Έγγραφο διαλόγου από την Ευρ. Επιτροπή για την ασφαλέστερη διάλυση παλαιών πλοίων

0
5
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έγγραφο διαλόγου σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί η διάλυση παλαιών πλοίων πιο ασφαλής, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το περιβάλλον. Η Πράσινη Βίβλος για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη μιας κοινοτικής στρατηγικής στον εν ανακυκλωσηλόγω τομέα. Παράλληλα με την επισήμανση των επικίνδυνων και ρυπογόνων συνθηκών κάτω από τις οποίες γίνεται η διάλυση πολλών πλοίων σε ακτές της Νότιας Ασίας, η Βίβλος προβλέπει σειρά εναλλακτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, έως ότου καταρτιστεί και τεθεί σε ισχύ προγραμματισμένη διεθνής Σύμβαση σχετικά με την ασφαλή ανακύκλωση των πλοίων. Στόχος του διαλόγου είναι να αναζητηθεί η συμβολή από όργανα της ΕΕ, από κράτη μέλη, από ενδιαφερόμενους φορείς και από το κοινό, σχετικά με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης αυτού του σοβαρού για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον προβλήματος.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Πολλά πλοία, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από χώρες εκτός Ευρώπης, διαλύονται στην Νότια Ασία υπό απαράδεκτες συνθήκες που οδηγούν σε εκατοντάδες θανάτους και τραυματισμούς ετησίως καθώς και σε σοβαρή ρύπανση των ακτών. Η ΕΕ οφείλει να λάβει μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη διάλυση των πλοίων και να μειώσει τη ρύπανση που προκαλούν αυτές οι δραστηριότητες. Υπάρχει άμεση ανάγκη να θεσπιστούν δεσμευτικοί διεθνείς κανόνες, πλην όμως η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προκαλεί η διάλυση των κρατικής ιδιοκτησίας πλοίων, πολεμικών και μη, έως την εξεύρεση λύσης σε διεθνές επίπεδο.» Το πρόβλημα Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία ανάπτυξης μιας στρατηγικής σε κοινοτικό επίπεδο για τη διάλυση των πλοίων τον Απρίλιο του 2006. 200 έως 600 μεγάλα εμπορικά πλοία διαλύονται ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο για τα πολύτιμα μεταλλικά απόβλητά τους και αυτός ο αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη, καθώς τα μονοπύθμενα δεξαμενόπλοια απομακρύνονται σταδιακά για να αντικατασταθούν με πιο ασφαλή δεξαμενόπλοια διπλού κύτους. Το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας διάλυσης πλοίων βρίσκεται στο Μπαγκλαντές, στην Ινδία και στο Πακιστάν, όπου δημιουργούνται χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, η έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας έχει ως συνέπεια εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και τη ρύπανση από τη διάλυση των πλοίων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται μεγάλο μήκος των ακτών. Τα παλαιότερα πλοία περιέχουν πολλά επικίνδυνα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, των πολυχλωροδιφαινυλίων (PCB), του τριβουτυλοκασσίτερου και μεγάλων ποσοτήτων ορυκτελαίων και λασπωδών καταλοίπων πετρελαιοειδών. Η κατάσταση αυτή ανησυχεί ιδιαιτέρως την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σχεδόν ένα στα τρία πλοία του παγκόσμιου στόλου είναι εγγεγραμμένο στα νηολόγια χωρών της ΕΕ και ακόμη περισσότερα είναι ιδιοκτησίας ευρωπαϊκών εταιρειών. Η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων [1] σε αναπτυσσόμενες χώρες απαγορεύεται βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τη μεταφορά των αποβλήτων, σύμφωνα με την τροποποίηση της Σύμβασης της Βασιλείας για τις διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων που δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ. Ωστόσο, στην πράξη, οι τρέχοντες διεθνείς κανόνες είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στα πλοία. Για το λόγο αυτό, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) προετοιμάζει δεσμευτική Σύμβαση σχετικά με την ασφαλή και περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη ανακύκλωση των πλοίων. Κύρια χαρακτηριστικά της Πράσινης Βίβλου Ως έγγραφο διαλόγου, η Πράσινη Βίβλος δεν συνιστά ένα έτοιμο πρόγραμμα, αλλά προτείνει σειρά εναλλακτικών λύσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταλλαγής απόψεων με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς και την προλείανση του εδάφους για μελλοντική δράση. Μακροπρόθεσμα, η Πράσινη Βίβλος προτείνει την εκ μέρους της ΕΕ στήριξη της τρέχουσας διαδικασίας κατάρτισης μιας διεθνούς σύμβασης για την ανακύκλωση των πλοίων, αλλά με κεντρικότερο ρόλο για την ίδια την ΕΕ. Τονίζει την ανάγκη για ένα βιώσιμο καθεστώς χρηματοδότησης για την «καθαρή» διάλυση, που μπορεί να θεσπιστεί με τη μορφή «ταμείου χρηματοδότησης της διάλυσης πλοίων», καθώς και εισφορών του ναυτιλιακού κλάδου. Στην Πράσινη Βίβλο προτείνονται επίσης μέτρα που είναι δυνατόν να τεθούν σε εφαρμογή τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού για τη μεταφορά των αποβλήτων, μέσω της διενέργειας περισσότερων ελέγχων στους ευρωπαϊκούς λιμένες, της συστηματικότερης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών της ΕΕ και της δημοσίευσης κατευθυντήριων γραμμών όπως, πχ., της δημοσίευσης καταλόγου «καθαρών» εγκαταστάσεων διάλυσης πλοίων στην ΕΕ. Η δυναμικότητα «καθαρής» διάλυσης πλοίων στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί μέσω αυστηρότερων και πιο εναρμονισμένων δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τη διάλυση κρατικής ιδιοκτησίας πλοίων. Εντούτοις, θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω εάν είναι δυνατή ή σκόπιμη η παροχή κρατικών ενισχύσεων και κοινοτικών επιδοτήσεων για καθαρές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Επόμενα βήματαΤα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, η ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς του εξωτερικού, καθώς και το κοινό γενικότερα, καλούνται να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την Πράσινη Βίβλο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007. Βάσει των απαντήσεων, η Επιτροπή θα αποφασίσει πώς θα προωθήσει περαιτέρω την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τη διάλυση των πλοίων. Περισσότερες πληροφορίες Ιστοσελίδα της ΓΔ Περιβάλλον για τη διάλυση των πλοίω http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/ [1] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 της 1ης Φεβρουαρίου Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Σχόλια