Η Ευρ. Επιτροπή αποφασίζει για το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής 2008-2012 της Ιταλίας

0
8
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα την αξιολόγηση του εθνικού σχεδίου της Ιταλίας για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την περίοδο εμπορίας 2008-2012 στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού εμπορίας εκπομπών (EU ETS). Η Επιτροπή έκανε αποδεκτό το εθνικό σχέδιο της Ιταλίας υπό τον όρο ότι θα γίνουν ορισμένες αλλαγές, όπως π.χ μείωση των συνολικών δικαιωμάτων εκπομπής που πρότεινε η χώρα. Η εγκριθείσα ετήσια ποσότητα προς κατανομή ανέρχεται σε 195,8 εκατ. τόνους δικαιωμάτων εκπομπής CO2, ποσότητα κατά 6,3% μικρότερη από εκείνη που πρότεινε η Ιταλία. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων διασφαλίζει περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τους καλυπτόμενους ενεργειακούς και βιομηχανικούς κλάδους με ελάχιστο κόστος για την οικονομία, βοηθώντας έτσι την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σχετικά τις εκπομπές στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής : “Η Ευρώπη δεσμεύεται πλήρως ως προς την επίτευξη του στόχου του Κιότο και τη μετατροπή του μηχανισμού εμπορίας εκπομπών σε αποτελεσματικό όπλο καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Η σημερινή απόφαση ενισχύει το ηχηρό μήνυμα που στείλαμε με προηγούμενες αποφάσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί όλα τα εθνικά σχέδια κατά τρόπο συνεπή, ώστε να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Κατ’ αυτό τον τρόπο αξιολογήσαμε το σχέδιο της Ιταλίας και τα ίδια κριτήρια θα εφαρμοστούν και για τα υπόλοιπα σχέδια.” Αξιολόγηση των ΕΣΚ Μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το Νοέμβριο 2006, τον Ιανουάριο 2007, τον Φεβρουάριο 2007, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο 2007 , το εθνικό σχέδιο κατανομής (ΕΣΚ) της Ιταλίας είναι το 21ο κατά σειρά που αξιολόγησε η Επιτροπή για την περίοδο εμπορίας 2008-2012. Στα ΕΣΚ προσδιορίζεται για κάθε κράτος μέλος το ανώτατο όριο της συνολικής ποσότητας CO2 που επιτρέπεται να εκπέμπει κάθε εγκατάσταση που καλύπτεται από το EU ETS, και ορίζονται τα δικαιώματα εκπομπής CO2 που λαμβάνει κάθε βιομηχανική μονάδα. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ΕΣΚ που προτείνουν τα κράτη μέλη με βάση 12 κριτήρια κατανομής που προβλέπονται στην οδηγία για την εμπορία εκπομπών . Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ένα σχέδιο κατανομής εν όλω ή εν μέρει. Με τα κριτήρια αξιολόγησης επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι τα σχέδια συνάδουν : (α) με την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο του Κιότο, (β) με τις πραγματικές εξακριβωμένες εκπομπές όπως αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής και (γ) με τις τεχνολογικές δυνατότητες μείωσης των εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ζητεί από την Ιταλία να μειώσει το ανώτατο προτεινόμενο όριο κατά 13,2 εκατ. τόνους δικαιωμάτων εκπομπής ισοδυνάμου CO2 ετησίως στα 195,8 εκατ. τόνους. ¶λλα κριτήρια αξιολόγησης είναι η αρχή των μη διακρίσεων, οι κοινοτικοί κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και οι τεχνικές πτυχές. Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή απαιτεί περαιτέρω αλλαγές στο ΕΣΚ της Ιταλίας και συγκεκριμένα : – Ζητά να της δοθούν περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο μεταχείρισης των νεοεισερχόμενων στον μηχανισμό εμπορίας εκπομπών εκ μέρους της Ιταλίας. – Η Ιταλία πρέπει να συμπεριλάβει τις εγκαταστάσεις καύσης (π.χ. τις μονάδες χημικής πυρόλυσης) οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί από όλα τα κράτη μέλη στα σχέδια κατανομής τους. – Πρέπει να καταργηθούν πολλές εκ των υστέρων προσαρμογές. – Η συνολική ανώτατη ποσότητα πιστωτικών μορίων στο πλαίσιο έργων Κιότο (πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα μείωσης των εκπομπών τα οποία εκτελούνται σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κιότο) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές συστημάτων για σκοπούς συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% περίπου των ετήσιων δικαιωμάτων της Ιταλίας. Η έγκριση του σχεδίου από την Επιτροπή θα γίνει αυτομάτως μόλις προβεί η Ιταλία στις ενδεδειγμένες αλλαγές. Βλ. επίσης : http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm http://ec.europa.eu/environment/climat/2nd_phase_ep.htm

Σχόλια