Η Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση που ενέκρινε στις 22/5 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «H ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 – και μετέπειτα – η υποστήριξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με στόχο την ευημερία του ανθρώπου» [1] . Η Επιτροπή συμμερίζεται τις έντονες ανησυχίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τους οικονομικούς περιορισμούς σε επίπεδο εφαρμογής, τη συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας και την αντίστοιχη υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος. Υποστηρίζει μάλιστα τη θέση του Κοινοβουλίου ότι η διαφύλαξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος επιβάλλεται να καταστεί θεμελιώδης στόχος των οριζόντιων και τομεακών πολιτικών της ΕΕ.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμος δήλωσε: «Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε θετικά την ανακοίνωση της και το αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης της μέχρι το 2010 και μετέπειτα [2], και ζητά την άμεση και ουσιαστική εφαρμογή του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Η Επιτροπή συμμερίζεται τη διαπίστωση του Κοινοβουλίου ότι η υγεία των οικοσυστημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία και την ευζωία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και τις βαθύτατες ανησυχίες του όσον αφορά τη συνεχιζόμενη απώλεια της βιοποικιλότητας και την αντίστοιχη υποβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος». Τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τους αναγκαίους πόρους Τη διεθνή μέρα της βιοποικιλότητας, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010 και μετέπειτα. Η έκθεση προτρέπει τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις ενέργειές τους προς τις αντιστοίχως προβλεπόμενες στο πρόγραμμα δράσης και να μεριμνήσουν ώστε η ως άνω ευθυγράμμιση να επιτευχθεί επίσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει από κοινού με τα κράτη μέλη τις ενδεδειγμένες δομές διακυβέρνησης που θα εποπτεύσουν την ως άνω ευθυγράμμιση. Το Κοινοβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν η υποστήριξη του Natura 2000 και οι άλλες δράσεις που προβλέπονται υπέρ της βιοποικιλότητας στο πρόγραμμα δράσης, λόγω των αποφάσεων βάσει του δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή συμμερίζεται τις εν λόγω ανησυχίες. Επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να απορροφούν και να αποδίδουν τις δέουσες πιστώσεις υπέρ της βιοποικιλότητας και υποστηρίζει ότι η βιοποικιλότητα θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη το 2008 όταν θα επιχειρηθεί απολογισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής και επανεξέταση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2008-09. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη Γερμανική Προεδρία στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής πρωτοβουλίας για την οικονομική εξέταση του κόστους της απώλειας της βιοποικιλότητας και της συνακόλουθης απώλειας υπηρεσιών οικοσυστήματος, που θα είναι ανάλογη με την έκθεση Stern για τις οικονομικές πτυχές της κλιματικής μεταβολής. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δήλωση του Κοινοβουλίου με την οποία επιβεβαιώνεται ο ρόλος και η σημασία αφενός του δικτύου Natura 2000 και αφετέρου της διατήρησης και της ανάκτησης της βιοποικιλότητας στην ύπαιθρο και το θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της αντοχής των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος. Αυτό θα είναι καθοριστικής σημασίας για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Το Κοινοβούλιο προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί στην ουσιαστική εφαρμογή της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD). Η Επιτροπή αναπτύσσει σειρά δραστηριοτήτων με στόχο την ενίσχυση και την εκτέλεση της CBD και άλλων αντίστοιχων διεθνών συμφωνιών όπως η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει να καλύπτουν το θέμα της αειφορίας ενώ παράλληλα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενσωματώνονται τα μελήματα που αφορούν την βιοποικιλότητα στα ανά χώρα προγράμματά της ή στα προγράμματα περιφερειακών ενισχύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.htm www.cbd.int [1] COM(2006) 216 τελικό (IP/06/667) [2] SEC(2006) 621 τελικό

Σχόλια