Η Ευρ. Επιτροπή εξετάζει τα πρόσφατα επιτεύγματα, τις τρέχουσες προτεραιότητες και τα μελλοντικά σχέδια για το περιβάλλον

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ), όπου εξετάζονται η επιτευχθείσα πρόοδος από το 2002, όταν άρχισε να ισχύει το πρόγραμμα, καθώς και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπιστούν μέχρι τη λήξη του, το 2012. Η ενδιάμεση επανεξέταση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) ακολουθεί ορθή πορεία όσον αφορά τη λήψη των μέτρων πολιτικής που περιγράφονται στο πρόγραμμα. Διευκρινίζει ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στην κάλυψη των τεσσάρων πεδίων προτεραιότητας του 6ου ΠΔΠ, που είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η προστασία της φύσης, ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία και η αναστροφή της αντίθετης προς την αειφορία διαχείρισης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την ετήσια ανασκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής που διενήργησε για το 2006. Στην ανασκόπηση αυτή εκτίθενται οι εξελίξεις που σημειώθηκαν πέρυσι στην πολιτική της ΕΕ και εξετάζονται με αρκετές λεπτομέρειες οι επιδόσεις των πολιτικών των κρατών μελών. Προκύπτει ότι η κλιματική αλλαγή κατέχει υψηλότερη από κάθε άλλη φορά θέση στο πολιτικό θεματολόγιο και ότι η πολιτική σημείωσε πρόοδο σε ζητήματα όπως η αναθεώρηση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, οι νομοθετικές ρυθμίσεις REACH για τα χημικά προϊόντα και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Κατά την παρουσίαση των εγγράφων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η περιβαλλοντική πολιτική της EΕ αποδίδει απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της και έχει βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να κατακτήσει ηγετική θέση παγκοσμίως στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (οικοτεχνολογίες). Παρά την πρόοδο αυτή, όμως, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου εμφανίζουν άνοδο, η απώλεια βιοποικιλότητας δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο, η ρύπανση εξακολουθεί να βλάπτει τη δημόσια υγεία και οι ποσότητες αποβλήτων αυξάνονται στην Ευρώπη. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει πλήρως το ισχύον πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, ώστε να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων.» Ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον Στο 6ο ΠΔΠ προσδιορίζονται δράσεις προτεραιότητας που πρέπει να αναληφθούν στα τέσσερα πεδία προτεραιότητας του προγράμματος. Τα επόμενα έτη ή Επιτροπή θα επικεντρωθεί στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012, καθώς και στην προσαρμογή στην αλλαγή αυτή. Θα εφαρμόσει το σχέδιο δράσης του 2006 για τη βιοποικιλότητα, θα θεσπίσει μέτρα για τις εκπομπές των αυτοκινήτων και της βιομηχανίας, θα υλοποιήσει το REACH (καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων), θα δώσει προτεραιότητα στην περαιτέρω εφαρμογή των θεματικών στρατηγικών που αφορούν τους φυσικούς πόρους και την πρόληψη/ανακύκλωση των αποβλήτων και θα προτείνει σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή. Για να συνεχιστεί η σωστή πορεία εφαρμογής του 6ου ΠΔΠ και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις, διευκρινίζεται στην ενδιάμεση επανεξέταση ότι η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειες στα ακόλουθα: – αύξηση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς συνεργασίας για την υποστήριξη των γενικών περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ, που πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής της EΕ• – βελτίωση της ολοκλήρωσης και της συνοχής των πολιτικών με την ενίσχυση της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ της περιβαλλοντικής πολιτικής και των ασκούμενων πολιτικών σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιομηχανία, η γεωργία, η αλιεία, οι εξωτερικές σχέσεις και η έρευνα• – ενίσχυση του ρόλου των αγορακεντρικών μέσων, ιδίως της χρήσης φορολογικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό, για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό να προαχθεί η μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία στην προστασία του περιβάλλοντος• – βελτίωση της εφαρμογής και της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή είναι η επαρκούς ύψους χρηματοδότηση, πρωτίστως σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και από τους πόρους της ΕΕ• – βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν το περιβάλλον με την εφαρμογή των αρχών της «βελτίωσης της νομοθεσίας» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών πολιτικών• – έμπρακτη ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και επιτάχυνση των προσπαθειών για την προώθηση οικολογικά αποδοτικών λύσεων και τον καθορισμό κοινών προτύπων και σημείων αναφοράς. Ανασκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής Στην ανασκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του 2006 τονίζεται η πολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ η αυστηρότητα της Επιτροπής απέναντι στα εθνικά σχέδια κατανομής που υποβλήθηκαν για την περίοδο 2008-2012, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της EΕ, καταδεικνύει σαφώς την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι σημειώθηκε πρόοδος σε άλλα πεδία της πολιτικής, συγκεκριμένα όσον αφορά την έγκριση της αναθεωρημένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις REACH για τα χημικά προϊόντα, τις τελευταίες τρεις θεματικές στρατηγικές (αστικό περιβάλλον, προστασία του εδάφους και φυτοφάρμακα) και τις πολιτικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων. Ιστορικό Η ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον συνοδεύεται από εκτίμηση αντικτύπου και από εμπεριστατωμένη επισκόπηση της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος και των επιτευγμάτων από το 2002. Η ανασκόπηση της περιβαλλοντικής πολιτικής συνοδεύεται από παράρτημα στο οποίο εμφαίνονται οι περιβαλλοντικές τάσεις και, για πρώτη φορά, καταγράφονται οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα κράτη μέλη το 2006. Τα σχετικά έγγραφα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο Διαδίκτυο, στις διευθύνσεις: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm http://ec.europa.eu/environment/policyreview.htm

Σχόλια