Η Ευρ. Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατανομής της Κύπρου για την περίοδο εμπορίας 2008-2012

0
9
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα την αξιολόγηση του εθνικού σχεδίου της Κύπρου για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το εθνικό σχέδιο της Κύπρου, υπό τον όρο ότι θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, μεταξύ άλλων μείωση των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπής που είχαν προταθεί. Η εγκριθείσα ετήσια ποσότητα προς κατανομή ανέρχεται σε 5,4 εκατ. τόνους δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ποσότητα κατά 23% μικρότερη από εκείνη που πρότεινε η Κύπρος. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας έτσι την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο σχετικά τις εκπομπές. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή απόφαση συνιστά ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των σχεδίων κατανομής εκπομπών CO2 των κρατών μελών. Απομένουν προς αξιολόγηση τέσσερα ακόμη σχέδια. Η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί γρήγορα, μετά τις θερινές διακοπές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη δεύτερη φάση του EU ETS, που θα αρχίσει το 2008.» Αξιολόγηση των ΕΣΚ Μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή τον Νοέμβριο 2006, τον Ιανουάριο 2007 τον Φεβρουάριο 2007, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο 2007 , το εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) της Κύπρου είναι το 23ο κατά σειρά που αξιολόγησε η Επιτροπή για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Στα ΕΣΚ προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το ανώτατο όριο της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το EU ETS, και ορίζονται τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που λαμβάνει κάθε βιομηχανική μονάδα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ΕΣΚ που προτείνουν τα κράτη μέλη με βάση 12 κριτήρια κατανομής τα οποία προβλέπονται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει σχέδιο κατανομής εν όλω ή εν μέρει. Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν: (α) με την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, (β) με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής, και (γ) με το τεχνολογικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζητεί από την Κύπρο να μειώσει το προτεινόμενο ανώτατο όριο κατά 1,6 εκατομμύρια τόνους δικαιωμάτων εκπομπής ισοδύναμου CO2 ετησίως, σε 5,48 εκατομμύρια τόνους. ¶λλα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με ζητήματα αμεροληψίας, τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με τεχνικές πτυχές. Εν προκειμένω, η Επιτροπή απαιτεί να επέλθουν περαιτέρω αλλαγές στο ΕΣΚ της Κύπρου όσον αφορά τα εξής: – Να μην πραγματοποιηθούν διάφορες σχεδιαζόμενες εκ των υστέρων προσαρμογές. – Να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι νεοεισερχόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εγκρίνει το σχέδιο αυτομάτως μόλις η Κύπρος προβεί στις ενδεδειγμένες αλλαγές. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Σχόλια