Η καινοτομία πρέπει να συμβάλει περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος

1
12
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην οικοκαινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και επιβεβαιώνει την έντονη ανάπτυξη των οικοβιομηχανιών, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή απαιτούν καθαρή και φιλοπεριβαλλοντική καινοτομία σε μαζική κλίμακα. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως σε διάφορες περιβαλλοντικές αγορές και ότι η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη για την προώθηση της καινοτομίας στις αγορές αυτές. Βασιζόμενη στο Σχέδιο Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΣΔΠΤ), η έκθεση προτείνει την επικέντρωση σε ορισμένες προτεραιότητες και δράσεις που θα τονώσουν τη ζήτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και οικοκαινοτομίας.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, δήλωσε: «Η οικοκαινοτομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Θα μας βοηθήσει πολύ να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Όμως, μένουν μόνο 13 χρόνια για να επιτύχουμε τους στόχους μας.» «Είναι ουσιαστικό να αξιοποιηθεί αμέσως και πλήρως η ικανότητα για οικοκαινοτομία. Μόνον με την οικοκαινοτομία μπορούμε να μεταβάλλουμε ριζικά τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.» O αρμόδιος για την επιστήμη και την έρευνα Επίτροπος, Janez Potočnik, πρόσθεσε τα εξής: «Η τεχνολογία αποτελεί την κυριότερη απάντηση στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ένα τομέα όπου μπορούμε και οφείλουμε να αναλάβουμε δράση αμέσως.» Η οικοκαινοτομία είναι μία από τις λύσεις Οι οικοβιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία έτη και έχουν αναδειχθεί σε βιώσιμη και σημαίνουσα δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 2,1% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και σχεδόν 3,5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Περίπου τα τρία τέταρτα από τις θέσεις αυτές καταμετρούνται στον τομέα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και οι υπόλοιπες σε άλλους τομείς, όπως η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η αποκατάσταση του εδάφους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανακύκλωση. Σε διεθνές επίπεδο, ο συγκεκριμένος ευρωπαϊκός κλάδος βρίσκεται σε πολύ καλή θέση και κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο του μεριδίου των οικοβιομηχανιών στην παγκόσμια αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμενη στη δύναμη της καινοτομίας, είναι σε ισχυρή θέση για να ηγηθεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θεωρούνται οι πλέον αειφόρες σε 13 από τους 18 κύριους οικονομικούς κλάδους [1] . Αυτό όμως δεν αρκεί. Για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις προκλήσεις, η οικοκαινοτομία πρέπει να διεισδύσει σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Προς ένα αειφόρο μέλλον Χρειάζονται επιτακτικές δυνάμεις για να οδηγήσουν τη βιομηχανία προς ένα αειφόρο μέλλον. Οι μεμονωμένες προσπάθειες των επιχειρήσεων δεν αρκούν. Απαιτείται συλλογική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες (ΣΔΤΠ) δρομολογήθηκε από την Επιτροπή το 2004, προκειμένου να κατευθύνει τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών στην θέσπιση κοινών στόχων και να χρησιμεύσει ως καταλύτης αλλαγής. Στόχος του ΣΔΤΠ είναι η προώθηση της οικοκαινοτομίας και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε ευρεία κλίμακα. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ζήτησης για περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για οικοκαινοτομία. Έως το 2013, το ΣΔΤΠ θα έχει συμβάλει στη διοχέτευση άνω των 12 δισ. ευρώ σε έργα οικοκαινοτομίας [2] . Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιομηχανικών διεργασιών και επιχειρηματικών πρακτικών σύμφωνα με την προσέγγιση του κύκλου ζωής. Επίσης, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας, για παράδειγμα, οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική «του πιο εφικτού στόχου» Η επιτυχία που σημειώθηκε στον κλάδο της αιολικής ενέργειας πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους τομείς. Εξαιρετικά πολυάριθμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες περιορίζονται σε μικρές εξειδικευμένες αγορές. Η εξασφάλιση μεγαλύτερης αφομοίωσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών που υπάρχουν ήδη ή μόλις εισέρχονται στην αγορά, μπορεί να αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Μέτρα όπως οι οικολογικές προμήθειες και τυποποίηση μπορούν να δώσουν ώθηση στη ζήτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Βραχυπρόθεσμα, οι πολιτικές αυτές πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς με υψηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη γρήγορα και εύκολα. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται τα κτίρια, τα τρόφιμα και τα ποτά, οι ιδιωτικές μεταφορές και η ανακύκλωση. Εκτιμάται ότι στους τομείς αυτούς οφείλεται το 70 έως 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. [1] Δείκτης αειφορίας Dow Jones. [2] Έκτο και έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία» και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ). Οι εθνικοί χάρτες πορείας Οι εθνικοί χάρτες πορείας για την οικοκαινοτομία που κατάρτισαν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τις δράσεις που θεσπίζει το κάθε κράτος μέλος. Αυτοί οι χάρτες πορείας αποτελούν συνολικά ένα χρήσιμο μέσο για την επισκόπηση της εξέλιξης, της προώθησης και της αφομοίωσης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στην ΕΕ. Επίσης, παρέχουν τη βάση για την ανταλλαγή και την υποστήριξη των ελπιδοφόρων πρακτικών που μπορούν να έχουν σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για το σχέδιο δράσης ΣΔΤΠ καταλήγει επισημαίνοντας ορισμένες δράσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι οικολογικές προμήθειες, η εστίαση σε τομείς με υψηλά οφέλη, ο καθορισμός στόχων επιδόσεων και ένα μέσο στρατηγικής γνώσης για την οικοκαινοτομία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, διατίθενται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/etap/index_en.htm

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.