Ανασκόπηση επιβεβαιώνει ότι είναι ανάγκη να περιοριστεί η ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με επισκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 7/6/2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι εκπομπές ορισμένων βιομηχανικών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξακολουθούν να αυξάνονται. Η δεύτερη επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκπομπών (ΕΜΡΕ/EPER) επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της περυσινής προκαταρτικής αξιολόγησης (δελτίο Τύπου IP/06/1618). Η δεύτερη αυτή έκθεση σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη αναφορά στοιχείων για τις εκπομπές βιομηχανικών ρύπων σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ και στη Νορβηγία. Από την επισκόπηση προκύπτει ότι περίπου τα δύο τρίτα των 50 βιομηχανικών ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων μειώνονται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αζωτούχοι ρύποι στα υδάτινα συστήματα (-14,5%), τα διάφορα είδη φωσφορούχων ρύπων (-12%) και οι ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξινών/φουρανίων (-22,5%). Παρατηρείται ανοδική τάση των εκπομπών ορισμένων ρύπων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα που σημείωσε αύξηση κατά 5,7% μεταξύ των ετών 2001 και 2004. Το 2004 δεν είχαν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή βασικά μέσα ελέγχου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Παρόλο που οι εκπομπές βιομηχανικών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γένει μειώνονται, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την καταπολέμηση της βιομηχανικής ρύπανσης. Θεωρώ πάντως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποβάλλουν εγκαίρως τις εκθέσεις τους για τις εκπομπές. Αυτό έχει σημασία διότι η επισκόπηση του ΕΜΡΕ αποτελεί πολύτιμη ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τη βιομηχανική ρύπανση και σημαντικό εργαλείο χάραξης πολιτικής για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.» Η Καθηγήτρια Jacqueline McGlade, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), πρόσθεσε: «Το ΕΜΡΕ μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύουμε και να παρουσιάζουμε πληροφορίες για τις σημειακές πηγές ρύπανσης ανά την ΕΕ και να θέτουμε τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των ευρωπαίων πολιτών. Θεωρούμε το ΕΜΡΕ ως βήμα προόδου προς τα μελλοντικά ευρωπαϊκά μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων – σημαντική πηγή πληροφοριών για όλους, στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον της Ευρώπης.» Υποβολή στοιχείων για τις ρυπογόνους δραστηριότητες Το ΕΜΡΕ είναι μητρώο των εκπομπών από μεγάλες και μεσαίες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλύπτει 50 ρύπους του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων. Τα στοιχεία του μητρώου αυτού προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Σκοπός της δεύτερης επισκόπησης του ΕΜΡΕ είναι η αξιολόγηση των στοιχείων της δεύτερης έκθεσης ΕΜΡΕ σχετικά με τις εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο σύνολο της ΕΕ μέχρι το 2004. Η έκθεση του 2004 περιέχει, για πρώτη φορά, στοιχεία σχετικά με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των 10 κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και, ως εκ τούτου, παρέχει πλήρη εικόνα των εκπομπών σε όλη την ΕΕ. Ο δικτυακός τόπος του ΕΜΡΕ παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να αναλύουν οι ίδιοι τις ρυπογόνους δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε μια συγκεκριμένη χώρα ή στο σύνολο της ΕΕ. Παρέχει επίσης βασικές πληροφορίες για τους ρύπους που αναφέρονται στην έκθεση και για τις επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον. Βελτίωση της συλλογής στοιχείων Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων διευκόλυνε σημαντικά την αναφορά στοιχείων από τις εθνικές αρχές στην Επιτροπή και στον ΕΟΠ και συνέβαλε στην πληρότητα της διαδικασίας συλλογής στοιχείων. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει το ΕΜΡΕ είναι προσβάσιμα μέσω δικτυακού τόπου που φιλοξενείται από τον ΕΟΠ. Η πρόσφατη επισκόπηση δέχθηκε 70.000 επισκέψεις μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στο Διαδίκτυο. Από τους επισκέπτες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο on-line, μόνο το 40% ήταν εμπειρογνώμονες, ενώ το ένα τρίτο δήλωσαν ότι είναι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Επόμενα βήματα Το ΕΜΡΕ πρόκειται να αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ/PRTR), το οποίο θα δημοσιευθεί το 2009 με βάση στοιχεία του 2007. Το ΜΕΜΡ θα καλύπτει περισσότερες από 91 ουσίες που ελευθερώνονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε 65 διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, πέραν των εκπομπών από διάχυτες πηγές, όπως είναι η οδική κυκλοφορία, η οικιακή θέρμανση και η γεωργία. Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών στο Δια
δίκτυο: www.eper.ec.europa.eu

Σχόλια