Προειδοποιήσεις προς την Βουλγαρία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0
4
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρώτη γραπτή προειδοποίηση στη Βουλγαρία για δύο διαφορετικές υποθέσεις, επειδή η εν λόγω χώρα δεν μετέφερε ορθά διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εθνική της νομοθεσία. Η πρώτη υπόθεση αφορά την οδηγία για τη διαφύλαξη των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ενώ η δεύτερη την οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Οι εν λόγω δύο οδηγίες αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φύση και τη βιοποικιλότητα.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η πλούσια και άφθονη βιοποικιλότητα της Βουλγαρίας δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Η Βουλγαρία καλείται να μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία τάχιστα και πλήρως τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία της φύσης, ώστε η πανίδα και η χλωρίδα της να παραμείνουν προστατευμένες». Ανεπαρκή μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας της άγριας ζωής, των πτηνών, της πανίδας και της χλωρίδας Η Επιτροπή θα απευθύνει πρώτη γραπτή προειδοποίηση στη Βουλγαρία για δύο διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν τη μεταφορά της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φύση στην εθνική της νομοθεσία. Στην πρώτη υπόθεση η Βουλγαρία θα λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν μετέφερε ορθά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) και της άγριας πανίδας και χλωρίδας [1] . Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν προστατευόμενες περιοχές και να τις εντάξουν εν συνεχεία στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Natura 2000. Βάσει της συμφωνίας προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία είχε την υποχρέωση να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για τα οικολογικά ενδιαιτήματα στην εθνική της νομοθεσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο, η εν λόγω εθνική νομοθεσία δεν αντανακλά ορθά την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τους ορισμούς των τόπων, των οικολογικών ενδιαιτημάτων και των βιολογικών ειδών. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν προβλέπονται διαδικασίες για τη δέουσα αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων, ούτε αντισταθμιστικά μέτρα σε περίπτωση αναπτυξιακών έργων σε τόπους του δικτύου NATURA 2000. Αφού εξετάστηκαν οι πληροφορίες που διαβίβασε η Βουλγαρία όσον αφορά τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία δεν έχει συμμορφωθεί προς ορισμένες από τις διατάξεις της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα. Η Επιτροπή θα απευθύνει επίσης πρώτη γραπτή προειδοποίηση στη Βουλγαρία επειδή δεν μετέφερε ορθά την οδηγία για την προστασία των αγρίων πτηνών [2], ιδίως όσον αφορά την απαίτηση για ενημέρωση και έρευνα στους τομείς καθοριστικής σημασίας για την προστασία των εν λόγω ειδών. Κατά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία ανέλαβε την υποχρέωση να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για τα άγρια πτηνά. Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασε η Βουλγαρία, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία δεν μετέφερε στην εθνική της νομοθεσία την αρχαιότερη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία της φύσης. Νομική διαδικασίαΤο άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις. [1] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. [2] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Σχόλια