Ημερίδα με θέμα: Διαχείριση Ιλύος από Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

0
6
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Η Ημερίδα διοργανώνεται στις 11/5/2007, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων – Κτίριο Διοίκησης Ηρώων Πολυτεχνείου 5 Ζωγράφου, στα Πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος «Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων από Υφαλμύρωση μέσω Εμπλουτισμού με Επεξεργασμένα Βιομηχανικά Απόβλητα και Ανάπτυξη Εργαλείων και Τεχνολογιών για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Ιλύων από Μονάδες Καθαρισμού Βιομηχανικών Αποβλήτων» το οποίο εκπονείται από το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ΕΤΒΑ Bank (Ανάδοχος) και χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Στόχος της Ημερίδας είναι αφενός μεν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος που αφορούν στη βιώσιμη διαχείριση της ιλύος που παράγεται από βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ), αφετέρου δε η επισκόπηση της ευρύτερης εμπειρίας στη διαχείριση ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, μέσω προσκεκλημένων ομιλιών και παρεμβάσεων. Το έργο συνδυάζει βασική, βιομηχανική και επιδεικτική έρευνα στο τομέα της βιώσιμης διαχείρισης βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και ιλύων. Η βιώσιμη διαχείριση των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων διερευνάται μέσω βασικής έρευνας, η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων για διάφορους τρόπους επαναχρησιμοποίησης, στην αξιολόγηση και επιλογή μέσω πολυκριτηριακού συστήματος της κατάλληλης τεχνολογίας προχωρημένης επεξεργασίας, στη διερεύνηση ενός καινοτόμου συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας με τη μέθοδο της ηλεκτροδιύλισης και στη διαμόρφωση μεθόδων, διαδικασιών και τεχνικών για την επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στον εμπλουτισμό υδροφορέων. Τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας θα εφαρμοσθούν μέσω έργων επίδειξης στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Ειδικότερα για την ιλύ η βιώσιμη διαχείριση βιομηχανικών ιλύων διερευνάται μέσω βασικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων ποιότητας για τις ιλύες (λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα σχέδια οδηγιών και κοινοτικής νομοθεσίας), τη διαμόρφωση εργαλείων συσχέτισης βιομηχανικών δραστηριοτήτων με τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων (συντελεστές εκπομπής), εργαλεία για τη συσχέτιση της δίαιτας των ρυπαντών κατά την επεξεργασία και του βαθμού συσσώρευσής τους στην παραγόμενη ιλύ, μεθοδολογίες για την επιλογή κατάλληλων τεχνολογιών επεξεργασίας και προεπεξεργασίας, συστήματα υποβοήθησης, αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων συστημάτων προχωρημένης επεξεργασίας και ανάπτυξης βάσης δεδομένων, διαδικασίες και πρωτόκολλα για βιώσιμη διαχείριση της ιλύος. Τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας θα εφαρμοσθούν με επιδεικτικό έργο επίδειξης στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 09:00-09:30 – Προσέλευση 09:30-10:00- Χαιρετισμοί 10:00-10:20 – Παρουσίαση Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα- Εκπρόσωπος ΓΓΕΤ 10:20-10:40 – Παρουσίαση Προγράμματος SMILES- Εκπρόσωπος ΕΤΒΑ Bank 10:40-11:00 – Καφές 11:00-13:00 – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων για Διαχείριση Ιλύων από ΒΙΠΕ – Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνολογίας «Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου εκτίμησης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, δίαιτα ρυπαντών κατά την επεξεργασία, αξιολόγηση μεθόδων υγειονοποίησης, ασβεστοποίηση ιλύος, πρωτόκολλα διαχείρισης. Εφαρμογή στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου». 13:00-14:00 – Ελαφρύ Γεύμα 14:00-14:15 – Το πρόβλημα της διαχείρισης ιλύων από ΕΕΛ – Α.Ανδρεαδάκης 14:15-15:30 – Εμπειρία από τη διαχείριση ιλύος σε ΕΕΛ στην Ελλάδα – Κοινοπραξία Ψυττάλειας «Διαχείριση ιλύος ΕΕΛ Ψυττάλειας με ξήρανση και ασβεστοποίηση» – Χρ. Κωνσταντινίδης ΑΕ «Διαχείριση ιλύος ΕΕΛ Σίνδου (Θεσσαλονίκη) με ασβεστοποίηση'» -ENVITEC ΑΕ «Κομποστοποίηση ιλύος στα Λιόσια» 15:30-15:50 – Καφές 15:50-17:10 – Εμπειρία από τη διαχείριση ιλύος σε ΕΕΛ στην Ελλάδα – Παρεμβάσεις 17:10-18:00 – Συζήτηση – Συμπεράσματα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας Κτίριο Υδραυλικής Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 5, 15780 Ζωγράφος, Αθήνα Γραμματεία: κα Β. Μπότσιου τηλ. 210 6528078 / fax: 210 6528760 κα Μ. Γρηγορίου τηλ. 210 7722897 / fax: 210 7722899 Email: andre1@central.ntua.gr http://www.hydro.ntua.gr/labs/sanitary/symposium/index.html

Σχόλια