Η υγιής κατάσταση των ωκεανών έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης, δηλώνουν οι Επίτροποι Δήμας και Borg κατά την παγκόσμια ημέρα Ωκεανών

0
105
Ναυτιλία και περιβάλλον

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ωκεανών (8/6/2007) , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει τον ζωτικό ρόλο των θαλασσών και των ωκεανών για την Ευρώπη και επαναδιακηρύσσει τη δέσμευσή της για συνετή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο είναι βασική συνιστώσα της υγείας του πλανήτη και αποτελεί πηγή ευμάρειας, κοινωνικής ευημερίας και ψυχαγωγίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να εκδοθεί γρήγορα η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, που θα διασφαλίσει την καλή περιβαλλοντική υγεία των ευρωπαϊκών ωκεανών. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης, το φθινόπωρο, τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων σχετικά με την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, οι οποίες διήρκεσαν ένα έτος. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι πηγή ζωής στη Γη. Καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειάς της και φιλοξενούν περίπου το 90% της βιόσφαιρας. Η προστασία τους είναι θεμελιώδους σημασίας για το μέλλον του πλανήτη μας. Η ρύπανση των θαλασσών και η αλιεία με καταστρεπτικές μεθόδους προσφέρουν χείριστες εν προκειμένω υπηρεσίες. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες διαδραματίζουν επίσης στρατηγικό ρόλο στη διατήρηση των τύπων κλίματος και καιρού, στην κατανομή της ηλιακής ενέργειας και στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα.» Ο αρμόδιος για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις Επίτροπος κ. Joe Borg σχολίασε ως εξής: «Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την αειφορία των σημερινών και των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας που συνδέονται με τη θάλασσα, χρησιμοποιώντας συνετά τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Οι αποδείξεις που συνηγορούν υπέρ μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της διαχείρισής των ωκεανών και των θαλασσών καθίστανται όλο και πειστικότερες. Προσφέροντας μια συνεπέστερη και περιεκτικότερη αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων αυτών, η νέα θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της αειφορίας.» Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αναλάβει σταθερή δέσμευση για την προστασία των ωκεανών και των θαλασσών. Το 2005, η Επιτροπή πρότεινε θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η οποία περιλαμβάνει πρόταση οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική. Με την οδηγία επιδιώκεται να εξασφαλιστεί, μέχρι το 2021, η περιβαλλοντική υγεία όλων των θαλασσίων υδάτων της ΕΕ, ώστε να μπορούν οι ευρωπαίοι να αποκομίζουν τα οφέλη ασφαλών, καθαρών και πλούσιων σε βιοποικιλότητα θαλασσών και ωκεανών. Είναι σαφές ότι το σύνολο των μέτρων και των προσπαθειών που υλοποιούνται σήμερα σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο δεν αρκεί για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης. Συνεπώς, απαιτείται ισχυρή και ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την προστασία των θαλασσών. Η οδηγία αναμένεται να εκδοθεί από το Συμβούλιο το 2008. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες βρίσκονται επίσης στον πυρήνα των στρατηγικών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σ’ αυτήν. Η αύξηση των θερμοκρασιών και η κλιματική αλλαγή προκαλούν μετατροπή των συστημάτων θάλασσας-πάγων και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, προκειμένου να αποτραπούν καταστροφικές συνέπειες για το οικοσύστημα και τους ιθαγενείς πληθυσμούς περιοχών όπως οι αρκτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τα ζητήματα αυτά στην πράσινη βίβλο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που θα δημοσιεύσει τον τρέχοντα μήνα. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική Η θαλάσσια στρατηγική θα αποτελέσει τον περιβαλλοντικό πυλώνα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περατώσει σύντομα μια διαδικασία διαβουλεύσεων που διήρκεσε ένα έτος. Η θάλασσα αντιπροσωπεύει έναν από τους δυναμικότερους, αλλά και τους πιο πολυσύνθετους, τομείς της οικονομίας της ΕΕ. Περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ναυτιλία, αλιεία, υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, παράκτιο τουρισμό, υδατοκαλλιέργειες, υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνίες, διατήρηση του περιβάλλοντος και θαλάσσια βιοτεχνολογία, οι οποίες συχνά αναπτύσσονται με ελάχιστο συντονισμό, τόσο σε πρακτικό τοπικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί βασική πτυχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Δεν παύει όμως να χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδος
για να βελτιωθεί η αειφορία της ευρωπαϊκής αλιείας. Νωρίτερα εφέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση πολιτικής για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία. Η Επιτροπή εξακολουθεί να βασίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ του 2006, επιδιώκοντας να κηρυχθούν παράνομες οι καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές σε ευπαθές θαλάσσιο περιβάλλον στην ανοιχτή θάλασσα, και σύντομα θα προτείνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης, το φθινόπωρο, δέσμη μέτρων για τη καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ/IUU) αλιείας, η οποία συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές τόσο για τα ιχθυαποθέματα όσο και για το θαλάσσιο περιβάλλον. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για την τήρηση της δέσμευσης που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το 2002, να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τα ιχθυαποθέματα στα επίπεδα που θα αποφέρουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το αργότερο το 2015. Έχουν ήδη δρομολογηθεί συμπληρωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στην κοινή αλιευτική πολιτική των προβληματισμών που αφορούν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, σχέδιο δράσης για την αποφυγή της παρεμπίπτουσας σύλληψης θαλασσίων πτηνών κατά την αλίευση και την επέκταση του δικτύου Natura 2000 στις θαλάσσιες περιοχές. Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών Η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών καθιερώθηκε με σκοπό την ευαισθητοποίηση στη σημασία των ωκεανών της υφηλίου, στη συμβολή τους σε όλες τις μορφές ζωής (άγριας και ήμερης) στη Γη και στους τρόπους διατήρησης των μορφών αυτών ζωής. Το πρόγραμμα της Ημέρας, η οποία γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1992, περιλαμβάνει συνήθως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανά τις ηπείρους.

Σχόλια