και η ίδια η έκθεση υπάρχουν στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm

Σχόλια