Η Ευρ. Επιτροπή διοργανώνει δημόσια ακρόαση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για το CO2 και τα αυτοκίνητα

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε στις 11 Ιουλίου 2007 δημόσια ακρόαση σχετικά με την εφαρμογή της νέας στρατηγικής της για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα στρατηγική, η οποία προτάθηκε το Φεβρουάριο του 2007, αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ που συνίσταται στην επίτευξη μέσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 120 g/km από τα νέα αυτοκίνητα μέχρι το 2012, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. Η δημόσια ακρόαση επιδιώκει την καταγραφή απόψεων και ιδεών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές σχεδιασμού των επιμέρους νομοθετικών πτυχών της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το ένα πέμπτο περίπου των εκπομπών CO2 της ΕΕ, ενώ τα επιβατηγά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12% περίπου. Μολονότι τα πρόσφατα χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση της τεχνολογίας των αυτοκινήτων – ιδίως όσον αφορά την απόδοση των καυσίμων, η οποία εκφράζεται σε χαμηλότερες εκπομπές CO2 – αυτή δεν ήταν τόση ώστε να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις των αυξήσεων της κυκλοφορίας και του μεγέθους των αυτοκινήτων. Ενώ η ΕΕ-15 περιόρισε τις συνολικές εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 5% περίπου στο διάστημα 1990-2004, οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν κατά 26%, παρά την κατά μέσο όρο μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα αυτοκίνητα κατά 12,4% στο διάστημα 1995-2004. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στρατευθεί στην υπόθεση της κάμψης των αυξανόμενων αυτών εκπομπών. Στο εν λόγω πλαίσιο, εξέδωσε, στις 7 Φεβρουαρίου 2007, δύο ανακοινώσεις για τη μελλοντική στρατηγική περιορισμού των εκπομπών CO2 από τα αυτοκίνητα [1] και για το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία [2]. Όπως υπογραμμίζεται στις εν λόγω ανακοινώσεις, η Επιτροπή απεφάσισε να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 120g/km από τα νέα αυτοκίνητα μέχρι το 2012. Η δημόσια αυτή ακρόαση φέρνει σε επαφή τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την καταγραφή απόψεων για την εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής της Επιτροπής και τη συγκέντρωση γνωμών και ιδεών για τις διαθέσιμες επιλογές σχεδιασμού του μελλοντικού νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών των εν λόγω επιλογών. Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2007 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακός δημόσιος διάλογος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο Charlemagne (αίθουσα Alcide de Gasperi) ώρα 9.00 – 13.00. Την προεδρία και την εναρκτήρια ομιλία θα αναλάβει η Catherine Day, Γενική Γραμματέας της Επιτροπής, οι κ.κ. Mogens Peter Carl, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Περιβάλλοντος και Heinz Zourek, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Επιχειρήσεις. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας (κατασκευαστές και προμηθευτές), ΜΚΟ και οργανώσεις καταναλωτών. Η συνάντηση είναι ανοικτή στον διαπιστευμένο στις Βρυξέλλες Τύπο. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, καθώς και οι πληροφορίες εγγραφής υπάρχουν στον δικτυακό τόπο δημοσίου διαλόγου για το CO2 και τα αυτοκίνητα: http://ec.europa.eu/reducing_co2_emissions_from_cars/index_el.htm Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις προτάσεις της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2007 υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλον, CO2/αυτοκίνητα: http://ec.europa.eu/environment/co2/co2_home.htm Δικτυακός τόπος της ΓΔ Επιχειρήσεις σε σχέση με τη Βιομηχανία CARS21: http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm [1] Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. COM (2007) 19 [2] Ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα. COM (2007) 22

Σχόλια