Η ανακύκλωση επεκτείνεται και στα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

0
11
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ). Για το θέμα αυτό, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με την υπογραφή του Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), επεκτείνεται η ανακύκλωση και στα «μπάζα», διασφαλίζοντας πληρέστερα και πιο αποτελεσματικά την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα πλέον λειτουργούν στη χώρα μας 10 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες, τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές και τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων. Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανέρχονται σε περίπου 5 εκατ. τόνους ετησίως. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησής τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους. Σκοπός του Π.Δ. είναι καταρχήν η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Επιπρόσθετα, με το Π.Δ. προωθείται η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης, ώστε να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών. Σημειώνω ότι οι ρυθμίσεις του ΠΔ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται τόσο στα απόβλητα που δημιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα. Συγκεκριμένα, καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους διαχειριστές ΑΕΕΚ. Μεταξύ αυτών προβλέπεται πλέον η υποχρέωση των διαχειριστών να υποβάλλουν πριν από την έναρξη οικοδομικών εργασιών ή έργων τεχνικών υποδομών αναλυτικά στοιχεία για την διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν από την δραστηριότητά τους (στοιχεία διαχειριστή, τόπος και δραστηριότητα προέλευσης αποβλήτων, κύριος έργου, ποσότητες αποβλήτων, σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΕΕΚ κ.ά). Για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις τίθενται οι ακόλουθοι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι : α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30% σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. β) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60 % σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. Θέλω να τονίσω ότι για το ΥΠΕΧΩΔΕ η προώθηση της ανακύκλωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλουμε εδώ και τρία χρόνια συστηματική προσπάθεια. Μετά από εντατική δουλειά, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει μία τεράστια πρόοδο. Έτσι, ενώ το 2003 ανακυκλώθηκε μόλις το 6% της συνολικής ποσότητας παραγόμενων αποβλήτων, το 2006 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 20%, δηλαδή ανακυκλώθηκαν 886 χιλιάδες τόνοι. Φέτος, προβλέπουμε ότι το ποσοστό θα φτάσει το 23%, δηλαδή περίπου 1 εκατ. τόνοι». Αναλυτικότερα, ενθαρρύνονται κατά προτεραιότητα: – Τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης, καθώς και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών – Η ανάκτηση ενέργειας ως αποτελεσματικό μέσο αξιοποίησής τους – Τον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες εργασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων. – Την πρόβλεψη μέτρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της συμμετοχής τους στην ευθύνη – Την καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του κοινού για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ Με το Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ιδιωτικά έργα το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα υποβάλλεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση ή αναθεώρηση σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές κ.ά. Στα δημόσια έργα οι υποχρεώσεις των διαχειριστών θα περιλαμβάνονται ως όρος είτε στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου είτε στη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Γενικές κατευθύνσεις Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών μέτρων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο: α) Μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης χώρων για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας και για την αξιοποίηση ή/και εναπόθεση των ΑΕΚΚ. β) Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης – ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. γ) Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. δ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων ε) Κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ.

Σχόλια